Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Kapitel 8
Utveckling
De levande väsendenas livsupplevelse förnims som förvandling eller utveckling   266. Som omtalats i föregående kapitel, betingas varje form av livsupplevelse av grundenergierna, vilka i sin tur är detsamma som olikartade vibrationer eller rörelser. Och då rörelse bara kan vara identisk med förvandling, blir alltså de levande väsendenas samlade upplevelse av livet detsamma som förvandling. Denna förvandling försiggår efter bestämda eviga lagar och får därigenom en bestämd fast form eller en motsvarande evig karaktär och börjar uppfattas av jordmänniskorna som identisk med det vi kallar "utveckling". Utvecklingen, eller denna förvandlingsprocess, förnims eller uppfattas vidare som ett tillstånd, genom vilket det levande väsendet omskapas från en mindre till en mera fullkomlig tillvaroform. Denna förvandlingsprocess visar sig bland annat däri, att varje levande väsen inför sig självt måste medge att det varken är det fullkomligaste eller det ofullkomligaste bland väsen, utan att det finns väsen som är både skönare, klokare och mer medvetna i tillvaron än det självt, liksom det å andra sidan naturligtvis också finns väsen som vid en jämförelse visar sig mindre kloka, mindre sköna och mer primitiva i sitt sätt att vara. Men då väsendena således utvecklas från ett primitivt tillstånd till en mer fullkomlig form av livsupplevelse, visar sig det ovan sagda i själva verket vara liktydigt med att väsendenas nuvarande uppträdande eller manifestationstillstånd endast är ett tillfälligt stadium i denna förvandlingsprocess, vilket kommer att avlösas av ett ännu fullkomligare stadium och så vidare i all evighet. Detta betyder vidare att det i tillvaron finns ett otal stadier som de levande väsendena måste passera, men de passerar dem inte samtidigt. Vi finner därför inbördes avvikelser i fråga om fullkomning mellan väsendena, genom att en del av dem för ögonblicket beträder stadier som andra först långt senare kommer att beträda, liksom det finns ytterligare andra väsen som beträtt dessa stadier redan i en för länge sedan svunnen tid. Att väsendena visar sig så olika varandra i fråga om karaktär, tänkesätt och handlingssätt, så att somliga framträder med en så kallad god karaktär, andra med en dålig, somliga som så kallade "förbrytare", andra som "helgon", eller att somliga väsen - om vi ser tillvaron i större perspektiv - visar sig tillhöra "växtriket", andra "djurriket" och ytterligare andra "människoriket", detta beror alltså enbart på att samtliga levande väsen befinner sig efter varandra i den omtalade eviga förvandlingsprocessen. Detta innebär då, att de väsen vilkas manifestation i dag utgör växter en gång kommer att bli djur, liksom att djuren genom denna fullkomningsprocess en gång skall bli människor, och att väsen med dålig karaktär, eller sådana som i sitt nuvarande liv anses som "onda", en gång skall bli "goda", samt att väsen som nu är klent begåvade en gång i kommande liv skall bli intellektuellt framstående.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.