Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Det levande väsendet lever mellan två himlar eller två världar. Fundamentet för en "varaktig fred", "kosmiskt medvetande" eller "salighet"   624. De levande väsendena lever alltså mellan två himlar, nämligen deras egen invärtes, som ju är detsamma som deras andliga eller medvetenhetsmässiga sfär, och den yttre, som är identisk med den fysiska himlen. Medan de själva skapar alla molnen, alla luftströmmarna, hela atmosfären i sin egen inre värld, skapar makroväsendet direkt och indirekt de meteorologiska skyarna eller de atmosfäriska strömningarna och företeelserna i den yttre världen. Det levande väsendets manifestation och upplevelse av livet består då enbart i att skapa harmoni mellan den invändiga "himmelssfären" eller medvetenhetszonen och den makrokosmiska världssfären. Sker inte detta, blir de två världarna i allra högsta grad direkt till besvär för varandra. Det levande väsendets felaktiga opererande med energierna eller materierna hindrar naturen i dess fullkomliga skapelse, liksom naturens reaktioner härpå i högsta grad blir till motgångar för väsendets fullkomliga skapelse, ja, helt eller delvis omöjliggör denna. Och så uppstår det s.k. "olyckliga ödet".
      Att bringa sin tanke och vilja, vilket i verkligheten vill säga sin önsketalang, till ett så fullkomligt tillstånd, att man endast kan begära det riktiga, detta är identiskt med vad vi kallar "fullkomlighet". Det är ett sådant vanemedvetande som är det absolut nödvändiga fundamentet för uppnåendet av fullkomligaste eller lyckligaste öde i spiralen. Det är ett sådant öde jordmänniskan ser fram emot som den kommande "ständiga freden", "det kosmiska medvetandet "eller" saligheten".
      Men för att skapa denna harmoni mellan individens två världar behövs det insikt i och kunskap om energiernas reaktioner och en absolut riktig kännedom om individens egen verkliga inre värld och den verkliga yttre världen. Man måste först och främst känna till sin egen position såväl i den inre som i den yttre världens regioner. Ty i annat fall har man "farit vilse" och uppfattar mer eller mindre det man ser och upplever som något annat än vad det i själva verket är. Och när man uppfattar felaktigt, måste man ovillkorligen också komma att handla felaktigt. Och när man handlar felaktigt, måste resultatet härav nödvändigtvis också bli felaktigt. Och livet blir besvikelse, lidande och mörker.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.