Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1591-1938) 
 
Avancerad sökning
   

 

Vad som visar att jordmänsklighetens mentalitet är underkastad kretsloppets lagar  1797. Men till och med i den hårdaste vinter inom årskretsloppet finns det så mycket upprätthållet liv att det kan överleva den kalla årstiden och, när vårens sol ånyo börjar värma och lysa över marken, återigen kan utveckla ett rikare och större livsupplevelsetillstånd. På samma sätt är det med själva väsendenas spiralkretslopp, som också har sina årstider (se symbol nr 10, Livets Bog, del 3, sid. 592). Att de levande väsendenas livsupplevelse i sig själv är rytmisk och uppvisar ett kretslopp på samma sätt som alla andra energiarter i tillvaron framgår av det förhållandet att vi kan följa de levande väsendenas livsrytm eller kretslopp. Jordmänniskorna kan just börja skilja mellan det så kallade "onda" och det så kallade "goda", inte blott i sitt eget psyke eller sin mentalitet utan även i denna mentalitets utveckling. Att det överhuvud taget finns utveckling bevisar ovillkorligen att det finns rörelse. Rörelse återigen kan aldrig existera i något slags fritt tillstånd utan att utgöra ett kretslopp. Det är med avseende härpå som profeterna eller de störste vise kunde förkunna: "Så länge jorden består, skola härefter sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra". Det är därför som vattnet växelvis är gyttjepölar och klart dricksvatten, förorenad atmosfär och klar himmel, färglös luft och morgon- eller aftonrodnad. Är det inte också därför som jordmänniskan, såväl som övriga levande väsen på jorden, måste gå igenom stadierna barndom, ungdom, mandom och ålderdom? Och ser vi på de levande väsendenas utvecklingsbana, finner vi lätt att denna representerar en mental köldzon och värmezon. Ja, är inte detta just två stora objekt för jordmänniskans sinnesförnimmelse? Har hon inte en begynnande antipati mot mental kyla och en begynnande sympati för mental värme? Är inte en verkligt varaktig fred på jorden det gängse orubbliga objektet för jordmänsklighetens nuvarande begär och längtan? Arbetar inte alla politiska och religiösa partier i riktning mot vad de själva menar vara ett befrämjande av denna fred eller ett skapande av en högre fysisk och andlig nivå, en kommande guldålder eller ett paradis på jorden? Att de i denna sin strävan ofta har helt motsatta uppfattningar och råkar i strid med varandra, detta ändrar ingenting i det förhållandet, att det är en högre form av livsupplevelse, en förbättrad jordisk tillvaro utan möjlighet till krig, som de önskar skapa. Jo, mentalitetens kretslopp låter sig inte bortförklaras.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.