Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Kapitel 5
Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen
De avgörande krafterna bakom jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen   120. Genom de föregående kapitlen blev vi införstådda med att en ny stark impuls från "den gudomliga skaparprincipen" går fram över världen, och att denna impuls utlöser sig i stora skeenden, vilka i sin tur koncentrerar sig i skapandet av en för hela jordmänskligheten gemensam religiös och materiell grundval. De viktigaste detaljerna i den materiella grundvalen känner vi redan till från det föregående kapitlet, och eftersom detaljerna i den religiösa grundvalen ju utgör det kommande huvudinnehållet i Livets Bog, skall vi nu här i inledningen endast göra en utredande analys av hur jordmänniskorna kommer att ställa sig till denna nya världsimpuls med tillhörande nya världsuppfattning och nya kultur, med dess undanröjande av övertro och gamla traditionella föreställningar och dogmer, dess avskaffande av rikedom och fattigdom, besegrandet av sjukdom och underminering av intolerans, samt dess förenande av alla jordens stater och skapande av den stora freden på jorden.
      Man skulle ju kunna tro att alla jordmänniskor med strålande hänförelse och öppna armar skulle ta emot en sådan ny gudomlig impuls, en så betagande och överväldigande handräckning, en så vittomfattande och inspirerande kraft från en högre värld. - Men nej, så är inte alls fallet! Saken är nämligen den, att en individs mottaglighet för högre krafter, vilket i detta fall vill säga hans mottaglighet för en ny andlig kultur, inte är något som han kan avgöra med sin vilja - på samma sätt som han t.ex. kan avgöra om han vill stå upp eller sitta ner, ropa eller viska, öppna eller sluta sina ögon eller dylikt. Det avgörande för en jordmänniskas mottaglighet för en ny andlig grundval är därför inte hennes vilja, utan den bakom hennes vilja existerande andliga kvaliteten, som i sin tur representeras av de i hennes medvetande ledande själskrafterna. Dessa krafter är av mycket olika natur hos individerna, eftersom de hos varje individ utgör ett resultat av hans samlade erfarenheter eller upplevelser, hans förutvarande anlag, vanor och böjelser, och dessa är ju just olika för varje individ. Dessa krafter blir alltså de egentligen viljeförande hos individen, och som ställer in hans vilja för eller emot en ny andlig kultur.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.