Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Det "kosmiska medvetandet" utgör ett kretslopp, i vilket det skapar "kosmiska årstider", "dagar" och "nätter" etc.   461. Det "kosmiska medvetandet" utgör alltså ett kretslopp. Det har ett latent stadium, efter vilket det tilltager för att så småningom nå en kulmination, varefter det avtar för att åter gå ned i latent tillstånd. Och med detta sitt kretslopp formar det hela det levande väsendets livsupplevelse.
      Varje form för utveckling av medvetande hos väsendet utgör sålunda i själva verket ett stadium av, eller uttrycker ett förhållande till, "kosmiskt medvetande", Detta medvetandes eviga rytm eller rörelse, från latens till kulmination och därifrån till ny latens och så åter till ny kulmination och så vidare, ligger till grund för väsendenas livsupplevelse i form av "spiraler". En "spiral" utgöres ju endast av ett sådant avsnitt av livsupplevelse, i vilket det "kosmiska medvetandet" genomlöpt ett av sina kretslopp och representerar såväl sin latens som sin kulmination i det levande väsendets tillvaro. Denna tillvaro formas därför enbart av dessa två tillstånd och de uppåtgående och nedåtgående tillstånden eller stadierna däremellan.
      Varje levande väsen representerar alltså något av dessa stadier, varigenom dess medvetenhetsforms speciella plats i spiralen eller i det "kosmiska medvetandets" kretslopp avslöjas.
      Att de levande väsendena, vilka alla utan undantag i realiteten är kosmiska väsen, odödliga gudasöner och tillsammans utgörande själva Gudomen, framträder i så olika skepnader som fallet är - somliga som änglar, helgon och Kristusgestalter, andra som "förbrytare", "skurkar" eller "djävlar" - detta beror uteslutande på den omständigheten, att de är knutna till olika stadier i det "kosmiska medvetandets" kretslopp. Varje enskilt väsens speciella manifestation eller medvetenhetsform är en viss "siffra" på detta kretslopps "urtavla". Därigenom kan vi se, var väsendet befinner sig i det "kosmiska medvetandets" "middags-" eller "midnattstimma", i dess "morgon-" eller "aftontimmar", vilket betyder dess kulmination eller dess latens, respektive dess uppåtgående eller nedåtgående stadier däremellan. Spiralkretsloppet är sålunda den högsta formen för väsendenas upplevelse av principen "dag" och "natt". Liksom det vanliga "dygnet" består av dag och natt, d.v.s. en ljustid och en mörkertid, består också det "kosmiska medvetandets" kretslopp av en "ljustid" och en "mörkertid". "Ljustiden" eller "dagen" utgöres av de stadier av "kosmiskt medvetande" som går från kulminationen av "den gudomliga världen" och ner genom "salighetsriket". Denna del av det levande väsendets tillvaro är dess kosmiska "middagsstund".
      De stadier av "kosmiskt medvetande" som går genom "växtriket" och fram till kulminationen av "tyngdriket" utgör väsendets kosmiska "eftermiddags-" och "aftontimmar", medan de stadier av samma medvetenhetsform som går från kulminationen av "tyngdriket" (jordmänniskotillvaron) och in genom "känsloriket" (det riktiga människoriket) utgör det kosmiska "midnattstillståndet".
      De stadier av "kosmiskt medvetande", som därefter följer, in genom "visdomsriket" och fram till kulminationen av "den gudomliga världen", utgör det levande väsendets kosmiska "morgon-" och "förmiddagstimmar".
      Då dygnets timmar i verkligheten svarar mot de olika årstiderna, stämmer även det kosmiska "dygnet" i princip överens med årstiderna. Middagsregionen svarar alltså mot sommaren, eftermiddags- och aftonregionerna mot hösten, medan midnatts- och morgonregionerna svarar mot väsendenas kosmiska "vinter" respektive "vår".
      Som framgår av symbol nr 10 ("Livets Bog" del III) befinner sig den jordiska människan i överensstämmelse härmed i spiralens vinter- eller midnattszon, som åter är själva det "kosmiska medvetandets" barnstadium. Spiralen utgör sålunda en princip som indelar det levande väsendets eviga tillvaro i "kosmiska dagar" och "nätter", "vintrar" och "somrar", varigenom den själv utgör ett "kosmiskt år".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.