Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  Symbol nr 9    Grundenergiernas kombination
358.    Grundenergierna är alla sju närvarande överallt
359.    Växtriket och grundenergierna. Växternas mentalitet
360.    Djurriket och grundenergierna
361.    Människoriket och grundenergierna. Den riktiga människans minne. Materialisation och dematerialisation
362.    Smekning och kärlek. Kärlekens rike
363.    Visdomsriket. Väsendenas materialisation och dematerialisation som en viljeakt
364.    Svårigheten att förstå visdomsriket
365.    Om den medvetenhetsmässiga överlägsenhet, som gör sig gällande i visdomsriket, vore rådande i den jordiska människans hemortszon. Intet under att vägen ut ur de tunga materiernas zon endast går genom utveckling av nästakärlek
366.    Den helige Ande och intelligensenergin
367.    Den jordiska människan och intuitionsenergin eller den helige Ande
368.    Visdomsriket och den helige Ande
369.    Den gudomliga världen. Väsendena endast iklädda tanke
370.    Varför den jordiska människan är bunden av materien och det himmelska väsendet är frigjort från denna
371.    Väsendena i "den gudomliga världen" har evig ungdom och förnimmer livet som evig tillvaro
372.    Väsendenas korrespondens i den fysiska och andliga världen framträdande som indirekt resp. direkt. Fysiska och underfysiska kroppar. Övermedvetandet
373.    Föräldraprincipen är latent i "den gudomliga världen". Förnimmelseupplevelserna är indirekta i den fysiska världen och endast direkta i spiralens högsta värld
374.    Jagets tillbakadragande av medvetandet från smärtområden
375.    Tal och skrift är endast indirekta uttrycksmedel för jaget
376.    Orientering angående tolkningen av den himmelska sfären
377.    Fysisk tyngd eller vikt är identisk med vilja eller begär. Allt är medvetande. "Guds Ande svävar över vattnet"
378.    Jordklotet är ett levande väsens organism. Jordklotet och dess upphov eller jag är en "jordmänniska" i en högre spiral
379.    "D-spiralen" och "E-spiralen"
380.    Den "fasta punkten" eller underlaget för det levande väsendets framträdande i de högsta världarna är dess jag och övermedvetande. Denna "fasta punkt" är mystik i den jordiska människans hemortszon, där materien dominerar över allting och hindrar väsendet från att se sig självt. Väsendet ser det "skapade" utan att kunna se en skapare
381.    Jaget som den "fasta punkten"
382.    Jaget som höjt över tiden och rummet
383.    "Den gudomliga världens" klot eller himlakroppar. Väsendena befinner sig i Gudomens mentalitet. Det jordiska väsendet och det himmelska
384.    Tillvaron i "den gudomliga världen". Man möter också sina fiender i "den gudomliga världen", men deras hat och vrede är borta. Reinkarnationen är avhängig av väsendets gästtillvaro i "den gudomliga världen"
385.    När väsendet är ett med tidens och rummets herre. En dag är för väsendena som tusen år, och tusen år är som en dag
386.    I "den gudomliga världen" känner väsendet sig som sin egen "fasta punkt". Det upplever sig ha "fullbordat loppet" och blivit "Guds avbild"
387.    Minnet. Förnimmelsen av "evig tillvaro". Väsendenas förmåga att vandra tillbaka i tiden
388.    Korrespondensen i "den gudomliga världen". Upplevelse av medväsendenas "kosmiska banor". Hundraprocentig uppfyllelse av de eviga lagarna för skapelse eller av detta: "Du skall älska din nästa som dig själv"
389.    Den vetenskapliga motiveringen för mina analyser av de högsta världarna och dess matematiska grundval som bevis för den högsta idealismens identitet som vetenskap. Utan min analys av de högsta världarna ingen som helst motivering för den i bibeln genom årtusenden bebådade högre moralen i världen. Egoism eller mentalt mörker måste då vara livets lösen
390.    Väsen som inte förstår dessa analyser och därför förnekar dem. Angående förmågan att se in i framtiden
391.    Väsendets dagsmedvetande överföres till "salighetsriket". Detta överförande sker på grundval av väsendets mättnad på ljustillvaron i spiralens högsta rike. Väsendets rörelse genom spiralens riken sker uteslutande på basis av dess egna önskningar och dess egen längtan
392.    Med mättnaden på ljustillvaron blir individens viljeföring mer och mer riktad mot "egoism", men innan denna viljeföring får obehagliga verkningar förflyter väldiga tidrymder
393.    För att finna kontraster till ljustillvaron måste väsendet söka sig tillbaka till sina upplevelser från spiralens lägsta zoner
394.    "Mineralriket" uppstår. Är inte någon "livlös" värld
395.    Varför minneszonen i spiralen heter "salighetsriket"
396.    Salighetsväsendet lever i djup ensamhet eller i vila, vad angår upplevelsen av medväsendena i den "yttre" världen, eftersom detta väsen endast kan förnimma i sin inre värld
397.    Upplevelsen av "salighetsriket". Allt här framträder i mentalt silver- och guldmaterial. "Salighetsriket" är en extra bekräftelse på de gudomliga orden "allt är mycket gott"
398.    Upplevelsen av "salighetsriket" erbjuder särskilt gynnsamma betingelser för väsendet att se fullkomligheten i världsalltet
399.    "Ädla" och "oädla" "metaller" i tankevärlden. Varför "tiden läker alla sår"
400.    "Salighetsväsendena" har "fullbordat loppet" och ser lidandena från "Guds egen utsiktspunkt"
401.    "Salighetsväsendena" ser tillbaka på tidigare liv i spiralen
402.    "Salighetsväsendet" ser sina tidigare liv i laster och utsvävningar och dessas verkningar på efterföljande liv. Det ser sitt sexuella liv genom tiderna och därmed sin egen förvandling från "djur" till "människa" och denna förvandlings besvärligheter. "Djursexualism" och "människosexualism". "Syndafallet" eller flockens missförstånd av polutvecklingen i väsendets medvetande
403.    "Mannen" och "kvinnan" eller "han-" och "honväsendet" degenererar men "geniet" uppstår
404.    "Salighetsväsendet" ser hur de djuriska kampmetoderna utvecklas till genialitet till förmån för principen "var och en är sig själv närmast". Detta skapar grundvalen för "helvetets" existens: "den dräpande principen". "Helvetet" återigen skapar sin egen undergång i väsendets medvetande, varvid "den riktiga människan" blir till faktum och livet antar en form som ligger utanför "salighetsväsendets" intressesfär, eftersom denna livsform just är den som det blivit mätt på i "den gudomliga världen"
405.    Jordmänniskan och "salighetsväsendet" är kontraster. Deras anknytning till en "uppåtgående" resp. "nedåtgående" bana
406.    Varför "salighetsväsendet" endast har intresse för spiralens lägsta zoner och varför det alltmer avlägsnar sig från "den gudomliga världen"
407.    Liknelsen om "den förlorade sonen" och "salighetsväsendet". "Salighetsväsendets" intellektualitet är "döende". "Salighetsriket" är början till en kosmisk vilozon för väsendets intellektualitet
408.    "Salighetsväsendets" tilltagande längtan efter mörkret
409.    Varför väsendets eviga livsbana betecknas som en spiral. En evig tillvaro framträder som den sanna verkligheten
410.    Varför "salighetsrikets" "yttre värld", "mineralriket", av jordmänniskorna uppfattas som en livlös värld
411.    Lösningen på de "livlösa" materiernas gåta. "Mineralrikets" funktioner är "livsyttringar"
412.    Den religiöst troendes och den materiellt forskande vetenskapsmannens syn på mineralrikets energier
413.    Extasenergierna befruktar "salighetsväsendenas" talangkärnor. "Salighetsväsendenas" anknytning till den nya spiralens första grundenergier. Elden uppstår
414.    Det är "salighetsrikets" väsen som får solarna att skina i världen. Alla fysiska företeelser är omskapat solsken
415.    Vetenskapen och "domedagen"
416.    Rättfärdighet omöjlig i en värld, där väsendenas världsuppfattning i sig själv är osann
417.    Domedagens dom över väsendena. Den "nya himlen" och den "nya jorden"
418.    "Salighetsrikets" längtansenergier blir till fysisk elektricitet
419.    En sexuell akt eller befruktning är en utlösning av elektriska krafter. Klotens tillkomst är också baserad på en sexuell akt i makrokosmos
420.    Varför man lärt ut att de mörka fysiska kloten är kalla och döda världar. Jordklotet är längre kommet i sin spiral än solsystemet i sin
421.    Allt solsken i världen är "makrokosmisk sexualenergi". Det sexuella kraftcentrum är stort i förhållande till organismen
422.    Förälskelse är "mikrokosmisk sexualenergi". Den sexuella akten och de diskarnerade väsendena
423.    Den rent materiella elden är närvarande i de levande väsendenas organismer
424.    Väsendenas återupplevelse av de tidigare livsperioderna i form av repetitioner
425.    De levande väsendenas eldtillvaro
426.    Var väsendets repetition av sin tidigare eldtillvaro är till finnandes i dess nuvarande liv
427.    De diskarnerade väsendenas eld och befruktningen. Vetenskapen känner endast till en tredjedel av livets kretslopp
428.    Med "avkylningen" uppstår väsendets intellektuella centrum
429.    Disharmonin mellan väsendets sexuella och intellektuella centrum och verkningarna härav
430.    Reaktionen mellan "tyngd." och "känsloenergierna". "Tyngdenergin" ligger till grund för alla sexuella krafter, såväl de som befordrar fortplantningen som de vilka befordrar den dynamiska kraften i allting. Alla utlösningar av principen "att dräpa" är viljeledd "tyngdenergi"
431.    Alla rörelser eller manifestationer i tillvaron är identiska med ett bindande eller frisläppande av "tyngdenergin" med hjälp av "känsloenergin"
432.    Kultiveringen av individens opererande med "tyngd-" och "känsloenergierna" bringar honom i kontakt med Gudomens mentalitet
433.    Med hjälp av animalismen skapas åt jaget ett intellektuellt centrum på det fysiska planet. Därefter överföres både dess sexuella och dess intellektuella centrum till "känslokroppen", och väsendet blir en "riktig människa"
434.    Animalism, sexualism och intellektualitet gör sig också gällande i makrokosmos och mikrokosmos
435.    Den moderna vetenskapen och spiralens kosmiska analys. När en analys är matematisk
436.    När en roman är matematiskt fullkomlig
437.    Hjälte- och skurkbenämningar är illusoriska
438.    När romaner, skådespel, filmer och sagor endast baseras på lovprisning av en hjälte och bestraffning av en skurk. När världsbilden baseras på samma lovprisning
439.    Symbol nr 9 är uttryck för ett evighetsfacit och är alltså inte en relativ företeelse. När vetenskapen förnekar Gudomens existens eller alltets identitet som levande väsen och väsendenas odödlighet
440.    Kosmiska analyser och relativa analyser
441.    Kosmisk klarsyn, dess betingelse och facit

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.