Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Vad de kosmiska analyserna eller den eviga världsbilden visar oss  2654. Vad är det då som Gud genom de kosmiska analyserna har visat oss som livsmysteriets lösning eller som den absolut sanna världsbilden och det orubbliga fundamentet för den högsta och fullkomligaste levnadsarten, till ofelbar vägledning och till stöd för den ofärdiga jordmänniskan på hennes väg genom mörkret till ljuset, till upplevelsen av Gudomens avsikt med detta väsen och för övrigt med alla existerande levande väsen? De kosmiska analyserna har visat oss:
1.Att det fysiska världsalltet endast existerar som verkningarna av ett annat världsallt, vilket innehåller livsmysteriets verkliga och absoluta lösning.
2.Att det fysiska världsalltet i sig självt inte rymmer något som helst "levande", eftersom det uteslutande består av rörelser och rörelsers kombinationer, vilka för de fysiska sinnena visar sig dels som "rörelse", dels som "materia" och "materiekombinationer", vilka åter visar sig som "levande väsens organismer", "skapade former och ting", genom vilka "något osynligt levande" ger sig till känna som upphov till all rörelse och därmed som upphov till all skapelse, all viljemanifestation, allt uppenbarande av tanke och medvetande samt den därtill hörande upplevelsen av livet.
3.Att det fysiska världsalltet sålunda absolut inte består av något annat än "skapade ting", vilka åter endast kan vara skapade av en "skapare" som omöjligt kan finnas på det fysiska planet, eftersom detta plan enbart kan rymma de av denne skapare frambragta tingen.
4.Att den materialistiska vetenskapens världsbild endast utgör en mer eller mindre fundamental upplysning om en atom- och elektronvärld, en stjärn- och vintergatsvärld, en stoff- och materievärld, men saknar verkliga upplysningar om upphovet till den fysiska världens mångfald av logiska skapelseprocesser eller de genom de fysiska organismerna uppenbarade medvetandeprocesserna.
5.Att det fysiska världsalltet uteslutande består av fysiska organismer för "något levande" och att dessa organismer befinner sig inuti varandra, alltifrån det oändligt lilla och till det oändligt stora.
6.Att vår egen fysiska organism befinner sig emellan det som för oss framträder som det oändligt lilla och som vi kallar "mikrokosmos" och det som för oss framträder som det oändligt stora och som vi kallar "makrokosmos" samt att de fysiska organismerna i de för oss framträdande växt-, djur- och människorikena utgör mellanstadierna mellan de nämnda två kosmos, varför vi betecknar dessa stadier som "mellankosmos".
7.Att all fysisk materia eller allt stoff, utan något som helst undantag, i olika former utgör kött, blod och skelett i organismerna från de tre nämnda kosmos.
8.Att ingen fysisk organism kan existera utan att vara fysiskt livsrum, universum eller makrokosmos för mikrokosmiska och mellankosmiska väsen och att vår egen fysiska organism sålunda är makrokosmos för de mikroväsen, celler, molekyler, organ o.s.v., som befinner sig i den, liksom den är mikrokosmisk organism i den makrokosmiska organism, inuti vilken den själv existerar. Varje levande väsen utgör alltså på samma gång ett makrokosmiskt, ett mellankosmiskt och ett mikrokosmiskt väsen.
9.Att det fysiska världsalltet är en levande organism, i vilken alla andra fysiska organismer är arbetande organ som fyller livsviktiga ändamål såväl för sig själva som för den makroorganism de befinner sig i.
10.Att det fysiska världsalltet sålunda utgör en enda stor organism som för våra fysiska sinnen förtonar sig uppåt i det oändligt stora och likaså förtonar sig nedåt i den oändligt lilla och som genom alla levande väsens organismer utlöser en oändlig ocean av logiska skapelseprocesser, vilka alla i sitt slutfacit är till glädje och välsignelse för levande väsen.
11.Att det fysiska världsalltet absolut inte kan vara livsmysteriets lösning, eftersom det är en logisk skapelseprocess som utlöses genom detta världsallt och en sådan omöjligt kan uttänkas, planeras och dirigeras av det som blott är rörelser, vibrationer och våglängder och bildar den materia eller det stoff, varav samma världsallt består.
12.Att det fysiska världsalltet absolut inte består av något annat än "skapelse" och "skapade ting" och sålunda omöjligt kan existera som "skaparen". Det fysiska världsalltet har sålunda aldrig någonsin varit något annat, och kan i sitt slutfacit aldrig bli något annat, än "skapade ting". Därför måste det bakom de skapade tingen existera "en skapare" eller "något levande" som kan dirigera och kombinera materien på så sätt att den just blir till "skapade ting".
13.Att den materialistiska vetenskapens världsbild inte alls ger någon upplysning om "detta levande någots" existens och absolut inte heller kan ge någon upplysning om denna existens, vilket den därför inte heller alls har till mission eller uppgift att göra.
14.Att den materialistiska vetenskapen endast kan skänka människorna kunskap om materien, om mått och vikt, hastigheter och våglängder, volym och täthet, om skapade föremåls sammansättning, strukturer och liknande - alltsammans blott upplysningar om "det skapade" men ingen som helst upplysning om "skaparen". Denne eller "det levande" bakom skapelsen och de skapade tingen är således ett mysterium för varje oinvigd människa.
15.Att livsmysteriets lösning inte blott och bart består i kännedom om rörelser, stoff eller materier, eftersom dessa företeelser endast kan existera som verkningar eller tillkännagivanden av "något" som omöjligt kan existera som fysiska skapade ting eller materier, vilka företeelser i sig själva är döda men som satts i rörelse och förvandling just i kraft av detta "något levande" bakom dem.
16.Att den materialistiska vetenskapens världsbild absolut inte kan skänka människorna någon kunskap om hur de djuriska tendenserna hos människorna skall kunna avlägsnas och fredens lysande och värmande välsignelse skall fås att undanröja krigets blodiga ragnaröks- eller helvetessfärer från jordens yta.
17.Att den materialistiska vetenskapen inte är en vetenskap om fred och frid, moral, humanitet och levnadsart. Den är endast en vetenskap om materiella skaparmetoder, angrepps- och försvarsmetoder, om herravälde över naturens krafter till människans fördel och i vissa fall till ödeläggning av väsen och föremål.
18.Att anammandet av den materialistiska vetenskapen endast kräver intelligensbegåvning och sålunda absolut inte är beroende av moral eller någon högre human egenskap. Därför kan den för människan omöjligt utgöra något bestående fundament för en orubblig fred, lycka och glädje. Utan den nödvändiga moralen skapar den djävulsmedvetande med ty åtföljande ragnarök eller helvete för människorna.
19.Att den jordiska mänskligheten i dag sitter inne med materialistiska kunskaper som är mycket framstående eller överdimensionerade i förhållande till dess humana utveckling. Denna psykiska skevhet kan endast rättas till genom verkningarna av djävulsmedvetandets levnadsart, eftersom dessa verkningar eller öden, i form av kulminerande domedag eller lidande, är det enda som kan utveckla den humana förmågan eller talangen för den sanna Jesus-kristendomen så mycket att människorna kan fås att hungra efter ett högre vetande, en vetenskap om fredens och kärlekens lysande levnadsart.
20.Att den materialistiska vetenskapens så kallade "nya världsbild" absolut inte är någon verklig bild av världsalltet. Den utgör bara ett vetande om materia, ett vetande om rörelse, ett vetande om fysiska skapade tings strukturer, ett vetande om mått och vikt, ett vetande, vars högsta slutfacit inte kan höja människan upp ur dödsångest eller ont öde, ett vetande som inte kan leda en enda människa till livsmysteriets lösning, till Gudomen och till den verkligt sanna världsbilden, som uppenbarar väsendenas släktskap med Gud, deras egen odödlighet som livets herrar, och som leder dem fram till förståelse av denna deras egen höga identitet och den därav följande tillvaron i kulminerande ljus.
21.Att den materialistiska vetenskapen utan förbindelse med kosmisk vetenskap, humanitet eller kärlek är ledd av människans djuriska tendenser och därigenom blir fundamentet för hennes skapande av krig, ragnarök eller helvete i världen.
22.Att den materialistiska vetenskapen i förbindelse med kosmisk vetenskap och därigenom ledd av humanitet eller kärlek blir fundamentet för skapandet av den absolut fullkomliga levnadsarten, vilken avslöjar väsendet såsom skapat till "Guds avbild", till att vara honom lik, och sålunda framhäver uppfyllelsen av Guds avsikt med människorna och genom dem skapar "himmelriket" eller "det riktiga människoriket", där jordens alla människor utgör ett folk, ett rike, en stat med en regering. Här ser vi således det fullständiga uppfyllandet av Guds löfte om politik, där det heter att det skall bli "en hjord och en herde".
23.Att den så kallade "världens frälsning" är detsamma som utvecklandet av humanitet eller en absolut sann nästakärlek som värmer och lyser långt utöver vad den äktenskapliga kärleken och lyckan kan göra. En sådan kärlek är det absolut enda som kan skydda människan mot ont öde, mot domedag eller ragnarök.
24.Att den som inte äger verklig nästakärleksförmåga eller human livsinställning ständigt kommer att utså kärlekslöshet och därav följande lidande för sin omgivning. Han kommer därför också att i motsvarande grad få skörda kärlekslöshet och lidande tillbaka från sin omgivning. Men denna skörd skapar i sin tur den humana förmågan eller utvecklar kärleken, som icke blott blir ett skydd mot mörkret och lidandet utan även framkallar intuitionsförmågan, vilken är fundamentet för kosmiskt förnimmande. Den höjer människan upp till den allra högsta upplevelseformen, ja till förnimmande genom själva "den helige Ande", som återigen är detsamma som Guds ande eller Guds medvetande.
25.Att de jordiska människorna, i Gudomens omskapelse av dem från mörkerväsen till ljusväsen, har nått fram till ett stadium där de har bruk för en vetenskap som teoretiskt kan låta dem uppleva denna Guds mening med deras tillvaro i dag, hur denna deras tillvaro än må te sig, hur omoralisk, djävulsk och krigsbefordrande den än må framträda. Det är denna kosmiska kunskap eller vetenskap som nu lyser framför människorna på deras väg genom mörkret. Det är den första stora välkomsthälsningen från fadershemmet som strålar den förlorade sonen till mötes vid hans hemkomst till fadern. Det är den första anblicken av det ljusets rike som är alla levande väsens gudomliga och sanna hemort och där de är ett med den evige Fadern.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.