Brev-id:  31761      Se originalbrev
Dato:  1939-05-15
Afsender:  Martinus
Modtager:  Helmer Fogedgaard
Afsendersted:  Frederiksberg
Modtagersted:  Danmark
Emne:  Alle mennesker vil komme til at vandre ensomhedens vej. Den vej er en træningszone, hvor vi lærer at give vores Liv, for senere at eje det. Er kommet for at gøre denne Ørkenvandring lettere. Et venligt forespørgsel vedr. et rentefrit lån

"LIVETS BOG"S BUREAU
MAANEDSBLADET "KOSMOS"
"KOSMOS FERIEKOLONI"
TLF. GODTHAAB 9280. KL. 9-1
POSTGIRO 29580

JOAKIM LARSENS VEJ Glahns Alle 33
København F., Den 15/5 – 1939.

Kære Helmer Fogedgaard!

Hjertelig Tak for Deres vidunderlige Brev af 11. ds. som jeg har læst flere Gange. Den Kærlighed, det giver Udtryk for, har varmet mig meget.

Samtidig vil jeg gerne udtrykke min Taknemlighed for Samværet med Dem og de øvrige Venner på Langeland. Den Venlighed, de alle lod mig blive til Del, har skabt Længsel i mit Sind efter atter engang at faa Lejlighed til at gentage Besøget.

Med Hensyn til Deres Ensomhed, da forstaar jeg den saa udmærket, kære Helmer Fogedgaard. Den Vej maa alle Mennesker før eller senere komme til at vandre. Den udgør de "40 Dages Vandring i Ørkenen" før den virkelige Forening med Guddommen kan finde Sted. Uden denne Vandring vilde ingen faa nogen virkelig Træning i "hellere at give end at tage".

Det er i denne Zone, at man lærer, at "give sit Liv" for senere at komme til at "eje det".

Men jeg er jo kommen til Verden for at gøre dette Offer eller ovennævnte Ørkenvandring lettere for alle efterfølgende Slægter. Verdensgenløsningens straalende Lys vil naa frem til "Ørkenen"s mest golde og øde Slugter. Det vil skinne ned i selv de dybeste og mørkeste Afgrunde. Og Livet vil spire frem overalt. Uvidenhedens natsorte Taager letter. Og i Forstaaelsens klare Lys vil Menneskene komme til at hilse den "Skabelse af det rigtige Menneske", de i Dag korsfæster, med Livets største Hjertevarme. Og den saarede Flygtning gaar i Triumftog ind til "den Herlighed, der var forberedt ham, før Verden var".

Der er reserveret et stort Hus til Dem i Pinsen. Jeg kan meddele Dem, at Johannes Rasmussen kommer til Kolonien Pinselørdag aften. For øvrigt kommer der mange. Alt er udlejet.

Jeg har saa tilbage kun en lille venlig Forespørgsel. De var saa venlig sidste Sommer at tilbyde mig et rentefrit Laan paa 2000 Kr. som jeg i sin Tid ikke fik Brug for. Imidlertid har forskellige nødvendige Dispositioner nu stillet mig i en Situation, hvor jeg har meget Brug for et saadant Laan. Jeg vil derfor gerne spørge om De, kære Helmer Fogedgaard, mener at kunne yde mig dette uden Besvær af nogen Art.

Og hermed min kærligste Hilsen.

[Ikke signeret]

 

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.