Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 4 i nytt fönster    

 

Symbol nr 4
Intolerans
Karakteristiken av analysen i kapitel 5   158. Eftersom avsikten med föregående huvud- och symbolavsnitt av femte kapitlet endast har varit att ge en analys av de särskilda faktorer i jordmänniskans medvetande som är bestämmande för hennes viljeföring eller hennes inställning för eller emot den religiösa sidan av livet, inställningen till den gamla eller den nya världsimpulsen, så blir denna analys inte något fullgott uttryck för alla de många andra faktorer som gör sig gällande i de jordmänskliga medvetandekomplexen. En sådan fullständig analys skulle kräva att individerna indelades i många fler kategorier och avdelningar än vad vi ansett nödvändigt här i inledningen. Men en sådan fundamental analys av jordmänniskans hela medvetandekombination, hennes tankeklimat och karaktärsskapelse, hennes materiella såväl som andliga sinnesorgan eller kroppar osv., kommer efter hand att läggas fram i Livets Bogs senare avsnitt, och hör alltså inte hemma i inledningen. Den här gjorda analysen är däremot, som tidigare nämnts, avsedd att medverka till att individen får sina ögon öppnade inför dårskapen i all slags intolerans, eftersom denna dårskap absolut måste uppfattas och intoleransen därigenom bekämpas inom varje individ, innan han över huvud taget kan tillägna sig den fundamentala upplevelsen av den stora födelsen och därmed en permanent förklarad tillvaro eller upplevelse av livet.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.