Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
   

 

I jordmänniskornas passage genom den dräpande principens zon eller djurriket är det väsendenas fysiska, kroppsliga situation som åstadkommer reinkarnation   1367. Detta mörker är således något som absolut alla jordmänniskor var för sig måste uppleva, men de är ju inte alla framme vid denna upplevelse på det fysiska planet. En del jordmänniskor måste således befinna sig på det andliga planet, nämligen alla de så kallade "döda". Resten av jordmänskligheten befinner sig alltså här på det fysiska planet. Men att väsendena är "döda" betyder inte att de är färdiga med "kriget" eller mörkrets zon eller kort sagt med "det onda". Det betyder i själva verket bara att deras organism, alltså redskapet som möjliggör deras fysiska upplevelse, framträdande och manifestation, har gjorts obrukbart genom förstörelse, lemlästning eller ålderdom; denna sistnämnda form är ju också ett resultat av mörkerzonens hårda slitage på organismen i kampen för det dagliga upprätthållandet av livet. I och med att organismerna på så sätt inte är beständiga, utan underkastade slitage och lemlästning, medför detta att individerna under en viss tid med nödvändighet måste befinna sig utan fysisk organism. Och när de är utan fysisk organism, är de avskurna från att uppleva direkt på det fysiska planet. Denna tillvaroform skulle då bli ett medvetslöst tillstånd, om väsendena inte hade andra slags organismer som i det kritiska stadiet kunde bära medvetandet. Eftersom dessa organismer inte är av fysisk natur, utan består av strålformiga materier, vilket i sin tur är detsamma som "andliga materier", blir tillvaron eller livsupplevelsen genom dessa "andliga kroppar" alltså av "andlig natur". Hur denna natur och tillvaroform manifesterar sig, skall vi återkomma till i senare analyser i detta verk. Här kan vi endast framhålla att alla de levande väsendena således växelvis måste uppleva en fysisk och en andlig tillvaro. Det är denna organismväxling som ligger till grund för återfödelsen eller reinkarnationen. Då alla individer ovillkorligen är föremål för organismens undergång och endast kan bygga upp sina nya organismer från det andliga planet, betyder detta att ett visst antal av jordens människor alltid befinner sig på det andliga planet och således är diskarnerade, medan jordens övriga människor är inkarnerade i köttet eller är framme på det fysiska planet. Då den andliga zonen, med undantag av förgården eller dess "tröskel", den så kallade "skärselden", är en ljusets sfär, befinner sig väsendena här i ett slags fridfull ljusets tillvaro mellan sina existenser eller inkarnationer på det fysiska planet. Det är härifrån som de levande väsendena föds till detta plan, liksom det är hit de återvänder när deras organism på grund av ålderdom, slitage eller lemlästning sätts ur stånd att bära det fysiska medvetandet. Alla världens jordmänniskor måste på så sätt befinna sig i ett kretslopp, som alltså för dem vidare genom en växelvis fysisk och andlig tillvaro. För varje gång som väsendena upplevt en fysisk tillvaro med undergång av organismen, antingen genom ålderdom eller genom "krig" och lemlästning, blir de förändrade, får alltmer avsky för krigets eller mörkrets mentalitet. Och det är endast genom hundratals liv som den djuriska, apliknande människan förändrar sig till en fullkomlig människa. Det är därför som vi i det dagliga livet ser människorna befinna sig på olika steg i denna passage av förvandling från "djur" till "människa". Somliga har en mycket mänsklig, det vill säga kärleksfull karaktär, och andra har en alltjämt djurisk, det vill säga hätsk, fientlig eller helt okänslig karaktär eller inställning till nästan och omgivningen. Hela jordmänskligheten representerar således en skala av mentala steg. Allteftersom väsendena har tillryggalagt den dräpande principens detaljer och kulmination, får deras mänskliga natur mer och mer makt över den i dem boende djuriska naturen, för att till sist helt segra över den.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.