Livets Bog, bind 2
Hele livet og tilværelsen er en kosmisk-kemisk proces
290. I selve grundprincippet er der ingen forskel mellem fysisk kemi og "kosmisk kemi". Alle eksisterende stoffer i tilværelsen har reaktionsevne, hvilket vil sige: udtrykker en slags energiform. Da denne reaktionsevne, for hvert enkelt stofs vedkommende, er mere eller mindre forskellig fra andre stoffers reaktionsevne, kommer stofferne derved i tilsvarende grad til at fremtræde som forskellige og vil netop kun kunne kendes på den, for hver især karakteristiske, reaktionsevne.
      At alle stoffer således har reaktionsevne, er vel noget af det, der lettest bliver til kendsgerning for alle, idet det jo er denne, der ligger til grund for alt, hvad der sker omkring os. Vi kan således ikke røre ved en eneste ting eller genstand i vort daglige liv, som ikke reagerer eller udtrykker energi. Det er denne energi, der bevirker, at vand slukker ild, og ild får vand til at fordampe. Det er luftens reaktion i vore lunger og vore lungers reaktion overfor luften, der er hovedfaktoren i vort blods tilblivelse, medens vort blods reaktionsevne er fundamentet for vor opretholdelse af fysisk bevidsthed eller vor evne til at sanse, hvilket i dette tilfælde vil sige vor evne til at reagere overfor vore fysiske omgivelser, dog på betingelse af, at de stoffer, vi indtager som føde eller næring, kan kontrolleres, beherskes eller bindes af den reaktionsevne, der udgår fra de stoffer, der danner vore fordøjelsesorganer. I modsat fald ville vort fysiske legeme gå til grunde. Det er derfor, det kun er særlig bestemte stoffer, vi kan indtage som næringsmidler. Hvis disse stoffer i sig selv ikke var udtryk for energi, men derimod kun udtrykte absolut stilhed eller uforanderlighed, ville deres optagelse i vor organisme, deres nærværelse i vor mave, være komplet ligegyldig. Deres identitet som næringsmiddel ville totalt mangle, idet det jo er den særlige energiform, de repræsenterer, der giver dem egenskab af næringsmiddel. Uden energiudfoldelse absolut ingen egenskab af nogen art. Vor fordøjelse er således kun forskellige stoffers reaktion overfor hverandre i vor organismes indre. Og på samme måde bliver alle foreteelser i tilværelsen kun identiske med stoffernes eller materiernes særlige reaktioner overfor hverandre. Dette gælder alt, hvad der overhovedet kan sanses såvel som selve sanseevnen. Enhver oplevelse er kun oplevelsen af en reaktion mellem energiformer. Synet, lugten, smagen, hørelsen, følelsen og tænkningen er således udelukkende kun reaktioner af energiers berøring med hverandre. Enhver farve såsom: rød, orange, gul, grøn, blå, indigo og violet er ligeledes kun udtryk for forskellige reaktioner mellem energier ligesåvel som enhver fornemmelse, behagelig eller ubehagelig. Det samme gælder alt, hvad der kommer ind under begrebet kunst, litteratur, ja, i det hele taget alle frembringelser, både menneskenes og naturens. De skønne landskaber med bjerge og dale, oceaner, floder og bække såvel som bygningsværker, byer og landsbyer, fabrikker, marker og haver er således kun reaktioner mellem energier ligesåvel som de mange forskellige levende væseners organismer. Deres udseende, farve og form udtrykker samme identitet.
      Og er det ikke ligeså med selve menneskets organisme? - Hvad er dens udseende, farve og form andet end reaktionen mellem forskellige energiers berøring med hverandre? - Er ikke fosteret reaktionen af faderens og moderens energiers berøring af hinanden? - Hvad er glæde, hvad er sorg andet end reaktionen mellem forskellige mentale kræfter? -
      Jo, alle skabte ting er således, absolut uden undtagelse, energi- eller stofreaktioner, der igen i sig selv er energikombinationer, overfor hvilke omgivelserne igen må reagere, hvorved nye energikombinationer opstår, der atter skaber reaktioner og således fremdeles. Hele tilværelsen, alt det, vi kalder "livet", er således en kemisk proces. Den kendte kemi: læren om de fysiske stoffers reaktion, er altså i virkeligheden kun begyndelsen til åndsvidenskab, selv om samme kemi endnu er begrænset til kun at omfatte fysiske stoffer.