Det Evige Verdensbillede, bog 4
Forklaring til symbol nr. 36
5. Spiralkredsløbets riger
Som vi allerede forlængst er blevet kendt med, er det evige liv fremtrædende i store kosmiske afsnit, vi kender under udtrykket spiralkredsløb. I et sådant spiralkredsløb forekommer der seks former for tilværelses- eller livsplaner. Disse opretholdes af væsenernes overbevidsthed, skæbneelement, urbegær og de kosmiske grundenergier. Disse grundenergier danner tilsammen de nævnte riger eller tilværelsesplaner. Disse riger er symboliseret ved den farvede trappefigur forneden på symbolet, ligesom de samme riger, der er vist på symbol nr. 35. De udgør altså tilsammen et spiralkredsløbs livsepoke eller afsnit. Som farverne viser, udgør de, set fra neden og opefter: planteriget (rød farve), dyreriget, menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Herefter begynder et nyt planterige, et nyt dyrerige og således fortsættende i det uendelige. Salighedsriget er en mellemzone mellem den åndelige og fysiske verden. Det skygger ind på det fysiske plan som det, vi kalder mineralriget. Herfra udvikler de levende væsener sig frem igennem planteriget og dyreriget og kulminerer her som djævlemennesker i livets mørke. Efter denne kulmination bliver de til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Og dette færdige menneske lever da videre som et åndeligt væsen på de kosmiske eller åndelige tilværelsesplaner eller riger.
Symbol af Martinus
Symbol 36
Det evige livs struktur