Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 3 i nytt fönster    

 

Symbol nr 3
Jordmänsklighetens medvetandekategorier
Jorden och den gamla och den nya världsimpulsen. Grupp A och grupp B   150. För att förstå symbol nr 3 är det fördelaktigt att göra en återblick på symbol nr 2. Såsom vi redan känner till, åskådliggör denna de andliga energierna eller krafterna som genom världsalltet utstrålar från "den gudomliga skaparprincipen". Likaså känner vi till att dessa energier utlöses i rytmer eller impulser, och att jorden, som på symbolen markerats med den i mitten befintliga dubbla cirkeln, är i direkt beröring med tre sådana stora kosmiska världsimpulser. Vi ser således nedtill en impuls som nu är på väg att försvinna från jorden. Det är resterna av denna impuls som ligger till grund för naturmänniskornas religiösa begrepp. Därefter ser vi en annan impuls, som dominerar det mesta av cirkeln. Ur denna uppstod de nuvarande världsreligionerna: buddhismen, islam och kristendomen. Denna impuls, som nu är starkt föråldrad, benämner vi här i Livets Bog "den gamla världsimpulsen". Ovanför denna ser vi återigen en impuls, vilken är på väg att få insteg. Det är den som i denna bok fått benämningen "den nya världsimpulsen". På symbol nr 3 återfinner vi cirkeln, eller jordklotets markering, men här framträder den orangefärgad. Och den stora vita bågformation som går igenom denna cirkel känner vi igen som beteckningen för den gamla världsimpulsen.
      Såsom vi redan beskrivit, har en utomordentligt stor mängd av jordens människor vuxit ifrån den gamla världsimpulsen och kan därför endast få sitt religiösa liv befordrat av den nya världsimpulsen. Dessa väsen, som tillsammans utgör grupp A och som vidare är indelade i tre kategorier allt efter sitt särskilda medvetandetillstånd, har vi på symbolen betecknat med de tre översta gula och gröna figurerna till vänster. Vardera figuren betecknar alltså ett väsen tillhörande en av de tre kategorierna. Genom de streckade linjerna ser vi att figurerna förenar sig i en stjärna till höger. Denna stjärna betecknar alltså grupp A. På samma sätt ser vi också nedtill tre figurer förena sig i en stjärna. Denna stjärna betecknar grupp B, och ifrågavarande figurer visar de tre kategorier, inom vilka samtliga de väsen hör hemma som ännu inte vuxit ifrån den gamla världsimpulsen, utan som får eller kan få hela sitt religiösa näringsbehov tillfredsställt genom denna. Då den gula färgen är uttryck för känsla och den gröna för intelligens, kommer figurerna härigenom att demonstrera den inbördes kombinationen av dessa två stora medvetandefaktorer hos ifrågavarande kategoriers väsen. Som figurerna visar och som tidigare omnämnts framträder denna kombination i tre olika former. För somliga väsen betyder den alltså jämvikt mellan intelligens och känsla, för andra för mycket känsla i förhållande till intelligensen och hos åter andra för mycket intelligens i förhållande till känslan. Dessa förhållanden, i förening med ifrågavarande väsens särskilda utvecklingsstandard, bestämmer så i sin tur individens tillhörighet till den ena eller andra av de nämnda kategorierna.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.