Stjernesymbol i menu


Utskott och arbetsgrupper
 

I samarbetet inom Martinus Institut ingår många arbetsutskott och arbetsgrupper. Arbetsgrupperna är de grundläggande enheterna inom institutets arbete, och de utför var och en konkreta uppgifter inom bestämda arbetsområden. Inom de områden där många medarbetare och flera grupper ingår, upprättar vi utskott som står för planering och koordinering av uppgifterna.

Vi visar här nedan en översikt över utskott och grupper inom centrala arbetsområden.

 

Martinus Institut

Drift
Daglig ledning (Peter Bendtsen, Per Jan Neergaard)
Administrationsutskott (AG)
Receptionsgruppen
Webbshopgruppen

Verk
Layoutgruppen
Språkgruppen
Symbolgruppen
Artikelgruppen
Översättargruppen

Bevarande:
Arkivgruppen
Fotogruppen
Brevgruppen

Information
Kosmos-redaktion
Facebook-redaktion
martinus.dk
mcklint.dk
Mediegruppen

Undervisning
Undervisningsutskottet (UU)
Undervisningsgruppen (UG)

Martinus Center Klint
Daglig ledning (Eigil Kristensen, Charlotte Anderson)
Klints koordinationsutskott (KU)
Egendomsutskottet
Inredningsgruppen
Trädgårdsgruppen
Konstgruppen

Martinus Center i Klint utgör ett stort arbetsområde med många aktiviteter. Uppgifterna planeras och koordineras av Klints koordinationsutskott. Ansvaret för utförandet av det dagliga arbetet vilar på centrets två föreståndare.