Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 28 – Overbevidstheden
944. Foruden de her nævnte substanser findes der i "skæbneelementet" talentkerner for udfoldelsen af alle de andre af det levende væsens evner, manifestationer, ønsker og talenter, som vi i det følgende skal se lidt nærmere på. Med de her nævnte "livssubstanser" er vi kommet igennem de væsentligste af de substanser, af hvilke jegets "overbevidsthed", som vi senere skal se, består eller repræsenteres. Vi har set, at denne overbevidsthed som "X2" er rodfæstet i selve jeget, og at dette således er bevidsthedens absolutte grundvold eller "faste punkt".
      Som vi har set, er "X2" udgørende alle individets talentkerners hjemsted. Samme "X" er således i virkeligheden selve individets "evne-magasin". Her finder vi talentkerner for en hvilken som helst af de ting, det kan præstere. Alle dets højeste, igennem livene erhvervede, mentale skatte rummes således her i skæbneelementet i form af talentkerner. Her rummes essensen af alle dets tidligere liv, af alle dets igennem disse liv oplevede erfaringer, lidelser og sorger såvel som glæder og lykke. Og denne essens vil blive afgørende for samme væsens skæbne i dets nuværende og kommende liv. Det er denne essens, der er individets åndelige blod. Blodlegemerne udgøres af talentkernerne. Det er dette blod, der vil være bestemmende for, om vi i samme væsen vil møde dræbende had og forfølgelse, eller vi af dette vil blive tildelt sympatiens og kærlighedens blideste kærtegn og således fornemme Guds nærhed igennem dets synlige manifestationer. Det er det samme blod, der vil betinge, om dets ophav skal tilbringe kommende liv i mental og legemlig sundhed og velvære, være et velsignelsesrigt geni for sine omgivelser, eller det vil være fængslet i åndssvaghedens, sindssygens eller abnormitetens mørke skyggeregioner til ulykke for det selv og til gru og rædsel for andre væsener. Hele væsenets skæbnebestemmelse er således uigenkaldeligt nedlagt i dets skæbneelement. I "X1" og "X2" eksisterer således det absolut fundamentale af det levende væsen, men dette fundamentale er ikke i sig selv "bevidsthed" og ville ikke betyde nogen oplevelse af liv, hvis der kun eksisterede de nævnte to "X'er". Alt her er jo kun fremtrædende som "automatfunktioner" hengemte i koncentreret tilstand i form af talentkerner. Men da disse talentkerner således i virkeligheden rummer hele den usynlige kraft, af hvilken det synlige ved det levende væsen kan skabes, fungere og udfolde sig og dermed er det samme væsens dybeste kerne, rod eller bevidsthedskraft, har vi netop kaldt dette område eller denne side ved væsenet for "overbevidstheden". Overbevidstheden udgør igen "livssubstans nr. 28".