Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-204) 
 
Innehållsförteckning för Bisättning   

 

 

28 KAPITLET

"Tvärs över" materien – eller varför den materialistiska forskaren eller vetenskapsmannen inte kan förklara livets mening

När vi i det ovanstående betecknat den materialistiska vetenskapens resultat som en ljusstråle som går "tvärs över materien", vill vi därmed poängtera att den genom dessa resultat angivna forskningsinriktningen skiljer sig från en annan forskningsinriktning, vars ljusstråle endast kan sägas gå längs med materien.
      För att förstå detta måste man jämföra själva materien, som ju är objektet för all forskning och genom vilken all upplysning manifesteras, med en kropp som har en bestämd bredd men en oändlig längd. Denna kropps bredd sträcker sig alltså från stjärnhopen i mikrokosmos till stjärnhopen i makrokosmos – från vintergata till våglängd. Det är denna sträcka som den jordiska vetenskapen i kraft av sin forskning har tillryggalagt, och av vars yttre gränser den nu börjar stoppas. Då materien i den här nämnda riktningen "tvärs över" till slut endast visar sig som stjärnhopar och dessa återigen tonar bort i ett slags "intet", måste all forskning här upphöra av sig själv. Men innan forskaren således här har nått gränsen, har han alltså blivit berikad med kunskapen om livets materiella sida. Han är expert i all kunskap som kan uttryckas genom mått, vikt och hastigheter. Men han är inte expert i kunskap om dessa faktorers upphov. Han är inte särskilt kunnig i fråga om själva det "levande" eller det element som skapar och dirigerar dessa faktorer, eftersom denna form av vetande absolut inte kan uppenbaras i mått eller hastighetsgrader. Han vet alltså ännu inte att varje slags mått, varje slags vikt, varje slags rörelse eller hastighet, såväl utanför i naturen, i universum, som inne i hans egen organism och medvetande, endast kan vara uttryck för – vilja, och därmed för ande och tänkande. Han ser allting i "siffror" och "bokstäver" men kan ännu inte "läsa" "ord" eller "meningar" och kan därför inte komma fram till den kunskap som dessa "ord" och "meningar" ger uttryck åt. Han har "boken", känner till dess mått, vikt och alla dess yttre detaljer men kan ännu inte tillägna sig mer kunskap innan han "lärt sig läsa", så att han kan tyda "bokens" olika "bokstavskombinationer". Denna "bok" är detsamma som den samlade dagliga tillvaron. "Bokstäverna" är de enskilda dagliga upplevelserna. Dem kan den jordiske vetenskapsmannen ännu endast ge uttryck åt i "siffror" och "bokstäver", vilket vill säga i mått och vikt men inte i "ord" och "meningar", vilket i detta fall vill säga "kosmiska analyser". Men när han endast kan uttyda det dagliga livet i "siffror" och "bokstäver", inte i "ord" och "meningar", kan han ju inte heller förstå dess mening och ändamål.
 
Korsets tegn
 
Korsets tecken
Det lysande fältet till vänster skall symbolisera stjärntöcknet i mikrokosmos, medan det lysande fältet till höger symboliserar stjärntöcknet i makrokosmos. Mellan dessa två fält går en prickad linje över det mörka fält som skall föreställa materien. Denna linje symboliserar den jordiska vetenskapens nuvarande forskningsinriktning som går "tvärs" över materien. Den andra prickade linjen, som går uppåt "längs" med materien, betecknar den inriktning som samma vetenskap får genom den i denna bok omtalade kursändringen. Dessa två forskningsinriktningar, som båda är nödvändiga för att uttrycka den rättmätiga "heliga anden", existerar alltså som djupast utlösande moment för uppkomsten av "korsets tecken".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.