Det Evige Verdensbillede, bog 5
Indledning
Den menneskelige organisme er et mælkevejssystem bestående af seks universer
Symbolerne er beregnet på at være materiale, ved hvilket man kan påvise, at alle sygdomme er kortslutninger i tankeverdenen. Tankeverdenen er en kombination af elektriske, magnetiske kræfter, der udfylder tomrummet imellem de fysiske partikler, som vor organisme består af. Denne tankekombination oplever vi som vor bevidsthed. Med vore ønsker, begær og vilje kan vi holde denne i total kontakt, hvilket vil sige: fri af kortslutninger, dels indbyrdes i organismen, og dels udvendig i forholdet til andre levende væseners organismer. Og der kan da umuligt opstå de kortslutninger, der er alle sygdommes absolutte inderste årsag. Det er dette privilegium, det totalt fuldkomne menneske i Guds billede har, når det befinder sig i sin egen verden, hvilket vil sige: i det totalt fuldkomne menneskerige.
      Men mennesket kan også med sine begær, ønsker og vilje skabe et ocean af kortslutninger i tomrummet mellem organismens partikler, kloder og verdener og derved skabe verdenskatastrofer i sit eget universområde (altså sit fysiske legeme). Disse kortslutninger oplever organismens ophav som sygdomme. Det er disse sygdomme, det ufærdige menneske lider af. Der findes således ikke en eneste sygdom, der udgør en undtagelse herfra. Ud fra denne kendsgerning vil vi her se, at mennesket med sine begær, tanker og vilje kan nå frem til at kunne beherske organismens partikler og derved holde organismen fri af kortslutninger, hvilket vil sige sygdomme. Kortslutninger opstår først og fremmest af had og hidsighed og den kædereaktion, dette kan afstedkomme over for andre væsener i form af krig, mord og drab, tortur og lemlæstelse eller alle former for forfølgelser og hævnakter. Den totale sundhed i legeme og sjæl kan kun finde sted i form af den normale livsglæde, fred og lykke. Der, hvor denne livsoplevelsestilstand ikke er til stede, er der allerede kortslutninger i væsenets åndelige eller elektriske system. Dette kan derfor ikke undgå at indvirke nedbrydende på normaliteten imellem de elektriske, magnetiske kræfter i tomrummet mellem partiklerne og her skabe kortslutninger, der får partiklerne til at eksplodere. Dette betyder så igen sygdomme, sår og lidelser i organismen. Disse partikler er i princippet kloder, sole og mælkeveje og dermed universer for de mikrolivsformer, for den mikrolivsudfoldelse, der danner fundamentet for vor organismes totale sundhed og beståen og den lysvirkning ind i sjælelivet, som en kropslig velværefornemmelse giver.
      Menneskene skal igennem disse kosmiske analyser, når jeg får symbolmaterialet herfor færdigt og ligeledes får skabt en fuldkommen tekst for analyserne, kunne nå frem til at se, hvorledes denne tankesfære i virkeligheden er fuldstændigt bestemmende for deres legemlige og kropslige sundhed. At blive total hersker over sin tankesfæres udfoldelse vil være det samme som at være total hersker over sine sygdommes helbredelse eller den totale undgåelse af sygdommes opståen i organismen. At være en så guddommelig hersker over sin universkombination og dermed over sin normale livsglædes skabelse er det samme som at være i Guds udtrykte billede efter hans lignelse.
  1. Instinktuniverset. – Muskulaturen. (Organismens planterige)
  2. Tyngdeuniverset. – Mave- og fordøjelsesområde. (Organismens dyrerige)
  3. Følelsesuniverset. – Hjerte- og lungesystem. (Organismens menneskerige)
  4. Intelligensuniverset. – Hjerneregionen. (Organismens visdomsrige)
  5. Intuitionsuniverset. – Den højeste ild eller seksualregionen. (Organismens guddommelige verden)
  6. Hukommelsesuniverset. – Skelet- eller mineralområde. (Organismens salighedsrige)
     
    Manuskript til et symbol-foredrag den 11.07.1961