Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Ett "något" bakom energierna. "Jaget", "den treeniga principen" eller det levande väsendets grundanalys   463. Men för att en energi överhuvud taget skall kunna behärska något, måste den vara lagbunden. Om solen t.ex. inte vore lagbunden, skulle dess verkningar omöjligt kunna bli planmässiga. Och det skulle då aldrig ha uppstått något som heter "fysisk tillvaro". Genom ett system av lagar bringas alla grundenergierna att uppenbara en kulmination av "logik", d.v.s. den allra högsta formen av intellektuell skapelse. Men kulminationen av intellektuell skapelse är detsamma som kulminationen av den allra högsta bevisföringen för energiernas identitet som medvetande eller liv.
      Undersöker man en enstaka energi, finner man att den inte kan tänka eller handla. I sig själv saknar den alltså helt möjligheter eller förutsättningar att kunna manifestera även den allra minsta form av skapelse eller uppenbarande av självständigt intellektuellt kunnande. En sådan egenskap finner vi endast hos de realiteter vi kallar "levande väsen". Det framstår alltså här som ett orubbligt faktum, att energierna i sig själva inte utgör det högsta i livet eller tillvaron, utan att det måste finnas "något" bakom energierna, vilket genom eller med hjälp av dessa kan uppenbara intellektualitet och därigenom bevisa sin ständiga närvaro i eller bakom varje form av synliggörelse eller skapelse. Detta "något" har vi redan tidigare berört här i "Livets Bog" under begreppet "X1". Detta "något" är i sig självt inte energi och kan alltså inte vara ett skapat ting; tvärtom är alla skapade ting ovillkorligen alstrade av detta "något". Detta är alltså de skapade tingens upphov. Det är detta "något" som utgör jaget bakom varje levande väsen.
      Då samma "något", som alltså är det allra högsta elementet i tillvaron, inte kan göra sig synligt eller uppenbara sin närvaro i livet eller alltet annat än genom en skaparförmåga och ett material, i vilket det kan skapa, skulle detta "något" vara helt utan betydelse eller lika med "intet", om dessa två sistnämnda realiteter inte existerade. Det nämnda "något" eller jaget kan då inte heller existera utan att vara olösligt knutet vid sin skaparförmåga och vid materialet för denna skaparförmåga. Dessa två realiteter har vi likaså uppehållit oss vid tidigare här i "Livets Bog", nämligen under begreppen "X2" respektive "X3". De nu nämnda tre realiteterna, som vi senare genom symboler och specialanalyser skall närmare behandla i "Livets Bog", är sålunda i sig själva helt oskiljbara och utgör därför en orubblig enhet. Då de tillsammans utgör just de tre betingelser som fordras för att ett "något" skall kunna framträda som "ett levande väsen", står vi här inför det levande väsendets absoluta grundanalys. Varje levande väsen utgör alltså en "treenig princip".
      Som vi senare skall få se, blir vi genom denna analys av det levande väsendet tvungna att inse, att världsalltet i sig självt har samma analys eller visar sig vara sammansatt av exakt dessa tre principer, varigenom det blir till faktum, att detta också är ett levande väsen. Den logik som uppenbarat sig för oss genom de makrokosmiska energierna eller naturkrafterna får här sin fullständiga förklaring. Och begreppen "Gudomen" eller "Försynen" och de levande väsendenas framträdande i "Guds avbild", skapade till att vara "honom lika", får här sin fulla motivering.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.