M1697
Mentale sygdomme 3 – Smagsinvaliditet
af Martinus

1. Bevægelse og kraft kræver næring eller føde
Det førende eller bærende princip for enhver brand eller ethvert bål er dette, at der skal ved på bålet. Ingen ild kan holdes ved lige, uden at der bliver givet den næring. Men det er ikke blot den rene direkte ild, der skal have næring. Alt, hvad der bevæger sig, alt, hvad der forvandler sig, skal ligeledes have næring. Ingen maskine kan fungere uden ved næring. Det kommer af, at enhver bevægelse fordrer kraft. Den kan ikke eksistere ved ingen ting. "Noget" kan ikke komme af "intet", lige så lidt som "noget" kan blive til "intet". Da de levende væseners funktioner, deres livsoplevelse og deres manifestationer ligeledes kun kan blive til ved hjælp af kraft, skal denne kraft også vedligeholdes eller næres. Derfor eksisterer der i ethvert levende væsen en livsfunktion, der hedder "sult og mættelse". Normalt føler det levende væsen en fysisk sult eller en hunger efter de stoffer eller materier, der passer ind i dets særlige form for vedligeholdelse af dets ligeledes særlige organisme. Disse stoffer kalder vi "føde" eller "mad og drikke". Da organismerne udgør mange slags forskellige arter, skal de også have forskelligartede stoffer for at kunne holdes ved lige, der er det samme som at holdes sunde. Det er derfor, at de levende væsener ikke skal have den samme føde eller næring. Nogle dyr er planteædere, andre er kødædere. Nogle væsener eller livsformer er planter, der skal have kuldioxid og afgiver ilt, medens de animalske væsener skal have ilt og afgiver kuldioxid. Men fælles for dem alle er, at for at kunne opleve livet må de holde deres livsredskab organismen ved lige, hvilket kun kan gøres ved at indtage næring.
2. Ved fødeindtagelse vejledes væsenet af smagsevnen og lugtesansen
Den sunde og normale sult, der hvor den endnu er i renkultur i væsenet, er det samme som et meget stærkt begær efter at nyde de stoffer, der særligt er nødvendige som næring for dets organisme. Her vejledes det af den sanseevne, der hedder smagen. Den ufordærvede og bevarede smagsevne bevirker, at alt, hvad der er skadeligt for organismen, smager ilde. Et hjælpeorgan her er lugtesansen. For ikke at behøve at skulle smage på alt og derved for sent opdage, at det er giftige eller skadelige stoffer, man får ind i munden, f.eks. ætsende væsker, som jo øjeblikkeligt ville fremkalde sår, har vi lugtesansen. Alt, hvad der er skadeligt for organismen at indtage som næring, lugter ilde. Det er derfor godt, at man kan lugte, om maden er fordærvet eller rådden, så man ikke behøver at få denne mad ind i munden.
Men foruden at lugtesansen således er et hjælpeorgan for smagen, er den i sig selv et hovedorgan for væsenets evne til at konstatere det næringsprodukt, der hedder luften. Vi skal også i en vis udstrækning indtage luft som næringsmateriale for vor organismes vedligeholdelse. Denne luft kan jo både være en total frisk luft, ligesom den også kan være af en absolut dødbringende natur. Da åndedrættet normalt skal foregå igennem lugteorganet næsen, kan den sunde lugtesans registrere for os, om den luft, vi har adgang til, er sund eller usund. Er den sund, vil den virke behagelig, er den usund, vil den virke ubehagelig. Det er ikke godt at indånde den almindelige husholdningsgas, og det er heller ikke behageligt at indånde luften fra noget, der er fordærvet.
De levende væseners organismer såvel hos dyrene som hos menneskene er altså udstyret med sanseevner, der registrerer, hvilken luftart de skal indånde og hvilken fast eller flydende materie, der kan anvendes som føde og indgå i fordøjelsesområdet.
3. De fem sansers opgave
På samme måde har vi ligeledes øjne eller synssansen, der registrerer for os, hvor der er ufarligt at gå, således at vi ikke styrter ud over afgrunden eller kolliderer med andre væsener og ting. Hørelsen registrerer ligeledes for os, hvilke lyde der er gavnlige, og hvilke der er skadelige. Med den fysiske følesans kan vi fornemme, hvad der er behageligt at røre ved, og hvad der er farligt at tage på. Og således er vore fysiske sanseorganer i virkeligheden en instrumenttavle, der registrerer, hvad der er farligt, og hvad der ikke er farligt for vor fysiske organismes sundhed og velvære og dermed for vort fysiske livs sundhedsmæssige opretholdelse. Der, hvor disse organer er totalt i renkultur, hvilket vil sige er ganske ubeskadigede, der kan væsenet ved blot at lade sig lede efter sansernes registrering bevare sin organismes totale sundhed. Smagen registrerer, hvad der er føde for maven, lugten, hvad der er føde for åndedrættet, hørelsen, hvad der er føde for hørelsen, synet, hvor det kan træde, og hvor det ikke kan træde, og følelsen, hvilken blanding af varme og kulde der er den normale for organismen at færdes i. Af naturen er væsenet udstyret med de allerfineste instrumenter, der overhovedet kan tænkes. Det skulle således have alle betingelser for at undgå sygdomme og usundhed. Ikke desto mindre er det jordiske, ufærdige menneske et væsen, der repræsenterer alle mulige former for usundhed og sygdomme. Ja, denne usundhed kommer i visse tilfælde til kulmination, og lader væsenet fremtræde som det totalt åndssvage væsen, hvilket vil sige det samme som et mere eller mindre sanseudygtigt væsen.
Dyrene fremtræder i en langt fuldkomnere sundhed, de har en meget større evne til ikke at indtage giftige stoffer og giftige dunster. Det er kun der, hvor menneskene forfalsker giftstoffernes dunster ved at camouflere disse med duften af de stoffer, der hører til dyrets eftertragtede føde, eller der, hvor giftstofferne på anden måde er blevet så sammenblandet med den dyriske føde, at de ikke kan skelnes herfra, altså kun i abnorme eller unaturlige tilfælde. Ellers er dyrets organisme meget registreringsdygtigt. Mennesket kan både lugte og smage, høre og se, føle og fornemme. Men hvad er det for en smagssans, hvad er det for en lugtesans, hvad er det for en hørelse, og hvad er det for en fornemmelsessans, der kommer til syne i den jordmenneskelige tilværelse? – Det er i visse tilfælde blevet et ganske forfærdeligt degenereret instrument, der i stedet for at have en hundrede procents måske kun har en ti procents kapacitet (den kroniske åndssvaghed).
4. Alkohol og narkotika
I andre tilfælde er instrumenttavlen blevet ganske misvisende, ja endog i en sådan grad, at den er totalt farlig for individet. I nogle tilfælde registrerer den de farlige områder som behagelige og velværebefordrende. Her kan den også være flere procent misvisende. Hvad mener man f.eks. der, hvor det drejer sig om nydelsen af alkohol og narkotika? – Her har man ignoreret smagssansens registrering indtil en sådan grad, at man har skabt den om til at vise falsk. Alkohol og narkotika virker af naturen absolut ubehageligt på de absolut normale sanser. Men da der i disse stoffer er stærke psykiske stoffer, virker de stærkt og hurtigt på selve de psykiske områder i smagsorganerne, og væsenet kan altså, med en stadig ignorering af den ubehagelige smag, danne smagen om i sin abnorme tilbøjeligheds favør. Efterhånden registrerer smagen en hunger eller tørst efter disse produkter. Denne hunger og tørst udgør altså en skrigende misvisning på smagens område. Det, der er absolut livsfarligt, registreres nu af sanserne som absolut uundværlig mad og drikke.
Vi ved, hvorledes væsenet med denne falske føde forvirrer sin normale dømmekraft. Væsenet kommer i en sanserus, der til sidst ender med det rene delirium. Hvor tit kommer et sådant væsen ikke i slagsmål, roder sig ind i skandaler? – Og hvorledes er en sådan ægtemand eller en fader, der kommer fuld hjem til sine børn? – Eller hvad er et menneske, der er besjælet af en skrækkelig hunger eller sult efter narkotika? – Det er et skib, hvis styregrejer er kommet i en sådan uorden, at det kun kan styres i en retning, hvor det uundgåeligt må knuses imod klipper og skær. Dette er altså en smagssygdom. Den begynder ganske uskyldigt. En festlig situation eller begivenhed skal fejres med et glas. Barnedåb, bryllup, fødselsdage eller jubilæumsdage skal fejres med et glas. Til sidst er der ikke den ting, der ikke skal fejres med et glas. Blot to kammerater mødes på gaden, skal dette møde fejres med en bajer. Bajeren bliver undertiden til to, tre eller til en hel kasse øl. Den falske tørst er blevet almengældende, det er blevet skik og brug, ja hører med til god tone og fuldendt dannelse. De fine selskabsklædte herrer og damer, behængte med alle mulige påfund af dingeldangel og kulørte bånd som tildelte hædersbeviser som samfundets spidser og kulturstøtter, er disse deres goder til trods en slags defekte væsener, der på grund af deres tiltagende smagsinvaliditet kun kan humpe igennem livet ved hjælp af de krykker, der hedder krystalglas fyldte med blandinger af alkohol, der her betegnes som "de fine vinmærker". Men det er ikke blot i de fine selskabskredse, man humper på smagskrykker. Den vældige masseproduktion af alkoholholdige ølsorter, der skal indtages ved enhver situation, om sommeren som en svalebajer og om vinteren som en varmebajer, og under hundrede af andre mærkelige påskud drikkes overalt, viser, at smagsinvaliditeten er mangfoldig.
5. Når smagsinvaliditet betragtes som et kulturgode
Lige så mange millioner af flasker fyldte med alkoholholdigt øl og lige så mange krystalglas fyldte med andre alkoholholdige drikke, lige så mange smagskrykker betjener de jordiske kulturmennesker sig af. Det er altså ikke nogen ubetydelig og ligegyldig sjælelig invaliditet, den defekte eller abnorme smagsevne afstedkommer. At en så overdimensioneret sjælelig defekt må være hæmmende for kulturskabelse, er indlysende. Så længe almenheden, den offentlige mening, skik og brug, dannelse og mode kræver, at man har denne sjælelige defekt for ikke at blive betragtet som abnorm eller som en særling, da skal man ikke regne med nogen virkelig og absolut kulturskabelse. Sjælelig forvirring, delirium, mord, drab, slagsmål, ødelagte ægteskaber og hjem, ulykkelige børn, seksuelle udskejelser, "sprittertilværelser" etc. – ingen som helst af disse individ-invaliditeter og kultur-invaliditeter kan ophøre, så længe denne menneskenes smagsdefekt påberåbes som et kulturgode.
Artiklen er en gengivelse af et manuskript til det 18. foredrag i serien: "Verdensbilledet og livsproblemerne", som Martinus skrev som forberedelse til et foredrag på Martinus Institut, søndag den 31. januar 1954. Renskrift og stykoverskrifter af Ole Therkelsen. Godkendt i rådet 01.04.2011. Første gang bragt i Kosmos nr. 6, 2011. Artikel-id: M1697.
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.