Det Evige Verdensbillede, bog 1
Forklaring til symbol nr. 13
9. Symbolet i sin helhed symboliserer, hvorledes det levende væsen er uadskilleligt tilknyttet en evig guddommelig verdensplan. I kraft af denne plan er det hersker over frembringelsen af mentalt lys og mørke og er dermed hersker over frembringelsen af det såkaldte "onde" og det såkaldte "gode". Det oplever dermed de erfaringer, der sætter det i stand til at manifestere lys og skygge i sin væremåde, således at denne tilsidst bliver livets største og mest geniale kunstværk og det selv livets største livskunstner, der er det samme som "mennesket i Guds billede efter hans lignelse".
      Den hvide trekant i midten af symbolet symboliserer verdensaltets ophav: det evige navnløse "noget" eller Guddommens jeg.
      De runde hvide figurer i det ringformede farvefelt symboliserer hver især et jeg i et levende væsen.
      Strålekorset bag den hvide trekant skal blot antyde den guddommelige verdensplans totale eller kulminerende fuldkommenhed. Korset er nemlig et evigt symbol for væremåden i "Guds billede efter hans lignelse", hvilket igen vil sige: væremåden i kulminerende kærlighed eller dette, at "elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv".
      Det violette felt omkring trekanten udgør en symbolisering af Guddommens skabeevne eller "X2", der forøvrigt er symboliseret i trekanten, der jo udgør symbolet på alle tre "X'er". Når vi her har givet "X2", og som vi skal se, ligeledes "X3" en ekstra symbolisering, er det for bedre at kunne anskueliggøre de pågældende objekter.
      De seks felter, som symbolet er inddelt i, udgør de seks af grundenergierne affødte tilværelsesplaner, der igen tilsammen udgør, som vi senere skal se, et "spiralkredsløb".
      Det ringformede farvefelt symboliserer grundenergiernes udfoldelsesområde som tilværelsesplanernes "materie".
      De seks mørke figurer, der er forbundet med det violette felt, symboliserer det levende væsens kulminerende helhedsorganisme, således som den forekommer i ethvert af de seks tilværelsesplaner. De seks farvefelter, som figurerne udviser, symboliserer de seks grundenergiorganer eller legemer, som det levende væsens helhedsorganisme udgør en kombination af. Vi ser, at disse helhedsorganisationer delvis er forbundet med Guddommens "X2" eller skabeevne og delvis med sit ophavs eget overbevidsthedsområde, der her er symboliseret ved den violette ringformede figur uden om det hvide felt, ligesom det også ved nævnte overbevidsthedsområde er forbundet med sit eget jeg. Når væsenets overbevidsthed her er symboliseret ved en ringformet figur, skal det kun symbolisere, at der findes en mangfoldighed af levende væsener indenfor tilværelsesplanerne og derfor også en mangfoldighed af overbevidstheder. Vi har derfor symboliseret denne mangfoldighed ved nævnte ringformede figur.
      Farvefelterne i helhedsorganismerne symboliserer, som før nævnt, de seks grundenergiorganer eller legemer, som nævnte helhedsorganismer udgør en kombination af. Disse helhedsorganismer har altså et grundenergiorgan eller legeme for hver grundenergi, hvilket vil sige, at de har et instinktlegeme, et tyngdelegeme, et følelseslegeme, et intelligenslegeme, et intuitionslegeme og et hukommelseslegeme. Disse legemer er således lokalorganer i helhedsorganismerne i ethvert tilværelsesplan.
      De punkterede linjer, der hver især går fra lokalorgan til lokalorgan i helhedsorganismerne skal bringe os til at iagttage, hvorledes grundenergilegemernes kapacitet ændres fra tilværelsesplan til tilværelsesplan, og hvorved livsoplevelses- og manifestationsformen naturligvis også ændres fra plan til plan.
      Grundenergilegemernes kapacitet er symboliseret på symbolet i form af deres størrelse. I hver af de seks helhedsorganismer, som symbolet udtrykker, ser vi et grundenergilegemes kapacitet kulminere eller fremtræde i sin højeste udfoldelse, hvorved det bliver det førende i det levende væsens livsoplevelse og manifestation i det pågældende tilværelsesplan. Men vi ser også på symbolet, at der er et af disse grundenergilegemer i helhedsorganismen, der er latent eller er i sin mindste udfoldelse. Dette legeme er markeret på symbolet ved, at det befinder sig inde på det violette felt. Som de punkterede linjer viser, er der to grundenergilegemer, der er under udvikling fremad imod deres kulmination eller største kapacitet, og to der er i degeneration eller aftagende hen imod deres mindste kapacitet. Efter denne vil det pågældende legeme atter udvikle sig henimod sin kulmination eller største kapacitetsudfoldelse og efter denne atter aftage i kapacitet hen imod sin mindste udfoldelse eller latente tilstand, og således fortsættende. Alle eksisterende levende væseners livsoplevelses- og manifestationsevnes struktur er således på grund af disse grundenergilegemers af moderenergien styrede forvandlingstilstand undergivet en evig tilsvarende forvandling. Uden denne forvandling ville al livsoplevelse og manifestation være en total umulighed, rent bortset fra at materien heller ikke ville eksistere. En evig død ville herske der, hvor verdensaltet i dag stråler og funkler som et evigt urokkeligt levende panorama.
      I spiralkredsløbets seks tilværelsesplaner på symbolet har vi altså symboliseret hvert tilværelsesplans særlige specielle helhedsorganisme i sin højeste og for de levende væseners her gældende livsbetingelsers fuldkomneste struktur. I mellem de på symbolet symboliserede, kulminerende helhedsorganismer findes der naturligvis et utal af andre helhedsorganismer, men de vil alle i deres struktur og opbygning mere eller mindre udgøre overgangsstadier fra det ene tilværelsesplan til det andet. Denne væsenernes forvandling fra den ene tilstand til den anden kender vi under begrebet "udvikling". Men dette udtryk gælder kun delvis, eftersom væsenerne også gennemgår en forvandling i spiralkredsløbet, vi har måttet udtrykke som "indvikling". Vi skal om lidt komme tilbage hertil.
      Det ringformede farvefelt symboliserer det samme som symbol nr. 12, men her på symbol nr. 13 ser vi grundenergifeltet, som farvefeltet på symbolet symboliserer, markeret som et kredsløb, der, som vi skal se på symbol nr. 14, fortsætter i form af nye kredsløb. I et sådant spiralkredsløbs seks tilværelsesplaner udgør grundenergierne materie eller materialet for al livsoplevelse, manifestation og skabelse, alt efter den særlige kombination af kapacitetsudfoldelse, som de fremtræder med i ethvert af tilværelsesplanerne. Da denne kombination af grundenergierne er forskellig i ethvert af de seks tilværelsesplaner, må også både materieformerne, livsformerne, livsoplevelserne, manifestation og skabelse være tilsvarende forskellige i hvert tilværelsesplan. For at kunne anvende grundenergimaterierne som materiale for livsoplevelse og skabelse, både i fysisk og åndelig tilstand, må de levende væsener være i stand til at opbygge sig de for denne deres livsoplevelse og skabelse nødvendige lokalorganer eller redskaber, i kraft af hvilke de kan blive i stand til at befordre nævnte livsoplevelse og skabelse og den heraf følgende væremåde. Disse skabte organer er så igen forbundet med væsenernes overbevidsthed og jeg ved et evigt kosmisk organ for hver grundenergi. Igennem disse organer indgår væsenets dagsbevidste oplevelser til overbevidsthedens struktur og bliver her omdannet til erindringer, viden og talentkerner. Igennem de samme grundenergiorganer og disses lokale organer i forbindelse med den herpå befordrede vågne dagsbevidsthed, kommer de nævnte foreteelser væsenet til gode i skabelsen af dets bevidsthedsfornyelse, vilje og væremåde. Uden dette princip ville al bevidsthedstilstand, livsoplevelse og skabelse være en total umulighed.
      Helhedsorganismerne med grundenergilegemerne er, som allerede berørt, symboliseret i form af de mørke figurer med de seks forskellige farvefelter i hver og forekommer i det store hvide felt omkring det violette felt på symbolet. Hver af disse helhedsorganismer rummer således som det er symboliseret, et organ eller legeme for hver grundenergi. Som vi ser på symbolet, er disse grundenergilegemer ikke lige store. Dette skal, som før nævnt, symbolisere, at de ikke alle har den samme kapacitet inden for det samme tilværelsesplan. Med hvert grundenergilegeme udløses der i kraft af denne dets større eller mindre kapacitet et samarbejde med de øvrige grundenergilegemers udfoldelse igennem den pågældende helhedsorganisme, i hvilken de hører hjemme. Disse seks grundenergilegemers forskellige kapacitetsudfoldelse er således kombineret sammen til en helhedsudfoldelse. Denne udgør igen i forbindelse med jegets overbevidsthed dets livsoplevelse og manifestation. Da grundenergilegemernes kapacitet, som symbolet udtrykker, er forskellige i hvert tilværelsesplan, må jegets livsoplevelses- og manifestationstilstand naturligvis også blive tilsvarende forskellige i hvert tilværelsesplan.
Symbol af Martinus
Symbol 13
Den evige verdensplan