Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  Världsalltets grundenergier
  Kapitel 7    Grundenergierna och tillvaroplanen
253.    Allt är energi. Varje upplevelse identisk med en gudomlig välsignelse
254.    Den samlade världsenergins framträdande i sju grundarter av vibration. "Ett evighetsplan". "Moderenergin". Grundenergierna kan symboliseras som "steg på en stege"
255.    "Instinktenergin" och "växtriket"
256.    "Tyngdenergin" och "djurriket"
257.    "Känsloenergin" och "människoriket"
258.    "Intelligensenergin" och "visdomsriket"
259.    Intuitionsenergin". "Kosmiskt medvetande". "Gudomens egen synpunkt". "Den gudomliga världen"
260.    "Den yttre världen" och "den inre världen". "Minnesenergin". "Mineral-" eller "salighetsriket"
261.    Grundenergierna, tillvaroplanen och solspektrums färger
  Symbol nr 6    Den eviga gudomen och väsendenas förnimmelseförmåga
262.    Tillvaroplanen, de levande väsendena och deras förnimmelseförmåga uttryckta på symbolen
263.    Världsalltet som identiskt med näring för de levande väsendenas förnimmelseförmåga. Väsendenas kunskap beroende av grundenergierna
264.    Grundenergierna som betingelse för förnimmelse. Varje form av förnimmelse som identisk med upplevelsen av Gudomen - och denna upplevelse som utgörande grundenergiernas högsta analys
265.    "Det gudomliga något" och grundenergierna uttryckta på symbolen. Gudomen i förhållande till grundenergierna liknad vid en sol, som evigt knyter de levande väsendena till livet
  Kapitel 8    Utveckling
266.    De levande väsendenas livsupplevelse förnims som förvandling eller utveckling
267.    Väsendenas ålder, utvecklingsstandard och manifestation som uttryck för - inte deras eviga tillvaro, utan ett kosmiskt perspektivförhållande
268.    Väsendena och utvecklingsstegen
269.    Levande väsen som avviker så mycket från jordmänniskans livsform att det krävs andra sinnen än de fysiska för att uppleva dem. Naturkrafterna eller alla former av rörelse som identiska med funktioner i ett levande väsens organism
270.    Världsalltet, vintergatssystemet, solsystemet och jordklotet utgör de stora organismerna, i vilka våra organ eller kroppskombinationer lever och rör sig
271.    Väsen som undandrar sig den jordiska synen. Den samlade världsenergin som en kombination av levande väsens kroppskombinationer. De realiteter som låter världsalltet framstå som utvecklingsstegen
272.    Allt är uttryck för liv. Det visar sig vara nödvändigt för sanningssökaren att få en överblick över sitt eget och medväsendenas förhållande till och plats i utvecklingen eller väsendenas eviga vandring mot ljuset
  Symbol nr 7    Världsenergiernas organisation eller utvecklingsstegen
273.    Den mellersta raden av steg eller "grundenergizonerna"
274.    De violetta stegen. "Universumväsen", "medväsen" och "materieväsen". "Spiralzoner"
275.    Perspektivprincipen eller den eviga utvecklingen som en av de grundpelare på vilken vår dagliga förnimmelse av att finnas till vilar
276.    "Karaktärszoner"
277.    Den samlade världsenergin i form av utvecklingsstegen som det fundamentala underlaget för "livets väg"
  Symbol nr 8    Livets väg. Kosmiska utvecklingsbanor
278.    Utvecklingsstadier, livet och livets väg
279.    Väsen på samma utvecklingssteg skiljer sig åt endast i form, inte i moral. Den moraliska standarden avgörs av individernas förmåga att älska varandra
280.    Individens kropp som föremål för förnyelse. Det levande väsendets eviga tillvaro som en skiftande upplevelse av sex olika former av lokala liv
281.    Den fysiska kroppen som jordmänniskans mest utvecklade kropp. Jordmänniskan och den fysiska världen. Döden. En övertro som utesluter individens insikt om sin egen odödlighet. Begreppet "döden" som uttryck för den del av individens liv som ligger utanför dess fysiska tillvaro
282.    Jordmänniskans tendenser att tro på ett liv efter döden. Den "materiella" och den andliga tillvaron
283.    Individens förmåga att skapa sig nya kroppar på grundval av erfarenhetsmaterialet från tidigare liv. Individens "lyckliga" och "olyckliga" öde baserar sig på hans erfarenheter. Individens förmåga att skola sitt handlingssätt som villkoret för hans förmåga att skapa sig normala kroppar. Varför det varit nödvändigt att komma in på dessa ämnen här
284.    Två absolut lika väsen kan omöjligt existera. Endast den moraliska standarden visar vilka väsen som står på samma utvecklingssteg. Varje väsens nuvarande jordiska tillvaro som ett resultat av en föregående tillvaro på andra klot. De kosmiska utvecklingsbanornas tillblivelse och framträdande som källan till arternas uppkomst samt grundval för tillvarons framträdande i mångfaldiga variationer av kroppar och former för livsupplevelse
285.    Däggdjur, insekter och fåglar som uttryck för kosmiska utvecklingsbanor, vilka har sin väg över jordklotet, samt betraktelser över däggdjurs och insekters jämbördighet i utveckling
286.    Växterna blir inte djur i de nuvarande djurformerna, och djuren blir inte människor i de nuvarande människoformerna. Kroppsformerna förgår eller skiftar, men den moraliska standarden förblir evigt densamma för varje utvecklingssteg
287.    De kosmiska banorna. "Den gudomliga skaparprincipen" och "det gudomliga något" uttryckta på symbolen
288.    De samlade kosmiska grundenergierna gör alla levande väsen till "kosmiska resenärer", framträder som en outtömlig källa till gudomlig visdom och blir ett fundamentalt utlösande moment för kärlek, lycka och salighet

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.