Livets Bog, bind 3
Den fysisk synlige del af spiralkredsløbet udviser en fra primitivitet til humanitet stigende skala, men kan ikke afslutte kredsløbet
640. På symbol nr. 10 har jeg udtrykt selve kredsløbsprincippet på en sådan måde, at læseren kan få lejlighed til at se, hvorledes hans eget liv med alle dets detaljer netop udelukkende udgør et sådant kredsløb.
      Det største kredsløb, jeg her ønsker at påpege, er det, der udgøres af de seks grundenergiers domæne. Af disse er jordmennesket i direkte fysisk berøring med de tre, nemlig dem vi udtrykker under begreberne: mineralriget, planteriget og dyreriget. Ved en højere intellektuel udforskning af disse tre bevidsthedsriger kan den udviklede forsker ikke undgå at se, at disse domæners livsformer repræsenterer en gradvis stigende udvikling eller tilblivelsestilstand. De pågældende zoners væsener viser sig således at udgøre en, i logisk rækkefølge stigende skala af bevidsthedsfuldkommenhed. De mest primitive livsformer forekommer således i mineralriget. Ja, er her så primitive, at de af den almindelige rent materialistisk indstillede forsker ikke engang accepteres som livsytringer, men simpelt hen kun betegnes som "bevægelser" eller "energi".
      Dernæst repræsenterer skalaen de vegetabilske livsformer. Her er livet allerede så fremskredent, at det kan begynde at iagttages og erkendes som liv af den almindelige moderne materielvidenskab.
      Endnu mere kan de animalske livsformer, hvilket vil sige: dyrene og jordmenneskene, iagttages af den samme videnskab som udtryk for liv og bevidsthed. Idet disse væsener, som her nævnt, forekommer i en, i fuldkommenhed, gradvis stigende skala af bevidsthedstilkendegivelse, bliver det her synligt, at de i virkeligheden åbenbarer en slags vækst. Vi ser hele denne væksts forskellige trin. Disse trin er naturligvis mest synlige indenfor jordmenneskeniveauet. Man vil således blive nødsaget til at erkende, at der ikke er noget menneske, der berettiget kan sige om sig selv, at det er det mest udviklede eller klogeste, der findes, ligesom der indenfor samme niveau naturligvis heller ikke eksisterer et væsen, der retmæssigt kan udtrykkes som det mindst kloge, der findes. Ethvert væsen befinder sig således på et trin i en skala, der strækker sig fra primitivitet til intellektualitet. At væsenerne er på vej, hvilket vil sige, er under udvikling fra primitivitet til intellektualitet, kan ikke bestrides. Et væsen kan ikke eksistere uden at opleve erfaringer. Og da oplevelse af erfaringer kun kan eksistere som en berigelse af bevidsthed, og da dette er det samme som udvikling, er det her synligt, at intet væsen kan eksistere uden at være på vandring opad trinene i nævnte skala. Denne "vandring" eller "bevægelse" vil altså bevirke, at dyrene, når de tilstrækkelige erfaringer er indhentede, når op på de jordmenneskelige trin. At dette tager årmillioner af tid og tusinder af genfødsler eller jordliv forandrer ikke princippet.
      Den "bevægelse" op over trinene, de nævnte tre zoners væsener her repræsenterer, udgør den, ved hjælp af fysiske sanser, tilgængelige del af kredsløbet. At "bevægelsen" fortsætter op over plante-, dyre- og jordmennesketrinene til nogle endnu langt højereliggende former for oplevelsestilstande bliver netop til kendsgerning igennem den omstændighed, at de tre zoners trin ikke kan afslutte kredsløbet. Et kredsløb består jo af to modsætningers kulmination.
Symbol af Martinus
Symbol 10
Kredsløbsprincippet