M1624
Menneskeriget i Guds billedeUddrag af menneskehedens analyse
af Martinus

1. En udvikling i human retning
I en tid, hvor verden eller menneskeheden er sunket ned i et meget stort mørke eller gennemlever den såkaldte "dommedagsepoke", kan det have sin betydning, at man af og til standser op og ser på de tankearter, der kan lyse lidt op i tilværelsen. Der er mange mennesker, der mener, at der ikke er nogen som helst stor styrelse eller noget Forsyn til, og de tror derfor, det hele er tilfældigheder. De nærer også stor frygt for den krig, der skal komme, og for de mange andre ubehageligheder, den vil føre med sig. De har jo også grund til det, eftersom verden ser ting nu, som den så at sige aldrig før har set med hensyn til udfoldelse af det dræbende princip.
Vi ser, at menneskene er kommet ind i en tilstand, hvor religionerne har tabt deres magt over en stor del af menneskeheden, i al fald over dem, der styrer, leder og har magten i verden. Eftersom de er gudløse, har de ikke anden opfattelse end den, at man må forsvare sig ved magt. Derfor har menneskene i en længere periode i kolossal udstrækning ofret en umådelig energi og økonomi på at mangfoldiggøre det dræbende princip, således at de i dag er i stand til at udslette millionbyer med deres befolkninger og kulturværdier, og de tror dermed, at de kan redde verden.
Men der er også tendenser i en anden retning. Religionerne og de lidelser, som menneskene har gennemgået i tidligere liv, har gjort deres virkning. Der findes en hel del mennesker, som ikke har tabt troen på det gode, netop fordi de selv er blevet udviklet i human retning, og disse fredsnaturer findes altså side om side med de dræbende naturer. Der er jo dannet fredsligaer og fredsforeninger, og i kraft af FN er der gjort forsøg på at skabe en verdensregering. Vi ser således, at der er tendenser til at forandre menneskeheden.
2. Det guddommelige skabeprincip
Kan vi yderligere blive klar over, om der er noget lyspunkt, om der er et guddommeligt mål for menneskene? – Ja, det kan vi godt. Vi kan gå tilbage til Bibelen, der udtrykker det på den måde, at Gud sagde: "Lader os gøre et menneske i vort billede efter vor lignelse". Hvad er "Guds lignelse", og hvad er Guds skabelse? – Den metode eller måde, hvorpå Guddommen skaber, er den måde, der er målet for menneskene. Vi lever midt i en mangfoldighed af skabelsesprocesser. Hvis vi iagttager de processer, som er færdige, ser vi, at de alle uundgåeligt og urokkeligt er til glæde og velsignelse for levende væsener. Der er ikke et eneste tilfælde, hvor de ikke er til glæde og velsignelse. Guddommens skabelse har altså dette formål i sit slutfacit at skabe glæde og velsignelse for de levende væsener.
Vi kan se på vor egen organisme med dens hundreder af forskellige funktioner befordret af særlige organer, der passer ind i hinanden og virker så fuldkomment og automatisk, at vi ikke mærker noget til det. Vi har et fuldkomment redskab, igennem hvilket vi kan opleve den fysiske verden, når vi da ikke selv griber ind i det og ødelægger dette redskab. Vi ser, hvorledes denne organisme er fuldkommen, ikke blot hos menneskene, men også hos dyrene. Vi har øjne at se med og ører at høre med. Vi har hænder, med hvilke vi kan skabe, og vi har også indre organer. Vi har en umådelig mængde store goder i form af denne organisme. Ser vi på andre realiteter i naturens skabelse, så ser vi også, at de modne frugter smager dejligt, når de har gennemgået stadiet, hvor de var sure og bitre. Vi ser, at der, hvor de er færdige, er de velsmagende. Der bliver de til glæde og velsignelse for levende væsener.
3. Det ufærdige stadium i menneskets skabelse
Menneskene tager fejl af de mange skabelsesprocesser, der ikke er færdige. De tager fejl, når de siger, at der ingen Gud er, fordi Gud ikke ville kunne tillade, at menneskene skulle leve i tilstande med krig, mord, drab og undertrykkelse af de svage. Men hvordan skulle de kunne se andet? – Det kræver millioner af år at forvandle et dyr til et færdigt, fuldkomment menneske, der ikke kan forårsage nogen som helst smerte og lidelse med sine manifestationer, og som hele tiden udstråler et væld af lys til omgivelserne. Da menneskene kun er bevidste i det ene nuværende liv, de lever, så har de ikke ret meget udsigt over dette vældige panorama. Men de må lære at forstå, at de selv er evige, og at det liv, de har nu, ikke er begyndelsen. Hvis det var begyndelsen, ville der ikke være den mindste retfærdighed til i verden, så ville alting være fuldstændig ødelæggende og saboterende. Det eneste ideal for menneskene ville være at stræbe efter at blive overlegen til at dræbe og myrde. Men således er det nu engang ikke. Vi kan se på menneskeheden, at den er anderledes i dag end for tusind år siden. Vi kan se eller udpege mennesker, der står på stenalderstadiet, og fremefter kan vi se andre på højere stadier, indtil vi kommer til de højest kultiverede mennesker på jorden. Der er meget stor forskel på en neandertalmand eller stenaldermand og så et højt udviklet kulturmenneske i dag.
Det, der i særlig grad er synligt af Guddommens skabelse af mennesket, er dette, at det er blevet et kolossalt geni i teknisk skabelse, i teknisk fuldkommenhed. Hvad mener man om elektronhjernerne og de mangfoldige andre maskiner? – Denne udvikling fortsætter stadig, og der kan man jo ikke sige andet end, at Guddommen forbedrer og forbedrer. Det er ikke teknikken, der er noget i vejen med, det er skaberen af teknikken. Men Guddommen må jo udvikle lidt ad gangen. Vi bliver ikke til det fuldkomne menneske lige ved et mirakel, på et øjeblik. Det må tage sin tid.
4. Den humane evnes vækst
Vi kan iagttage, hvorledes den tekniske udvikling er nået op på et vældig højt stadium. Men der er andre sider ved menneskene, der endnu ikke er så langt fremme. Det er de sider, der repræsenterer dyret, og som er nedarvet fra den dyriske tilstand. Det er had og egoisme. Det er havesyge, skinsyge og jalousi. Der er så mange ting, der er med til at ødelægge forholdet imellem menneskene. Det bryder frem i deres natur og kommer sommetider til udbrud i vældige eksplosioner og hidsighed; til andre tider går de i længere tid og er hadefulde og kan ikke komme af med det onde. Disse sider af mennesket er ikke så langt fremme, men vi kan se, at de også er under udvikling. Det er disse ting, vi må se på for at kunne bedømme, om mennesket virkelig er underlagt en forvandlingsproces, og der ser vi så, at der findes mennesker, der er langt fremme i dette ikke at kunne nænne at gøre det onde. Dette ikke at kunne nænne at gøre det onde er det samme som, at man er kommet længere frem i skabelsen i Guddommens billede. Det drejer sig netop om at komme frem til at give liv, til at skabe glæde, lys og lykke. Vi ser, at menneskene står på forskellige trin i dette, nogle kan endnu nænne at gøre meget ondt, andre er nået frem til ikke at kunne nænne at gøre nær så meget ondt, og sådan fortsætter udviklingen. Den kan også yderligere blive understreget og blive til kendsgerning derigennem, at denne forfærdelige lidelse, som menneskenes dyriske tendenser bevirker, skaber en ny evne i mennesket, nemlig den humane evne.
5. Følelse og intelligens udvikles på forskellig måde
Intelligensen, som menneskene har fået udviklet, og på hvilken den tekniske udvikling er baseret, har ikke noget med følelse at gøre. Menneskene bliver ikke følelsesmæssige, fordi de er meget intelligente. Så længe de har dyriske tendenser, benytter de derimod denne intelligens til at blive de andre overlegne, til at hævde sig, til at få magt og besiddelse og til at kunne undertrykke andre. Derfor skal der en anden evne til, og denne evne kan ikke vokse på samme måde som intelligensen. Den kan kun udvikles ved de erfaringer, som menneskene gør igennem lidelserne, sygdommene og igennem alt det onde, de har gjort imod deres næste. Disse tilstande, som menneskene derved kommer igennem, afføder i dem evnen til at fornemme lidelse. De bliver mægtig bevidste i, hvordan lidelser virker. De kan blive så bevidste i at føle lidelse, at de kan mærke næstens lidelse i deres egen bevidsthed. Når man når så vidt, begynder man ikke at kunne nænne at påføre andre mennesker ondt. De intelligente ved godt, at det gør ondt, når man er ubehagelig mod sin næste, men de ved det ikke af hjertet. De har ikke denne evne, der siger dem, at det kan man ikke gøre. De har ikke dette, der får dem til ikke at kunne nænne at gøre det. Derfor kan man regne med, at alle de kolde intelligensmæssige væsener endnu har tilbage med deres intelligens at udløse en hel masse handlinger, som kan give dem erfaringer for, hvordan man skal anvende sin intelligens, og give dem denne udvikling af evnen til at føle næstekærlighed.
6. Skabelsen af et internationalt verdensrige
Vi ved fra fortidens vise og profeter, at det drejer sig om, at man skal elske sin næste. Kristus har jo sagt det hele i en nøddeskal: "Du skal elske din Gud over alle ting og din næste som dig selv. Det er alle loves fylde". Det er det, der er det fundamentale i dag i menneskehedens mørke epoke. Den vil føre til en hel del ting, som vi også kan se. Vi ser, der er dannet et FN, altså det første forsøg på at danne en verdensøvrighed. Denne verdensøvrighed er ikke mægtig nok endnu, for den skal nå frem til at have magten, også den militære. Vi ser de humane foranstaltninger. Vi ser evnen og lysten til at hjælpe de underudviklede lande. Vi ser det vokser mere og mere frem til disse tilstande, og det vil ende med, at hele menneskeheden vil nå frem til at udgøre ét folk og ét rige. Der vil ikke være mere end ét land i verden.
Der vil ingen valutavanskeligheder være, og da vil den gene, som i dag eksisterer i form af penge, forsvinde fra verden. Penge, der er en værdimåler, udgør jo en magtfaktor, ved hvilken menneskene kan tilegne sig værdier, behageligheder og goder, som de i virkeligheden ikke yder noget for. Derfor vil pengene forsvinde fra verden, og den eneste værdi i verdensstaten vil være menneskets evne til at skabe. Alle mennesker vil i fællesskab eje jordens rigdomme, metaller og olie osv. Der vil ikke være nogen koncerner, aktieselskaber eller private, der kan eje oliekilder, guldminer eller lignende. De ejes af hele verden. Men hvert eneste menneske ejer evnen til at omdanne jordens rigdomme til glæde og velsignelse for menneskene. Verdensregeringen vil komme til at arbejde med at økonomisere alt dette.
Ethvert barn, der kommer til verden, vil få den højeste uddannelse i det fag, hvor det har sin lyst og interesse. Når mennesket når frem til det stadium, vil det nemlig komme til at arbejde med sin hobby. Verdensstaten vil vide, at det ikke vil gavne at sætte et menneske til at arbejde i felter, hvor det ikke har lyst. Derfor vil det bedre kunne udfolde sig. Dertil kommer, at arbejdstiden bliver akkurat så lang, at den kun lige dækker dets egen eksistens. Mennesket skal ikke betale for sine børn eller sin ægtefælle. I løbet af den arbejdsepoke, det kommer til at få, fra det er ca. tyve år, til det ikke skal arbejde mere, betaler alle for deres egen barndom, alderdom og sygeperioder, således at intet menneske kommer til at leve på andres bekostning.
Når der ikke eksisterer penge, er der ikke noget, der kan stjæles. Der er ikke noget, der har værdi. Man kan ikke købe eller sælge. Man har kun sit livspas, hvorpå man har beviset for, at man har udført det arbejde, man skal gøre, og så har man adgang til den gældende levestandard, og således vil dette rige blive et strålende rige til glæde og velsignelse for alle mennesker.
Artiklen er lavet ud fra båndoptagelsen af et foredrag afholdt af Martinus på Martinus Institut i 1956 i forbindelse med en filmoptagelse, hvor Martinus står på talerstolen med maleriet af hovedsymbolet som baggrund. Stykoverskrifter og bearbejdelse af Ole Therkelsen. Godkendt i rådet 04.06.2004. Første gang bragt i Kosmos nr. 6, 2006. Artikel-id: M1624.
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.