Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den kosmiska solens närvaro i varje levande väsen i form av "kosmiskt medvetande" och de härav följande "kosmiska årstidernas" skapelse i mentaliteten   471. Men för att plantan överhuvud taget skall kunna gro och växa, måste det finnas sol eller solkraft. Vi har nu sett att denna sol eller solkraft, när det gäller uppspirandet av väsendenas kosmiska liv, är vad vi kallar "X1" och "X2" eller jaget i förbindelse med "moderenergin", vilket tillsammans bildar den enhet vi här i "Livets Bog" givit benämningen "övermedvetandet", som återigen genom sin anknytning till "X3" bildar den slutliga fundamentala enhet som heter "ett levande väsen".
      Då varje levande väsen sålunda utgör en enhet av dessa nämnda tre realiteter, blir ju den kosmiska solen eller solkraften närvarande i varje levande väsen, vilken ras, kategori eller spiralzon det än må representera och vare sig det tillhör mikro-, mellan- eller makrokosmos. Denna solkraft, som också är detsamma som "kosmiskt medvetande", är det levande väsendets eviga verkliga ljus- och värmekälla. Genom sin eviga rytmiska rörelse från latens till kulmination och från kulmination till latens formar den det levande väsendets livsuppfattning till ett evigt fortsättande kretslopp från primitivitet till intellektualitet och därifrån åter till primitivitet och så på nytt till intellektualitet och så vidare i ständig fortsättning.
      Då intellektualitet är detsamma som "kosmisk sommar" och primitivitet är "kosmisk vinter", har alla levande väsen alltså i sin natur denna medfödda orubbliga passage till "kosmiska somrar" och "vintrar" och däremellan liggande "kosmiska årstider". Vi kan därför inte undgå att lägga märke till att allt som förekommer i livet eller tillvaron, det må vara väsen eller föremål, bär sin prägel av dessa "årstider". Somligt är alltså "vinterpräglat", medan annat är "sommarpräglat", somligt är "vårpräglat", annat "höstpräglat". I det kosmiska livet är väsendena i lika hög grad präglade av "årstiderna" (spiralzonerna), som det fysiska livet är präglat av de fysiska årstiderna. Liksom det i den fysiska tillvaron finns frost och köld, solvärme och gråväder, regn och torka, storm och stiltje, blixt och åska, så finns motsvarande klimatiska förhållanden i det kosmiska livet. Då dessa förekommer i väsendets medvetande eller själsliv, har de här i "Livets Bog", som tidigare nämnt, blivit betecknade som "tankeklimat".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.