Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(639-1052) 
 
Avancerad sökning
   

 

Varför räkneförmågan började bli aktuell för väsendet. "Underhållningsbegäret" eller den konstnärliga sidan hos väsendet uppstår  1044. Härmed har vi fått en mycket märklig och orubblig bekräftelse på de kosmiska analysernas identitet med den absoluta sanningen. Ty för den utvecklade sanningssökaren kan det endast vara en bekräftelse på de kosmiska analysernas identitet med denna sanning, när ett system som visserligen är skapat av människor, men inte alls i avsikt att vara uttryck för livets högsta kosmiska analyser eller världsbilden, inte har kunnat undgå att just bli ett levande uttryck för eller identiskt med dessa analyser. Att denna överensstämmelse mellan livets kosmiska analyser och talsystemets struktur inte kan vara "slumpmässig", utan tvärtom är uttryck för en inre orubblig samhörighet, detta är vad talsystemets tillkomst bekräftar för oss. Hur kom då talsystemet till? Ja, är det inte på det viset, att jordmänniskan redan på ett tidigt stadium började känna det mer och mer nödvändigt eller livsviktigt att i det dagliga livet kunna ge uttryck åt tingen eller företeelserna i form av "antal"? Efter hand som hennes tankeförmåga växte, blev hennes liv alltmer komplicerat. Hon fick fler och fler detaljer att räkna med. Så länge väsendet ännu var ett primitivt djur, var livet så enkelt och naturligt, att instinkten någorlunda kunde klara de få företeelser som det var nödvändigt för väsendet att vara orienterad i. Djuret tar sin föda där den finns. Det behöver inte betala med pengar eller bytesvaror. Det ska inte "handla". Att hålla reda på maken eller makan och avkomman, var inte heller så krävande att en förmåga att "räkna" var nödvändig, eftersom de naturliga drifterna i form av föräldra- och maktprincipen nog kunde reglera denna sida av väsendets framträdande. Även när det gällde vänskap och fiendskap var instinkten den stora regulatorn. Det var alltså först när väsendet genom utvecklingen nådde fram till det stadium där det verkliga tänkandet började, som livet blev mer komplicerat. Då började ting eller detaljer framträda som var skapade av denna tankeförmåga, och som därför inte helt omedelbart kunde förstås med hjälp av blotta instinkten. Dessa ting var skapade av en begynnande intelligensförmåga och måste därför analyseras med intelligens. Och ju mer utvecklad tankeförmågan blev, desto fler sådana företeelser blev den i stånd att skapa. Och slutligen blev det ett levande, dagsmedvetet fält i väsendets medvetande, där detaljerna inte var de ursprungliga självbevarelsebegären, utan i stället alltmer "underhållningsbegär". Det är dessa "underhållningsbegär" som efter hand blivit till det som vi i dag benämner "konst" och "vetenskap".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.