Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Jordmänsklighetens tillgång till den kosmiska världsbilden  2657. Då humanitets- och intuitionsegenskaperna ännu inte är så utvecklade hos jordmänniskorna att de kan skapa kosmisk förnimmelseförmåga och ge dem verklig kosmisk upplevelseförmåga, kan människorna ännu inte genom självupplevelse uppleva de högre livsformerna, eftersom dessa ligger helt utanför de lägre mentala sinnesredskapens räckvidd. Människorna kan alltså inte med egen hjälp utforska dessa livsformer blott och bart genom fysiska sinnen. De nämnda högre livsformerna och övriga kosmiska realiteter bortom tid och rum kan omöjligt upplevas av andra väsen än sådana, vilkas kärleksförmåga och intuitionsförmåga blivit så utvecklade att de förenats till ett kosmiskt sinnesredskap. Denna utveckling fordrar alltså en föregående moralutveckling. Den nämnda högsta upplevelseformen och det därav följande kosmiska vetandet kan alltså av ofärdiga människor endast tillägnas teoretiskt genom förklaring eller upplysning av väsen som själva är så utvecklade att de kan uppleva eller förnimma kosmiskt. Vi ser därför, hur alla upplysningar om Gudomen, om högre makter och andliga eller kosmiska tillstånd har skänkts människorna genom väsen som mer eller mindre haft förmågan att själva uppleva kosmiskt vetande. Människorna har alltså hittills fått sitt andliga vetande genom vismän, profeter och världsåterlösare. Men dessa väsen har naturligtvis inte kunnat ge människorna sitt självupplevda kosmiska vetande på annat sätt än genom tolkningar och liknelser som just var anpassade till väsendenas begränsade begåvning eller förmåga att förstå de kosmiska företeelserna vid tidpunkterna i fråga. Nu har människorna kommit så långt fram i sin utveckling att en viss del av dem är tillräckligt humant begåvade för att kunna mottaga kosmisk kunskap eller vetenskap i en avpassad intellektuell, teoretisk form av så pass hög grad, att den förklarar det verkliga och sanna kosmiska världsalltet, i vilket den av den materialistiska vetenskapen framlagda världsbilden endast utgör något sekundärt, ja rent av kan betecknas som "den döda" i förhållande till den kosmiska världsbilden, inom vilken det fysiska och det kosmiska området utgör en oskiljbar enhet som en levande, arbetande organism för en evigt existerande Gudom, i vilken alla levande väsen lever, rör sig och är till som denna Gudoms manifestations- och upplevelseorgan. Denna sistnämnda världsbild är sålunda en vetenskap om allt "det levande" eller det primära bortom alla materier, rörelser, organismer eller skapade ting. Detta levande utgör det enda absoluta skapande och upplevande "eviga något", vars existens, medvetande och väsensart utgör det eviga jaget och livet i alla levande väsens medvetande, organismer, manifestation och skapelse, såväl i mikrokosmos och makrokosmos som i mellankosmos.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.