Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 12 i nytt fönster    

 

Väsendenas skiftande inställning till idealen i de övriga rikena i spiralkretsloppet   1582. Men detta nya avsnitt eller "det riktiga människoriket" har också sitt mörka fält. Eftersom verkliga, kroppsliga smärt-, sjukdoms- och lidandeförnimmelser endast kan upplevas i själva djurriket, blir mörkret i "det riktiga människoriket" inte kroppsliga smärtor eller lidanden. Det blir endast mättnaden på de speciella former av kropps- eller organtillstånd, i vilka man i detta rike kunde uppfylla eller tillfredsställa sina begär efter att utveckla kärlek till nästan. Dessa särskilda former blir liksom föråldrade, och längtan efter nya organismer och ideal, som är mer lämpade för den tilltagande utvidgningen av "det kosmiska medvetandet", blir aktuell, blir det allt överstrålande föremålet för livsupplevelsen, blir "ljuset". Och det är fullkomnandet av detta som ger väsendet tillträde till nästa kärleksrike, "visdomsriket". Och på detta sätt, i form av kroppsligt fullkomnande, blir "ljuset" och "mörkret" till i det ännu högre liggande kärleksriket, "den gudomliga världen", i vilket själva kärleken kulminerar. Härifrån växer väsendet in i det efterföljande riket, "salighetsriket", i vilket det återupplever hela det genomgångna kretsloppet, för att genom mättnaden av detta få begär eller längtan efter det nya spiralkretsloppets huvudmanifestationsformer av "mörker" och "ljus". Efter den myckna ljusupplevelsen i "salighetsriket" blir "mörkret" nu till "ljus" eller ideal för väsendet. Och genom denna mentala inställning börjar dess inträdande i den yttre världen. Det är detta livets inträdande i salighetsväsendenas yttre värld som åstadkommer "mineralrikets" tillblivelse och därmed början på ett nytt kretslopp. Genom begäret efter att äta av "kunskapens träd" förs nu väsendena vidare i det nya spiralkretsloppet, genom dess "växtrike", in i dess "djurrike", för att uppleva att "dö". Efter denna upplevelse förs livet eller väsendena vidare mot spiralkretsloppets högre världar och vidare i spiralkretslopp efter spiralkretslopp i det oändliga eller i all evighet. Det som således särskilt utgör förutsättningen för "ljuset" i den första delen av ett spiralkretsloppsrike, är att väsendet är hundraprocentigt i kontakt med sina önskningar och begär. Det har övervunnit de hinder som krävdes för att det skulle få komma in i riket. Det har här inte längre någon kamp att utstå. För väsendet är det inte längre förenat med något besvär att vara i kontakt med detta rikes ideal.
      Men allteftersom mättnaden infinner sig, börjar otillfredsställelsen med den rådande livsformen eller det "ljus" väsendet lever i. Och längtan efter nästa rikes ideal börjar utvecklas. Men samtidigt med denna längtan eller detta begär börjar också utvecklingen av dessa nya ideals organismtillstånd att göra sig gällande i den gamla kropps- eller organstrukturen, som därigenom i motsvarande grad börjar degenerera.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.