Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(639-1052) 
 
Avancerad sökning
   

 

Livssubstans nr 4 - Avföring   776. Med "mättnaden" framträder en ny livsyttring. I och med att en önskan är tillfredsställd, har det visserligen blivit stillestånd på ifrågavarande fält, men "urbegäret" flammar ständigt vidare. Det är som en evigt rinnande ström som måste finna utlopp för sitt flöde. Och nya former av "hunger" utgör de impulser, varmed det genom undermedvetandet banar sig väg fram till materierna. Sedan "mättnaden" inträtt är det som nämnt inte längre någon "hunger" på ifrågavarande fält. Och det finns som följd därav inte längre någon dragning mot de materier som befordrar "mättnaden" på detta fält. De önskas inte längre. Men därigenom avslöjas ju en önskan om den motsatta situationen. Och denna önskan är också ett begär som skyndar mot sin tillfredsställelse eller uppfyllelse. Uppfyllandet av denna önskan kan endast ske genom en "frånstötning" av de energier eller materier som tidigare var föremål för jagets tilldragning. Denna frånstötning utgör alltså ett avlägsnande av alla av väsendet oönskade materier eller ämnen och är i sitt mest elementära fysiska framträdande bäst känd som den kroppsliga, fysiska process vi benämner "avföring". Denna är således inte blott och bart en fysisk, kroppslig företeelse, utan betecknar liksom "hunger" och "mättnad" en stor och omfattande detalj i livets tillkännagivande. Den är nämligen ett uttryck för samma princip som alla former av antipati eller fiendskap mellan de levande väsendena hör hemma under. Den betecknar kloaksystemet i varje form av organisation och skapelse och följaktligen också i varje kulturs och varje mentalitets tillblivelse. Och detta är naturligtvis orsaken till att vi tar med den här i vår analys. Vi kan ju inte utelämna det som "stinker", ty då skulle vi ju aldrig bli i stånd att uppenbara den fulla och absoluta sanningen. Vår rad av analyser skulle bara vara en kamouflerad beskrivning av verkligheten eller livets analys. Dessutom är kloaksystemet ett absolut villkor för varje form av hygien och därmed för allt skapande av hälsa och sundhet, själslig såväl som kroppslig. Den påvisade "avföringsprincipen" är alltså den fjärde detaljen i själva "livsmaterialet". Och vi benämner den därför "livssubstans nr 4".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.