Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

11 Kapitlet
Tankeklimat
Den "blåst" varmed Gud "inblåste livets ande i Adam". De levande väsendena måste leva i "tankeklimat"   442. Vi har nu i föregående kapitel och med hjälp av symbol nr 9 fått en första inblick i de eviga kraftkällor som står till jagets förfogande. Ja, vi har fått se själva universums eller världsalltets samlade energimassa i dess fundamentala grunddrag. Vi har sett, att denna massa framträder i sex stora, från varandra avvikande grundarter, vilka tack vare en sjunde energis närvaro dock är evigt knutna till varandra i ett orubbligt samarbete, vars likaså eviga resultat utgör ett kretslopp som vi i "Livets Bog" lärt känna under namn av "spiralen". Denna beteckning har kretsloppet fått, emedan det av individerna eller de levande väsendena uppleves i högre och högre, med varandra förbundna, ständigt fortsättande upprepningar. Denna upplevelse är det levande väsendets manifestation, tillvaro eller livsupplevelse, vilken därigenom alltså kommer att forma sig som en evigt uppåtgående "spiralformig" bana. I enlighet med grundenergiernas speciella samspel blir denna bana för det levande väsendet en evigt växlande upplevelse av primitivitet och intellektualitet, vilket återigen för väsendet betyder en evig växling av vila och arbete och i övrigt utgör grunden för hela den kontrastverkan, varpå all upplevelse, förnimmelse eller utforskning av tillvaron beror. Vi har lärt känna dessa grundenergier under de namn som jag givit dem, var och en efter den roll eller den verkan som den åstadkommer i de levande väsendenas medvetande, och vilka namn därför låter gamla och välbekanta för forskaren. Var och en som börjat studera tillvaron med hjälp av "Livets Bog" känner ju i förväg till en del om "instinkt", "tyngd", "känsla", "intelligens", "intuition" och "minne". Allt som kan förekomma i medvetandet i form av tankar, själsliv eller medvetenhetsmässiga rörelser är oundvikligen ett spel, vari dessa energier, var och en för sig, är mer eller mindre representerade. Utan dessa energier skulle det alltså inte finnas någon som helst form av liv. Allt som existerar är i själva verket endast kombinationer eller samspel av dessa tankeenergier. Det är detta samspel av krafter som utgör den "livsande" som Gud "inblåste" i Adam. Dessa energier är alltså för det levande väsendets jag ett slags atmosfär, med vars hjälp det "andas", d.v.s. manifesterar eller levandegör sig självt. Denna atmosfär rymmer bildligt talat både solsken och gråväder, torka och regn, snösörja och slask, storm och stiltje, vulkanutbrott och jordskalv. Den skapar med andra ord olika slag av "klimat" i jagets medvetande eller tankevärld. Vi kan därför kalla dessa "klimat" för "tankeklimat". I den dagliga tillvaron är dessa mera kända under benämningarna glädje, sorg, ångest, längtan, fanatism, äregirighet, högmod, hetsighet, hat, girighet, förälskelse, svartsjuka, avund och många andra.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.