Det Evige Verdensbillede, bog 4
Forklaring til symbol nr. 43
3. Da det har vist sig, at flere af læserne af det udkomne første bind af "Livets Bog" ikke synes at være klar over, at dette kun er begyndelsen til et større værk, men har den opfattelse, at de i nævnte bind har for sig hele "Livets Bog", har jeg for at fjerne denne lille misforståelse ment det nyttigt gennem nærværende tegning at give læserne et lille foreløbigt overblik over det nævnte værk.
      Tegningen skal altså udtrykke "Livets Bog". Ligesom denne fremtræder i fem afsnit, således vil den færdige "Livets Bog" også komme til at fremtræde i fem afsnit. Af disse udtrykker det første afsnit på tegningen "fortalen" og det næste "indledningen". Dernæst følger et afsnit, der i virkeligheden er den egentlige "Livets Bog". De to næste afsnit vil i samme bog henholdsvis blive betegnet som "afslutning" og "efterskrift".
      Det ved de punkterede linjer markerede felt udtrykker den ufærdige del af "Livets Bog", medens den færdige del er markeret ved det lyse felt. Dette udgøres altså af "fortalen" og "indledningen" samt et kapitel af det tredje afsnit. Og det er altså denne færdige del, der er identisk med det udkomne første bind.
      Ved hjælp af dette symbol vil enhver således kunne forstå, at en kritik eller omtale af nævnte første bind som identisk med hele bogen eller det samlede værk vil være højst ufuldkommen. Det første bind kan selvfølgelig kun kritiseres som første bind og ikke som det færdige værk.
      Som det fremgår af den øvrige tekst her i dette afsnit af bladet*, er "Livets Bog" bestemt til at udgøre et værk, der indeholder livets allerstørste analyser, der igen indeholder analyserne af alle tilværelsens øvrige fremtrædende problemer og love. Disse store analyser udgør i sin allerhøjeste fremtræden "et treenigt princip", og hvorigennem det bliver en kendsgerning for den udviklede okkultist, at verdensaltet udgør "et levende væsen" eller "en evigt eksisterende Guddom".
      Når jeg har udtrykt nævnte princip som "treenigt", skyldes det den omstændighed, at det i sin fremtræden kan defineres i tre uadskillelige realiteter eller principper, der hver især udgør en eksistensbetingelse for de to andre. I "Livets Bog" er disse realiteter udtrykt som "X1", "X2" og "X3". Da ethvert levende væsens grundanalyse viser, at det udgør noget af verdensaltets "X1", noget af dets "X2" og noget af dets "X3", og disse tre principper tilsammen lige akkurat udgør de tre betingelser, der kræves, for at et "noget" kan fremtræde som "et levende væsen", og samtidig er uadskillelige, bliver ethvert levende væsens udødelighed derigennem ligeledes en kendsgerning for den udviklede åndsforsker. Denne det levende væsens identitet med Guddommen eller dets fremtræden i denne guddommelige lignelse er det centrale eller kernepunktet i "Livets Bog".
      På symbolet er analyserne af disse tre "X'er" udtrykt ved de tre figurer, der fra trekanten i det første afsnit strækker sig gennem hele tegningen til trekanten i det sidste afsnit. Den midterste figur udtrykker således analysen af "X1", den øverste analysen af "X2" eller "moderenergien", medens den nederste udtrykker analysen af "X3" eller "tilværelsens seks grundenergier".
      I min symbolik vil trekanten altid være symbol for et levende væsen. Trekanten i første afsnit på symbolet udtrykker i dette tilfælde mig selv. Jeg begynder således den store analysering med en omtale af de omstændigheder, der sætter mig i stand til at være min egen kilde og derved gør "Livets Bog" til et resultat af mit absolut eget selvsyn. Analyserne går videre og udtrykker i form af "fortalen" hensigten med "Livets Bogs" tilblivelse, udtrykker dernæst i form af "indledningen" den nuværende og kommende verdenssituation, føres dernæst gennem syvende kapitel ind i det tredje afsnit til de virkelig store og bærende problemer i livet og tilværelsen for gennem det fjerde afsnit at udmunde i trekanten i det sidste afsnit, der skal udtrykke den gennem de store analyser åbenbarede evige Guddom.
      Livets største analyser stadfæster eller gør erkendelsen af den levende Guddoms eksistens eller tilstedeværelse til en kendsgerning, men naturligvis ikke som en mand på en trone eller som noget som helst andet i figur eller begrænsning opsat teoretisk eller praktisk kunstprodukt, men derimod som et evigt i alle dimensioner af kærlighed, visdom, intuition og salighed lysende centrum eller levende væsen, i hvilket vi alle leve, røres og ere.
 
Symbol 43 blev udgivet første gang i Kosmos nr. 2, 1933, hvor Martinus viser symbolet sammen med en symbolforklaring. Denne forklaring er teksten i stk. 3. Teksten i stk. 1-2 er fra fortalen i Livets Bog 1, stk. 7 og 15.
 
____________
* Der henvises til artiklen "Fortolkning af Livets Bog" i Kosmos nr. 2-6 + 8, 1933.
Symbol af Martinus
Symbol 43
Symbol over "Livets Bog" på sit nuværende stadium (1933)