Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Vad läsaren bibringats genom det nu genomgångna avsnittet av "kosmisk kemi" och vad som återstår av samma kapitel   625. Genom avsnittet om "kosmisk kemi" här i "Livets Bog" har vi nu gett den utvecklade läsaren en hel del insikter i hans verkliga position och plats i spiralen. Vi har visat honom, varifrån han kommer och varthän han går. Och vi har visat, att hans väg är ett passerande av stadier eller steg, som leder uppåt, bort från "den dräpande principen" och in i en kärlekskulmination som ännu ligger ett gott stycke framöver i den fjärran andliga horisonten. Vi har visat honom huvuddragen i tillvarons lag, lagen för den "kosmiska kemin". Vi har visat honom de stora dragen, så att han nu står utrustad med de viktigaste detaljerna. I det kommande kapitlet om "kosmisk kemi" återstår så att visa forskaren till rätta i alla de viktiga lokala detaljerna under hans dagliga vandring på himmelsstegen, så att han inte mera skall behöva gå vilse eller vandra i mörkret, inte mera behöva uppleva besvikelser och lidanden, utan hela tiden kunna upprätthålla hundraprocentig kontakt mellan sin inre värld och den yttre världen och därigenom vara oförhindrad att uppleva det lyckliga ödet att vara "ett med Fadern" och att leva i kärlekskulminationen "Allt är mycket gott".
      Och så vill vi avsluta detta kapitel med en liten överblick över de mera allmänna tankeklimatens speciella natur inom den jordmänskliga sfären. Som vi redan vet, är allt medvetenhetsliv, all upplevelse, varje förnimmelse, något av en medvetenhetsenergi som har sitt ursprung i en viljemanifestation. Den utgör sålunda en andlig atmosfär: antingen skyar, sommarvindar, solsken och värme - eller gråväder, vinterkyla, frost, snö och is. Vi känner alla till olika mentala upplevelser som kan hänföras till dessa beteckningar. Och därför vill vi här klargöra, hur dessa själsliga "köld-" och "värmeupplevelser", dessa mentala "vinter-" och "sommarmanifestationer", speciellt förekommer i den jordmänskliga upplevelsesfären.
      Att de mentala "köldmanifestationerna" i övervägande grad dominerar är naturligt, eftersom denna sfär är "den dräpande principens" zon och därmed sorgernas, lidandenas, misstagens och olyckornas värld, vilket alltså är motsatsen till den zon som i "Livets Bog" benämnes "den gudomliga världen".
      Då vi själva är med om att skapa sfärens natur, kan det vara nyttigt att här se litet närmare på den jordmänskliga zonens huvudatmosfär och därigenom få en inblick i vårt medarbetarskap vid skapandet av dess "vinter-" eller "sommarmanifestationer". Kanske frambringar vi i särskilt hög grad den dräpande kölden som fryser allting till döds, eller kanske är vi den späda solstrålen som värmer och livar upp allt omkring sig, eller kanske är vi något av båda delarna men saknar förmåga att i vår skapelse eller manifestation bringa dessa två energikontraster till fullkomlig harmoni, varigenom vi skapar de förvirrande mentala virvelvindarna, skydragen, översvämningarna eller andra svåra symtom på den obalans mellan krafterna som är så typisk för den jordmänskliga mentala sfären.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.