Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1939-2395) 
 
Avancerad sökning
   

 

Vad "Evas skapelse" eller enpolighetens tillblivelse i väsendets medvetande för med sig  1972. Med polförvandlingen utlöses kontrastprincipen, väsendets möjlighet att uppleva ljus och mörker på livets alla områden. Utan ljus kunde mörkret inte markeras och utan mörker kunde ljuset inte markeras, och utan markering kan överhuvud ingenting upplevas eller skapas. De från ett tidigare spiralkretslopps högsta andliga tillvaroplan degenererade andliga väsendena får sålunda genom polförvandlingsprincipen eller den högsta elden tillgång till ett nytt medvetandeskapande, en begynnande ny livsupplevelse. Då väsendet genom sin sexuella polförvandling blir omskapat till ett enpoligt väsen, som endast genom ett härför särskilt anpassat motsatt väsen (det motsatta könet) kan uppnå sin högsta livsförnimmelse, varför en samlevnad eller förbindelse med ett sådant väsen blir en livsbetingelse, måste detta nödvändigtvis hos det förstnämnda väsendet skapa en favoriseringstendens gentemot det motsatta könets väsen. Men då väsendet också skall leva sida vid sida med väsen av sitt eget kön, vilka väsen till följd av enpoligheten inte kan vara av samma betydelse för väsendet som det motsatta könets väsen, så kan det inte i samma grad favorisera eller av hjärtat vara till glädje för dessa väsen. Och genom enpoligheten införs alltså i väsendets medvetandeområde två slags väsen, nämligen dess eget kön, som inte utgör något organiskt livsvillkor för väsendet, och det motsatta könet, som just är ett organiskt livsvillkor. Med enpoligheten har väsendet alltså kommit i en situation, där dess dagliga liv försiggår bland väsen som det inte kan älska (dess eget kön) samt väsen som det är organiskt byggt för att kunna älska (det motsatta könet). Vi ser här ett tillvaroplan, där nästakärlekslagen, "du skall älska din nästa som dig själv", blir allt omöjligare att uppfylla, i den mån som Evas skapelse eller enpoligheten tilltar. Man förstår sålunda, varför Evas skapelse har satts i samband med syndafallet. Med enpoligheten uppstod alltså förmågan att föredra det motsatta könets väsen framför det egna könets väsen. Detta åter betyder: förmågan att känna sympati och antipati.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.