M1696
Mentale sygdomme 2 – Åndelige hudsygdomme
af Martinus

1. Livets oplevelse
Ligesom menneskene har en fysisk organisme, i kraft af hvilken de kan leve eller eksistere på det fysiske plan, således har de også en psykisk organisme, i kraft af hvilken de kan opleve på det fysiske plan. Det er ikke nok, at man kan eksistere. Denne eksistens ville ikke betyde noget, hvis vi ikke var i stand til at opleve denne eksistens. Men for at opleve kræves der bevægelse, der igen er det samme som forvandling. Forvandling er igen det samme som skabelse. Skabelse er at kunne skabe detaljer. Disse detaljer udgør igen markeringer af den evige eksistens, som vi lever i. Denne markering af vor evige eksistens er det samme som det, vi kalder livets oplevelse. Men livets oplevelse er så vidunderlig en foreteelse, at den kan være fuldkommen og ufuldkommen. Hvis denne livets oplevelse ikke kunne være både fuldkommen og ufuldkommen, ville det være umuligt for det levende væsen at nå frem til at kunne blive et frigjort væsen, der er herre over den fuldkomne skabelse, og dermed komme til at opleve den højeste og fuldkomneste form for livets oplevelse.
2. Livets mål er skabelsen af det absolut behagelige
Denne skabelse af livets oplevelse foregår altså ved hjælp af vor fysiske organisme og vor mentale eller psykiske organisme. I den samlede organismes struktur har de mentale legemer refleksorganer i den fysiske organisme. Man kan sige, at de fysiske sanser er udløst af forpostorganer for den mentale eller psykiske oplevelse, ligesom de åndelige organer igen er forpostorganer for udløsning af skabelse på det materielle plan. Igennem disse organer får væsenet evne til at lære det behagelige og det ubehagelige at kende og derved selv blive herre over det behagelige og det ubehagelige. Således vil det til sidst stå som et væsen, der på grund af disse erfaringer og i kraft af sin vilje bliver i stand til at skabe det absolut behagelige, der igen er livets absolutte mål med det ufærdige menneske. Vi kender alle sammen mere eller mindre til denne Guddommens uddannelse og udvikling af væsenet til at blive til denne livets totale behersker.
3. Sygdommes årsag
Alle de mange lidelser, der forekommer i det daglige liv, fortæller os, at menneskene endnu ikke er blevet herre over skabelsen af det behagelige. Deres daglige liv er mislykket på mange felter. Alle de tusinder, der ligger på hospitalerne med syge og elendige fysiske organismer, viser os, at de har sider i deres fysiske og psykiske væremåde, hvor de ikke har magtet at skabe den totale behagelighed eller det normale velvære, som livets oplevelse i sig selv er og skal være, der hvor den udløses af de væsener, der er blevet livets herre. De er blevet syge, fordi de kom ind i situationer, de ikke forstod, og fordi de ikke vidste, at disse kunne blive årsag til de lidelser, de nu ligger under for.
Nu må man ikke tro, at fordi man i dag er rask og rørig, betyder det, at man er disse syge mennesker ganske overlegen. Det behøver ikke at være tilfældet. Årsagen kan godt ligge i, at man endnu slet ikke har været udsat for de særlige situationer som dem, der har bevirket sygdommen hos de syge. Og når en dag sygdommen eventuelt kommer til en selv, skal det nok vise sig, om man da er i stand til at handle anderledes i den pågældende farlige situation, end de mennesker gjorde, som i dag er handicappet af sygdommen. Selvfølgelig kan der også være tilfælde, hvor man netop i denne situation er blevet livets herre, men hvor der så alligevel kan være hundreder af andre farlige situationer, hvor man er prisgivet, og i hvilke man handler ganske i tåge eller blinde.
4. Mentale sygdomme er på samme måde som fysiske sygdomme
Den tid, det jordiske menneske lever i nu, er netop en epoke i undervisning og erfaringsdannelse i sygdomsfeltet. Den fysiske organisme og den igennem denne virkende psykiske organisme er det redskab, i kraft af hvilket man skal blive i stand til at opleve og til at dygtiggøre sig til at blive det totalt fuldkomne menneske. Derfor vil vor oplevelse af livet så at sige stå og falde med denne organismes sundhed og velvære. Vi ved allerede, at den skal have næring. Den skal have mad og drikke. Den skal have frisk luft, og den skal holdes ren. Den skal have træning. Det, der ikke trænes eller bruges af denne organisme, visner og degenererer, det være sig lige så godt i den psykiske del som i den fysiske del. Får organismen ikke føde, dør den, og hvis den får forkert føde, kan den også dø. Det gælder i virkeligheden kun den fysiske del af organismen. Men den psykiske del af organismen er i virkeligheden de samme love og principper underkastet. Den skal også have "mad og drikke", pasning og pleje, renlighed og træning. Her dør også evner og anlæg i de felter, mennesket forsømmer eller ikke bruger. I den psykiske del af organismen kan man også komme til at lide af sult eller mangel på næring. Her kan man også blive syg på grund af indtagelse af forkert føde. Og her er menneskene i virkeligheden endnu meget længere tilbage eller langt mindre udviklet end i den rent fysiske ernæring og hygiejne. Derfor findes der endnu flere mentale sygdomme, end der findes fysiske sygdomme.
5. Når væsenet indordner sig under flokkens vaner og tilbøjeligheder
Denne psykiske sygdomstilstand kan blive så omfattende i et væsen, at det så at sige er mentalt dødt. Det kan hverken ræsonnere eller tænke logisk og kan derved ikke tilegne sig viden, men fremtræder således på det materielle plan som et åndssvagt væsen. Denne sygdom eller død er i virkeligheden et igennem flere liv gradvist begået åndeligt selvmord. Dette selvmord udgør virkningen af mange mentale sygdomme tilsammen, der efterhånden har undermineret individets sjælelige tilstand. Men i det følgende vil vi kun se på nogle enkelte af de skavanker, der i forbindelse med andre skavanker kan føre individet ud i denne rædsel.
Det begynder tilsyneladende ganske uskyldigt. Sygdommene eller de ufuldkommenheder, der er begyndelsen til den åndelige svækkelse, er en vanetilstand, ja kan undertiden ligefrem være mode hos hele flokken i et menneskesamfund. I vore dage er det sådan, at den store part af menneskene ligger under for de samme mentale svagheder. De spiser den samme sygdomsbefordrende mentale føde, de har de samme sygdomsbefordrende vaner og tilbøjeligheder. Derfor er det ofte således, at det menneske, der virkelig lever på den fuldkomne normale måde og derved afviger fra flertallet, af dette flertal vil blive opfattet som en særling, som et abnormt væsen. Og det er i mange tilfælde skrækken for denne flokkens mening, der afholder mindre viljestærke individer fra at handle rigtigt. De vil nødig udsættes for at blive opfattet som lidt til en side. Men alene denne mentale indstilling er en åndelig svaghed. Men en svaghed er en sygdom. For det menneske, der er bevidst i, at det handler forkert, men kun af skræk for flokkens dom alligevel handler forkert, er denne svaghed mere farlig, end den er for det menneske, som endnu ikke aner, at det handler forkert, men netop tror, at det handler rigtigt, fordi hele flokken handler således.
6. En åndelig eksem eller åndelig hudsygdom
Når et væsen er bevidst i, at det handler forkert, bevirker det altså, at væsenet kommer i disharmoni med sig selv. Denne disharmoni vil stadig af og til gnave lidt i væsenets samvittighed. Den udgør en slags psykisk kløe. Den er en åndelig hudsygdom. Den er en slags åndelig eksem. Væsenet kan overdøve samvittigheden på dette felt, så det ikke mere generes af den og sygdommen. Men denne er da ikke gået væk, den er blevet kronisk.
Den samme svaghed kan også gøre sig gældende på andre områder. Der er mennesker, der er så generte, at de slet ikke tør udtale deres mening – selv i situationer, hvor de er i deres fulde ret til at udtale sig. De vil da hellere lide, end de vil risikere at komme ud for de ubehageligheder, som deres beklagelse eventuelt ville afføde. Her bliver svagheden til et mindreværdskompleks. Væsenet ærgrer sig over sin egen svaghed. Eksemen er blevet en mere alvorlig åndelig hudsygdom. Hvorfor lignes den ved en hudsygdom? – Fordi det er en udvortes sygdom. Den forekommer i det bevidsthedslag, der er direkte i berøring med den ydre verden eller de ydre omgivelsers åndelige atmosfære. Ligesom huden på det fysiske legeme er det yderste lag, der kommer i direkte berøring med omgivelserne, således har væsenet også ydre mentale lag, der kommer direkte i berøring med andre væseners påvirkning, med skik og brug, mode, almenopfattelse, den offentlige mening etc. Disse ydre lag kan være af en natur, der passer for disse ydre omgivelsers mentale atmosfære. Men et væsen kan også være af en så åndelig sensibel natur, at disse omgivelsers mentale lag kan virke for stærkt på væsenet. Det bliver da angrebet i de lag, der netop direkte kommer i berøring med den ydre verdens mentale atmosfære.
7. Helbredelse af åndelig hudsygdom
Hvordan helbreder væsenet nu sin åndelige hudsygdom? – Naturligvis ved at gardere sig imod eller gøre sig upåvirkelig af denne atmosfære. Ved at tilegne sig absolut sikkerhed for at dets egen væremåde er absolut rigtig, ved fuldstændigt at vænne sig til at være totalt ligeglad, hvad så end flokken måtte mene. Her gælder det:
Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.1
Medicinen er her at tilegne sig kundskaber, der viser, at det er ens pligt at leve sit liv i kontakt med denne sin indre højere viden og samvittighed, og at forstå, at igennem sin væremåde kan man være med til at hjælpe Gud med at føre menneskene frem til en højere og fuldkomnere natur. Dette ikke at turde lade andre mennesker se ens sande og virkelige kærlighed til en større fuldkommenhed, end den flokken repræsenterer, er altså en mental svaghed, der fører til et mindreværdskompleks. Dette permanent at leve i et mindreværdskompleks giver igen en permanent svækkelse af livskraft. Kommer et sådant menneske ud for sorger eller ubehageligheder fra medvæseners side, har det ikke tilstrækkelig modstand heroverfor. Det bliver derved befængt med en ny og meget farlig mental sygdom, nemlig depression og nervesammenbrud. Det føler sig hjælpeløs i et martyrium. Det synes, verden er totalt uretfærdig. Det mener sig grusomt forfulgt af væsener og ting. Og det griber i værste tilfælde til selvmord. Det synes, selvmord er den eneste redning. Den lille tue kan således vælte det store læs.
8. Bønnen er et serum mod alle mentale sygdomme
Det er udmærket at være beskeden, det er en glimrende dyd og skaber sympati omkring sit ophav. Men denne beskedenhed skal ikke være således, at for ikke at støde omgivelserne eller for at de ikke skal kritisere én, går man gerne med til at gøre noget, der vitterligt er imod ens natur, noget, der vitterligt er abnormt. Man skal ikke for at føje flokken ligefrem gå med til drik og sold, gå med til dennes udskejelser, når det vitterligt er skrigende imod ens natur, og man vitterligt kan se, at det er umoralsk. At gå med til dette gavner ikke flokken og er i højeste grad skadeligt for ens egen samvittighed og mentale velvære.
Her er det også, at man har brug for den psykiske hjælp og kraft, der hedder bøn. Der er ikke noget tilfælde, i hvilket man kan få større psykisk hjælp end netop i situationer, hvor man vil bekæmpe unaturer i sin væremåde. Bønnen er i forbindelse med den fuldkomne behandling af mentale sygdomme det stærkest virkende serum. Her gælder: "Søger og I skal finde. Banker og der skal oplades". Alt, hvad vi beder om i Jesu navn, hvilket vil sige i Jesu væremåde, vil blive givet væsenet.
Note
1. Citat fra Altid frejdig når du går, Chr. Richardt, 1867.
Manuskript til det 17. foredrag i serien "Verdensbilledet og livsproblemerne", afholdt af Martinus på Martinus Institut søndag den 24. januar 1954. Renskrift og stykoverskrifter af Ole Therkelsen. Godkendt i rådet 07.02.2011. Første gang bragt i Kosmos nr. 5, 2011. Artikel-id: M1696.
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.