Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Ämnena är detsamma som tankeklimat. Deras samlade slutfacit är kärlek och avslöjar en levande Försyn bakom all tillvaro   487. Sett i detta perspektiv blir det lättare för läsaren att förstå, att "materien" är levande, att allt är liv, och att detta liv endast kan kännetecknas genom liv. "Materien" är sålunda i verkligheten bara liv sett på skilda kosmiska avstånd, i skilda kosmiska perspektivförhållanden. Dessa förhållanden kommer att specialanalyseras senare i "Livets Bog" i samband med analysen av perspektivprincipen och förnimmelseförmågan. Här har vi kommit in på problemen endast genom deras förhållande till tankeklimaten.
      Eftersom alla dessa materiearter som nämnt är rörelse, och rörelse är skapande, och skapande är medvetenhetsutveckling, och denna utveckling är manifestation av tanke, blir alla existerande materiearter till tankeklimat, till atmosfär. Och vi befinner oss alla icke blott i en fysisk atmosfär utan även i en kosmisk atmosfär. Det går inte att bortförklara att det är på detta sätt. Alla ämnenas eller materiernas existens är ju ett faktum. Och så länge denna existens är ett faktum, måste det också vara ett faktum, att all rörelse eller energiutveckling i tillvaron, från allt nedanför dammkornen till allt ovanför vintergatorna, är utveckling eller manifestation av logik, vilket återigen är detsamma som utveckling av mentalitet. Och mental utveckling kan endast vara uttryck för liv, kan endast vara ett levande väsens tillkännagivande av önskningar eller begär. Alla existerande ämnen runt omkring det levande väsendet, alla detaljer, både i dess närhet och i dess avlägsna horisont är utan undantag tillkännagivanden av önskningar eller begär. En närmare kosmisk analys av materiernas resultat visar, att dessa är en enda stor utlösning eller skapelse av sympati, riktad mot de levande väsendena. Här avses inte ett enstaka ämne. Ett sådant kan i sig självt vara uttryck för en fruktansvärd ödeläggelseenergi. Men en enstaka energis eller ett enstaka ämnes reaktion är inte något uttryck för slutresultatet. Detta kan endast komma till uttryck genom energins samspel med de övriga energierna och den därav följande slutreaktionens verkan på ifrågavarande levande väsen. Här uppvisar det alltid hundraprocentig sympati, vilket återigen är detsamma som kärlek. Ämnena eller materierna är sålunda de medel, genom vilka en kulminerande kärlek till de levande väsendena uppenbaras.
      Då materierna är kärlekstankar, och sådana endast kan vara en egenskap hos ett levande väsen, blir det genom den kosmiska analysen av materierna till faktum, att det bakom dessa existerar ett levande, tänkande väsen. Det vi kallar Försynen är sålunda ett verkligt levande väsen, som till på köpet omfattar oss alla, eller allt levande, med kulminerande kärlek.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.