Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

De levande väsendena måste lära att beskydda sig mot "tankeklimat" alldeles som de lärt att beskydda sig mot de fysiska klimaten   443. De levande väsendenas tankevärld är sålunda fylld med en mängd olika tankeklimat, på samma sätt som deras fysiska värld är fylld med meteorologiska klimat. Och liksom dessa sistnämnda klimat inte alltid är gynnsamma för människan utan tvärtom i stor utsträckning är livsfarliga, på somliga ställen för kalla, på andra för varma, på somliga för fuktiga, på andra för torra, på vissa platser befordrande för febersjukdomar, på andra för cykloner, översvämningar och jordskalv, så att människan måste kämpa mot dem, så är inte heller tankeklimaten alltid till jagens omedelbara favör. Liksom människan har måst övervinna de livshotande företeelserna i de fysiska klimaten genom att bygga hus, genom att skapa värmeanläggningar, genom att klä sig, genom att skapa bevattningssystem, bygga dammar, gräva diken och dränera marken, genom att skapa tekniska kraftmaskiner, genom att skapa motgift mot tropiska sjukdomar och sjukdomar i allmänhet o.s.v., så att hon kunnat bebo hela jordklotet eller åtminstone färdas över det från pol till pol, så måste människan också ta upp kampen mot de livsfarliga tankeklimaten och lära sig övervinna dessa, om hon skall kunna uppnå en tillvaro som är höjd över djurets primitiva medvetenhetsnivå.
      Att tankeklimaten i det obehärskade tillståndet verkligen är livsfarliga och att människorna ännu i utomordentligt stor utsträckning står helt ovetande inför detta faktum, detta framgår av det mentala kaos, vari jordmänniskornas livsföring i synnerhet i vår tid befinner sig.
      Medan människorna redan är mycket väl orienterade i fråga om de meteorologiska klimaten och förstår att skydda sig mot dem - vi ser t.ex. aldrig en polarexpeditions medlemmar klädda i tropikkläder eller en tropikexpeditions medlemmar utstyrda i pälsverk - så är de fruktansvärt desorienterade när det blir tal om de mentala klimaten. Här vägrar människorna stundom att ta kläder på kroppen och störtar sig spritt nakna ut i kölden och - fryser ihjäl, medan de vid andra tillfällen i "tropiskt klimat" klär sig i överrockar och pälsverk så att de döende stönar efter svalka. Detta vill säga, att jordmänniskan stundom fyller sitt medvetande med tankematerier som är rena gifterna och som verkar dräpande, lemlästande eller underminerande på såväl hennes fysiska som hennes själsliga egenskaper och uppträdande. Att jordmänniskorna inte står i kontakt med de rätta mentala klimaten, därom vittnar även de många sinnessjukhus eller hospital som upprättas världen över. Sinnesslöhet och sinnessjukdom beror i verkligheten på ett bruk av alltför stora mängder giftiga tankematerier, en alltför svag kontroll över dessa materiers tillträde till medvetandet och därigenom ett alltför svagt skydd mot dem.
      Alldeles som de fysiska klimaten på vissa ställen av jordklotet verkar direkt nedbrytande för den mänskliga tillvaron, om människorna inte tack vare sin erfarenhet och sitt förstånd kan motverka dem genom förhållningsregler eller skyddsanordningar, är också tankeklimaten på stora områden absolut nedbrytande eller ödeläggande för människornas naturliga framträdande, om de inte motverkas av skyddsanordningar. Detta har jordmänniskorna redan på ett tidigt stadium börjat få insikt om, vilket ju framgår av alla de mer eller mindre riktiga eller påstått riktiga motåtgärder som de sedan länge vidtagit och ständigt försöker vidareutveckla.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.