Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 9 i nytt fönster    

 

"Salighetsväsendena" ser tillbaka på tidigare liv i spiralen   401. På grund av väsendenas stora mättnad av ljusregionen dras de med oemotståndlig kraft hän mot kontrasterna till denna regions upplevelser. För "salighetsväsendenas" del finns denna kontrast enbart i deras egna minnen från upplevelserna av deras spirals mörkerzon. Denna mörkerzon har sålunda för dessa väsen på sätt och vis blivit en behagligare sfär att tänka tillbaka på än den höga värld som de just lämnat. Mörkret har för dessa väsen börjat bli till ljus. Hela deras intressesfär riktas därför nu i stigande grad mot deras egna forntida upplevelser i mörkret. Och hur praktfull och egendomlig är inte återupplevelsen av dessa forntida upplevelser! "Salighetsväsendet" ser nu sitt forntida öde i hela dess kontinuerliga detaljuppbyggnad, inte genom ett enda lokalt fysiskt liv utan genom en mångfald av liv. Det ser sålunda sitt ödes verkliga orsak och verkan, blir på nytt vittne till den allt behärskande kärleksteknik, varmed alltets och de levande väsendenas framträdande uppenbaras. I realistiska, strålande "guldkopior" existerar varje detalj från väsendets forntida tillvaro i spiralen. Och inom den beundrande gudasonens eviga "nu" framträder på hans minsta önskan eller bud, i levande plastiska former med ljud- och färgverkan, panorama efter panorama från hans tidigare tillvarelser. Detta betyder, att "salighetsväsendet" alltså i dag, nu i detta ögonblick då läsaren läser dessa rader, kan vandra tillbaka till gångna årtionden, århundraden, årtusenden, ja årmiljoner, och i strålande levande "guldkopior" betrakta sin oavbrutna färd genom dessa omätliga "tidsområden" eller "tidskontinenter". Från sin upphöjda, orörliga kosmiska ort upplever det, i "salighetsrikets" gyllene materier, levande "kopior" av sina egna forntida "djungeltillvarelser", "rovdjurstillstånd", såväl som sina mera stillsamma tillvarelser som "växtätande väsen". Det ser sina egna förföljelser och dråp på andra väsen, men ser även sig självt som offer för andra väsens mordlust. Det upplever "kopiorna" av sin manifestation av samma djuriska princips kulmination i dess senare tillvarelser som "jordmänniska", vilket i detta fall vill säga "fostermänniska". Alla "salighetsväsen" har ju inte varit "jordmänniskor", men alla har måst genomgå sådana primitiva stadier som betingar att den jordiska människan endast är ett "foster" till "den riktiga människan".
      "Salighetsväsendet" ser sålunda i sitt panorama sina forntida tillvarelser kulminera i de dräpande djuriska och krigiska tendenserna. Det ser, hur det förlorar organism efter organism som offer för medväsendenas förföljelse och hat och hur detta hat kom som ett orsaksbundet svar på dess egen alltför stora lust och villighet att vara med om att befordra död, krig och lemlästning gentemot medväsendena. Vidare återupplever det hela sitt sexuella liv i alla dess faser genom alla tider i innevarande spiral. Det ser sina egna utsvävningar och deras verkningar i efterföljande liv. Det ser, hur det med sina laster brutit ned den ena fysiska kroppen efter den andra och därmed gjort sina talangkärnor i övermedvetandet defekta, varigenom det för hela perioder mist förmågan att bygga upp nya fysiska kroppar i normal form. Därför ser det också här, likaledes i "guldkopiorna", hur det måst leva hela perioder i defekta och abnorma kroppar och för sina medväsen framträtt i sådana abnorma eller defekta tillstånd som vi kallar "sinnessjukdom", "sinnesslöhet" och andra former av själsliga och fysiska defekter. Det ser också, hur dessa defekter i sin tur i väsendets övermedvetande skapade en viss immunitet mot de laster och utsvävningar som var defekternas verkliga orsaker, så att väsendet efter tillfrisknandet eller uppnåendet av normala förmågor åter blott kunde framträda i en förädlad gestalt, ja stundom bli till idealväsen eller förebildlig modell för medväsendena.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.