M2045
Det sande gudsforhold 2 – "Lønkammeret"
af Martinus

1. Det sande gudsforhold
Kære venner! Jeg vil i aften gerne tale noget mere til Dem om det sande gudsforhold. Det er jo et ret omfattende emne, som ikke kan belyses fuldstændig udtømmende i nogle enkelte foredrag, og i disse to foredrag kan jeg da også kun komme ind på enkelte vigtige sider af dette problem. I aften vil jeg gerne tale lidt om den mere tekniske side af forholdet mellem det levende væsen og Guddommen.
Da det er meget vigtigt for ethvert menneske at komme i kontakt med Guddommen, gælder det om også at få et nøjere kendskab til og en forståelse af den tekniske side af forholdet til Gud, thi uden det vil det ikke være muligt at nå frem til en virkelig fuldkommen korrespondance med ham. Når vi nu her arbejder så meget med de åndelige problemer, og jeg sætter Dem ind i en mængde forskellige kosmiske analyser, så er det ikke så meget for at give Dem en mere teoretisk viden om de ting, de kosmiske analyser belyser, men i højere grad for at De ved hjælp af denne viden kan blive i stand til at rette Deres bevidsthed ind på det virkelige faste punkt i verdensaltet. Først når De er blevet et geni til at rette Deres bevidsthed ind mod verdensaltets virkelige faste punkt, har De fundet frem til det sande gudsforhold. Så længe et menneske ikke har fundet frem til det sande gudsforhold – og det har det ikke, så længe Guddommen ikke er blevet endnu mere levende for det end dets medvæsener – er der uro, rastløshed og utilfredshed i dets sind, snart interesserer det sig for én ting, men kasserer snart denne ting, fordi det ikke derigennem har fået fred og ligevægt i sindet, snart for noget helt andet, og nu mener det atter, at det i det nye, som det har kastet sin interesse på, har fundet det rigtige, men efter nogen tids forløb mister det også interessen for dette, fordi det ikke var det, det søgte, og så søger det på ny.
Sagen er, at et menneske ikke i det lange løb kan være sig selv nok og derfor på et eller andet tidspunkt i sit liv ikke kan lade være at søge efter et eller andet fast holdepunkt uden for sig selv, – en højere magt, der ordner alt, – fordi der i ethvert levende væsen – hvad enten det er et væsen i mikrokosmos, mellemkosmos eller makrokosmos – findes en indstilling til Forsynet. Denne indstilling kan være bevidst eller ubevidst, instinktmæssig, følelsesmæssig, intelligensmæssig, latent eller kulminerende, alt efter på hvilket stadium i spiralen det pågældende væsen befinder sig. Det er meget vigtigt at gøre sig klart, at denne indstilling aldrig helt mangler hos noget som helst levende væsen; thi uden man er klar herover, får man ingen virkelig forståelse af forholdet mellem det levende væsen og Guddommen. For det jordiske menneskes vedkommende gælder det, at denne indstilling på Forsynet efterhånden skal nå til at blive det faste punkt, hvorpå det baserer sin tilværelse, således at denne kan blive så fuldkommen som muligt, og således at det jordiske menneske kan blive fuldstændig bevidst i hele verdensaltet og blive "hævet op på Guddommens eget udsigtspunkt" og se fuldkommen klart bevidst, at "alt er såre godt".
2. Det intime gudsforhold i lønkammeret
Igennem mine analyser har De ganske vist fået at vide, at alt er såre godt, men det er ikke nok, hvis De ikke får mere ud af det end den blotte og bare viden derom og derudfra slutter, at så er der ikke noget at bede om, så vil denne viden snarere fjerne Dem fra Guddommen, så har De fået en forkert indstilling. Den dybeste forståelse og virkelige oplevelse af, at "alt er såre godt", fører derimod frem til et mere intimt forhold til Guddommen, hvor bønnen i "lønkammeret" kommer til at spille en meget betydelig rolle. De må forstå, at selv om alt er såre godt, så er det alligevel nødvendigt at bede til Gud, thi dette at bede til Gud omfatter meget mere end blot dette at bede om noget. De skulle gerne nå frem til at udvikle et bevidst, intimt forhold til Guddommen, som ligger langt over selv det mest intime og harmoniske materielle forhold til Deres allerbedste ven, Deres forældre, Deres ægtefælle, forlovede eller hvem De nu holder mest af. Det et dette bevidste, intime forhold til Guddommen, der er udtrykt ved "lønkammeret".
Det er ikke udtrykt så tydeligt tidligere, men det er det, Jesus mener, når han i bjergprædikenen siger: "Når du beder, da gå ind i dit lønkammer og luk din dør, og bed til din Fader, som er i løndom, og din Fader, som ser i løndom, skal betale dig". "Lønkammeret" er et symbolsk udtryk. Man må ikke tro, at det skal tages bogstaveligt. Hermed menes ikke blot et kammer med 4 vægge og en lukket dør. Når forholdet til Guddommen her lignes ved et "lønkammer", så er det, fordi der er tale om et princip, et symbol for et stort område. "Lønkammeret" er et princip, der dels udtrykker, at man, når man ønsker at bede til Forsynet om et eller andet, hellere må bede stille og lydløst for sig selv, i "løndom", end stille sig op på gaden eller på et torv, sådan som det er skik og brug inden for enkelte religiøse bevægelser, thi en offentlig bøn får let et farisæisk skær over sig, og dels udtrykker "lønkammerets" princip, at man på denne måde ved at bede stille og lydløst for sig selv, i "løndom", sikrest kommer i en virkelig intim og personlig kontakt med Guddommen, så at det får karakter af en personlig, fortrolig samtale mellem en selv og Guddommen, uden at der er nogen uvedkommende, som blander sig deri. Jeg nævnte, at "lønkammeret" var et princip, thi når man har kosmisk klarsyn, ser man alt som principper, substans, kraft etc. Alt, hvad der er tilgængeligt for sansning, kan man så udtrykke ved hvilken af ovennævnte betegnelser, man vil, fordi alle disse betegnelser er synonymer for det samme.
3. Vejen til Guddommen
Når det nu i "lønkammeret" drejer sig om at komme i en personlig, intim kontakt med Guddommen, så er det meget vigtigt at finde denne Guddom, thi uden at finde Guddommen når man ikke frem til sin rette hjemstavn i tilværelsen. Vejen til den rette hjemstavn i tilværelsen går igennem spiralen. Tidligere har jeg belyst dette som en vandring gennem spiralens 6 riger, der udtrykker forskellige tilstande. Disse forskellige tilstande finder vi også demonstreret i lignelsen om den fortabte søn. I denne lignelse har vi også et billede af vejen til Guddommen.
Jeg nævnte før, at når man lærer, at "alt er såre godt", så kunne man lade sig forlede til at tro, at der ikke er noget at bede om. Der er hertil at sige, at det selvfølgelig var mere vigtigt at lære, hvordan man skal bede om noget, hvis livet kun drejede sig om at bede om noget, men det er heldigvis ikke tilfældet. Tænk, hvis vi i vor daglige tilværelse aldrig kunne komme sammen, uden at vi straks skulle bede hinanden om noget, så ville det blive en temmelig kedelig og disharmonisk tilværelse, vi ville få, men nu er det da lykkeligvis også sådan, at vi foretager os andre ting, når vi kommer sammen. Vi udveksler tanker og fortæller hverandre om vore oplevelser, takker hverandre for noget, vi har foræret hverandre, underholder os med hverandre, giver hverandre et eller andet, uden at vi er blevet bedt derom, skaber hygge og velvære for hverandre osv., og det er dejligt, at det er sådan.
Og det samme skulle i princippet gerne være tilfældet over for Guddommen. Ligesom vi i vor daglige tilværelse foretager os andet end at bede hverandre om noget, skulle vor bøn i "lønkammeret" også gerne bestå i andet end at bede Gud om hjælp i en eller anden situation, hvor vi ikke kan få hjælp af noget som helst menneske, f.eks. i at takke Guddommen for de mange ting, vi dels får og dels oplever. Men er man endelig i den situation at trænge til hjælp, så gælder det om, at man ikke bare bruger Guddommen som en slags nødhjælp og ellers lader "fem og syv være lige". Bruger man dette at bede Gud om hjælp, skulle det gerne være noget, man gør daglig, ikke blot for at redde sig selv ud af en knibe, men derimod for f.eks. at bede om kraft og styrke hver gang, man skal udrette noget vigtigt, så at der kommer det bedst mulige og det kærligste ud deraf, ikke mindst for de andre. Således ville det være klogt, om f.eks. en foredragsholder bad en bøn, hver eneste gang han skal holde et foredrag, en skuespiller lige inden han skal ind på scenen, en forretningsmand inden han skal træffe en vigtig disposition eller en vigtig beslutning osv. Og endelig hører det også med til den virkelige bøn i "lønkammeret", at man hver aften, inden man lægger sig til at sove, gør en slags personlig "status" over sin væremåde i dagens løb, så at man så hurtigt som muligt kan få den pågældende dags manifestationer gjort til fortid og uddrage essensen deraf, så at man bliver klar over, hvad man ikke så gerne skulle gøre en anden gang.
4. At opleve Guddommen som en enhed og en mangfoldighed
Man skulle gerne nå frem til, at Guddommen blev så levende for ens bevidsthed, at man når frem til at tale med ham endnu mere fortroligt, end en mand taler med sin næste, stille spørgsmål til ham og få forklaring på disse, sådan er f.eks. mit forhold til Guddommen. I virkeligheden er forholdet det, at vi gerne skulle nå frem til en tilstand, hvor vi fuldstændig bevidst taler med verdensaltets Herre og forstår, at alle vore medvæsener er en slags levende "svar" fra Guddommen, tilpasset efter vor bevidsthed og evne til at forstå. At forstå disse "svar" rigtigt er en nydelse, til hvilken der absolut ikke findes noget som helst sidestykke. At komme til at opleve denne nydelse hele tiden, er den sande mening med Deres liv, det er det, alle levende væsener føres til. Når De er nået frem til en tilstand, hvor De hele tiden oplever denne nydelse, har De det, vi kender som "kosmisk bevidsthed". Når De er kommet til dette punkt og har fået kosmisk bevidsthed, er der sket en forvandling med Dem fra Deres tidligere tilstand, så er De blevet "ét med Faderen" eller Guddommen, så ser De ikke alene Guddommen som en mangfoldighed, men også som en enhed.
Nu er De vant til at se alt, hvad der eksisterer, naturkræfter, kloder, sole, stjerner, mælkevejssystemer, mennesker, dyr, planter, mineraler m.m., som en mangfoldighed, og da De gennem mine analyser har lært, at alt dette tilsammen er Guddommen, så vil det sige, at De mere ser Guddommen som en mangfoldighed, men at se Guddommen som en mangfoldighed fører ikke til noget intimt, sandt gudsforhold. Derfor eksisterer der et andet princip i tilværelsen, som fører frem til at se Guddommen som en enhed, og dette andet princip er det, jeg kalder "lønkammeret". I "lønkammeret" er man i stand til at manifestere den højeste og mest intime form for "bøn". Bønnen er ikke noget, der skal blive umoderne engang og derfor forsvinde. Tværtimod, det udviklede menneske vil nå frem til at bruge bønnen hver eneste dag i en udstrækning, man i dag kun svagt kan forestille sig. Bønnen er jo et princip, som er nedlagt i hvert eneste levende væsen som en indstilling mod Forsynet.
5. Dyrets angstskrig er en første bøn
Det begynder at blive særlig synligt hos dyrene. De dyr, der er nået så langt frem i udviklingen, at de kan udstøde et skrig, gør dette, når de befinder sig i dødsangst. Dette dødsangstskrig udstøder de, som jeg tidligere har nævnt, først når alt håb om frelse er ude. Dødsangstskriget er ikke rettet mod jægeren eller forfølgerne, det er rettet mod det ukendte. Dyret ved ikke bevidst, at der i det ukendte eksisterer et Forsyn. Når det skriger i dødsøjeblikket, beror det på, at dyret har det som talent eller vanebevidsthed fra den foregående spiral at udstøde et skrig, når alt håb om frelse er ude. Naturmennesket bruger også bønnens princip, bl.a. i sine ofringer og øvrige religiøse handlinger, f.eks. for at formilde "guderne", hvis eksistens det instinktmæssigt aner. Det civiliserede menneske anvender også bønnens princip, så længe det er troende, medens det mere materialistisk indstillede, civiliserede menneske er kommet så langt bort fra Guddommen, at det endog benægter hans eksistens eller i bedste tilfælde regner ham for overflødig, kun i tilfælde, hvor et sådant menneske ikke får en alt for pludselig død, vil det umiddelbart før "døden" atter blive indstillet på Forsynet.
Således har vi nu set, at hverken dyrene eller de jordiske mennesker kommer helt bort fra at være indstillet på et Forsyn, og da de endnu højere væsener lever i en permanent korrespondance med Guddommen, bliver det klart, at der ikke findes noget som helst levende væsen, der ikke har en eller anden form for gudsforhold, "bøn", eller indstilling på et Forsyn, selv om det jordiske menneske rent midlertidigt kan komme i en tilstand, hvor dette princip ikke kommer ret meget til syne på overfladen. Vi har set, at dette princip kan manifesteres under mange forskellige former, ikke blot som et dødsangstskrig hos dyrene, men også som en stræben mod højere idealer, mod lyset, hos menneskene.
6. Det guddommelige lys i religionen
I vor børnelærdom fik vi at vide, at Gud befalede: "Der blive lys!" Hvad var det for et lys? Det var ikke solens lys, der skulle oplyse alverdens kontinenter. Det var et mentalt lys, det var Guds egen mentalitet. Det var dette at komme til at se og opleve Gud som et levende væsen, med hvem man stadig er i korrespondance, fra hvem man får et førstehånds kendskab om livet og verdensaltet. Det er det lys, vi alle higer imod, og mod hvilket dyret udstøder sit angstskrig. Dette lys kan vi følge på dets udvikling frem gennem religionerne. Et af de første steder, vi møder det i den kristne religion, er hos Kain og Abel, der hvor de ofrer til Gud. Beretningen om deres offer til Gud er symbolsk. Ved at tænde et bål, en ild hver, søger de at henlede Forsynets opmærksomhed på deres eksistens og at behage dette Forsyn. Røgen fra Abels bål gik lige i vejret, så vidste han, at Guddommen var glad for hans henvendelse, hvorimod Kains røg gik langs med jorden, hvorefter han ikke var i tvivl om, at hans henvendelse ikke var Forsynet velbehagelig. Og således er det også med menneskene i dag. Nogle får lige som Kain et tilsyneladende negativt svar på deres henvendelse, andre vil ligesom Abel opdage, at de bliver bønhørt med det samme.
Vi kan følge lysets udvikling videre og ser det atter i Jakobs drøm om himmelstigen op mod lyset. Jakobs drøm er også symbolsk. Den udtrykker, at det levende væsens stræben går mod en tilstand, der er lysere end den, hvori det befinder sig.
Sådan går udviklingen videre helt frem til den moderne civilisation. Vi betragter en af den moderne civilisations repræsentanter, f.eks. en soldat, der befinder sig på slagmarken og netop har givet en fjende dødsstødet, og nu skulle man jo synes, at han efter at have overvundet fjenden ville føle sig som en helt, men det er slet ikke altid tilfældet, tværtimod befinder mange soldater sig i en tilstand af fortvivlelse over det, de har gjort.
Dette er også en form for "bøn", for henvendelse til Forsynet eller en form for stræben mod lyset. Men det er ikke blot på slagmarken, at mennesker befinder sig i fortvivlede tilstande, hvor al deres sorg, angst og kvide virker som en form for "bøn" til Forsynet. Også i mange andre situationer ser vi, at det moderne, udviklede menneske, trods det at det har fået forstand på mange ting, alligevel ofte befinder sig i en tilstand af nød og fortvivlelse. Sagen er den, at selv om man har fået forstand på mange forskellige ting, så vil man ikke desto mindre stadig kunne komme i en tilstand af nød og fortvivlelse, så længe man ikke har fundet vejen til lyset.
7. Vejen mod lyset er vejen mod Guddommen
I vor børnelærdom har vi jo lært, at vejen går mod lyset. Det samme gør sig gældende inden for de andre store religioner, buddhismen og muhamedanismen. Også der lærer man, at vejen går mod lyset. Vejen mod lyset har jeg bl.a. symboliseret ved udviklingsstigen for de forskellige arter af væsener. Højt oppe på udviklingsstigen befinder de væsener sig, hvorfra f.eks. verdensgenløserne kommer. De kommer bl.a. fra det rigtige menneskerige. Verdensgenløsningen har bl.a. til opgave at gøre væsenerne bevidste i Guddommen. Men når man skal gøre væsener bevidste i Guddommen, må det være ved hjælp af energi. De energier, det jordiske menneske modtager, er ikke alle sammen jordiske, fysiske energier. Når det jordiske menneske skal blive bevidst i Guddommen, må det være ved hjælp af en højere energi, der stråler ind over jorden fra mælkevejens centrum. Denne højere energi, der er det samme som det lys, vi har lært, at vejen går mod, bliver i den jordiske zone tilsmudset af væsenernes primitive manifestationsevne. Men efterhånden som udviklingen skrider frem, bliver lysstrålerne klarere og klarere. Væsenerne kommer mere og mere over i en tilstand af kærlighed og intellektualitet. Centrum i vandringen mod lyset er et bestemt punkt, nemlig Guddommen. Hvordan Guddommen ser ud, har man i tidens løb dannet sig mange forskellige forestillinger om, og man har dannet sig mange billeder af ham, som imidlertid alle er ufuldkomne, da Guddommen er hævet over en hvilken som helst form for billeddannelse.
8. Lyset og det dræbende princips ideal
Vejen eller vandringen mod lyset kan også vises på en anden måde. Hvis vi undersøger tilstandene her på jorden og ser på forholdet mellem nationerne, hvordan det er nu og hvordan det vil udvikle sig, har vi også her et billede på vejen mod lyset. Den vældige katastrofe, som vi nu oplever, er et direkte resultat af, at de forskellige nationers regeringer har dyrket idealer, der absolut ikke var egnet til at skabe nogen behagelig tilstand for de andre nationer. Nogle nationers regeringer ville have kolonier eller rigdomme fra dem, der havde mere end de selv, og da disse ikke godvilligt ville give deres kolonier og rigdomme fra sig, måtte det føre til den verdensbrand, som hærger jorden.
Betragter vi de enkelte mennesker, ser vi, at også de er indstillet i forskellige retninger og har forskellige idealer. Nogle er indstillet på det dræbende princips ideal, koncentreret i begrebet "magt for ret", medens andre er indstillet på det modsatte ideal. Men der findes også mennesker, der har begge disse idealer i deres bevidsthed, men således at det ene i perioder har overtaget. Disse mennesker er ofte interesseret i en mængde materielle ting, men da det virkelige retsbegreb endnu ikke er helt udviklet hos dem, bliver de ofte et offer for ærgerrighed, magtsyge og albuen sig frem foran de andre. Men de tankearter, der ligger til grund for disse tilstande, hører hjemme i de lavere zoner og afføder uundgåeligt lidelser, angst og sorg. Det samme gør sig gældende i de mentale tilstande, hvor det dræbende princip har overtaget, og menneskene finder det "stort" at kunne hævne, hade og tilintetgøre. Men angst og kvide er dybest set de udløsende faktorer for impulser eller "bønner" rettet mod det evige Forsyn. Som nævnt er menneskene med en del af deres bevidsthed indstillet på det modsatte af det dræbende princips ideal. At de også hylder det modsatte af det dræbende princips ideal, nemlig næstekærlighedens ideal, viser, at de med en del af deres bevidsthed er indstillet på lyset. "Lyset" er den ny verdensimpuls, gennem hvilken alle væsener skal nå frem til den tilstand, jeg kalder "kosmisk bevidsthed". Lyset er den "sæd, i hvilken alverdens slægter skal velsignes". Herigennem skal alle nå frem til en levende korrespondance med Forsynet. Men det jordiske menneske er på sin vandring mod lyset i almindelighed endnu ikke særlig indstillet på Forsynet. Det skal lære gennem sine længslers tilfredsstillelse, hvad de i virkeligheden bar i deres skød. Man må forstå, at det er guddommeligt og kærligt, at det har længsler og interesser, som afføder mørke, angst, sorg og fortvivlelse, thi uden disse længslers og interessers tilfredsstillelse ville det være ganske udelukket, at det kunne nå frem til visdom. På dette stadium, hvor det jordiske menneske befinder sig, gælder det i al almindelighed, at "den enes død er den andens brød". Det er på dette stadium, at menneskets længsel går i retning af at blive en vældig materiel matador. De må forstå, at jeg siger ikke alt dette for at kritisere, men for at vise, hvad der i virkeligheden foregår i livet.
9. Verdenskrig i den indre verden og verdenskrig i den ydre verden
Manifestationen af alle disse idealer er i virkeligheden udtryk for skæbnebølger, der sendes ud, og den vældige verdensbrand, vi nu oplever, er dybest set virkningen af disse skæbnebølger, der vender tilbage. Vi har jo lært, at "som man sår, skal man høste". For jordklodens vedkommende er disse skæbnebølgers tilbagevenden nu i fuld udfoldelse. Der har aldrig før på jorden været en så kolossal udfoldelse af det dræbende princip, og der vil aldrig nogensinde komme det igen. Betragter vi de enkelte mennesker, gør det samme sig gældende. Også her kommer skæbnebølgerne tilbage, og det vil bevirke, at de vil komme til at opleve en "verdenskrig" i deres indre. Når skæbnebølgerne kommer tilbage i overvældende mængde, vil de pågældende mennesker, der har udsendt dem, komme til at opleve en tilstand af angst og kvide. Der bliver mørke og kaos i bevidstheden, akkurat tilsvarende til det, jeg fortalte om soldaten på slagmarken, hvis hele sindstilstand var en slags råben til Forsynet om hjælp. Efter at han havde oplevet dette mørke og kaos i bevidstheden tilstrækkelig mange gange til, at dette at dræbe et andet menneske næsten var udlevet, kom han til at længes mere og mere efter Forsynet, efter at komme i berøring med andre kræfter, der kunne føre til, at han kunne få orden i sin bevidsthed. Når han har fået orden i sin bevidsthed, kommer han efterhånden mere og mere til at manifestere næstekærlighed, han kommer ind på at leve for at tjene og ikke for at lade sig tjene. Så bliver der harmoni i hans bevidsthed. Der kommer en fuldstændig ligevægt i bevidstheden, således at alle hans bevidsthedscentre bliver indstillet på Guddommen. Han bliver åndsforsker, og hele hans organisme bliver et redskab for manifestation af kærlighed.
For jordklodens vedkommende gælder det samme. Når den vældige verdensbrand har raset ud, vil alle jordens nationer komme i harmoni. Alle nationer vil få ligelig del i alle de forskellige værdier, der findes på jordkloden. De vil alle sammen blive indstillet på fred og harmoni. Alle regeringer vil blive underlagt en fælles regering for hele jordkloden, og til den tid vil det rigtige menneskerige være en kendsgerning på jorden. Da er jorden blevet "én hjord med én hyrde". For det enkelte menneske vil det som sagt sige, at det får alle sine bevidsthedscentre indstillet på Guddommen. Så vil det forstå, at alle levende væsener tilsammen er Guddommen, og at alle de væsener, det er omgivet af – ligegyldigt om det er væsener, der er imod det, er ubehagelige mod det, fornærmer og bagtaler det, eller det er væsener, der er kærlige mod det og forstående over for det – alle sammen er udtryk for noget, Guddommen vil belære det om. Så vil det forstå, at ikke alene det selv, men alle væsener hele tiden ustandseligt er udsat for Guddommens påvirkning. Når det enkelte menneske forstår det, så bliver der ikke længere plads for indignation imod nogen eller noget, ligegyldig hvordan de så end optræder, der kan højst blive tale om, at det vender den højre kind til. Det er det samme som at vende forstanden til. Så går det sin vej og har ikke samkvem med dem, der har prøvet på at fornærme eller irritere det. Det er udtryk for kultur at lade "den anden gå til højre, når man selv går til venstre". På den måde får mennesket fred i bevidstheden og en levende forståelse af, at alt, hvad det oplever af ubehageligt, er Guds bearbejdelse af det. Så længe det ikke har fået en levende forståelse heraf og ikke har bevidstheden helt koncentreret på alt det gode, det lyse og det fuldkomne i livet, så er det klart, at der må blive uro og røre, krigstilstand og sygdom i bevidstheden. Når det enkelte menneske har fået alle sine bevidsthedscentre indstillet på Guddommen, på lyset, så har det tilendebragt vandringen mod lyset.
10. Hvordan vandringen mod lyset fornemmes indvendig
Nu har jeg fortalt Dem om vandringen mod lyset, og jeg vil nu vise Dem, hvorledes denne vandring fornemmes indvendig. Vandringen mod lyset er det samme som vandringen mod en direkte indstilling på Guddommen. Når man er direkte indstillet på Guddommen, så fornemmer man hele verdensaltet, alle levende væsener, som et eneste væsen, så bliver hele tilværelsen en eneste korrespondance med et eneste væsen, Guddommen. Hele tilværelsen bliver en eneste stor "bøn" til Guddommen i "lønkammeret". Det bliver en eneste stor koncentration af hele vor energiudfoldelse. Ligegyldigt hvad vi så foretager os over for vor næste, bliver det noget, vi foretager os over for Guddommen. Men lige som vi ikke kan foretage os noget som helst over for vor næste, over for Guddommen, uden at bruge vore sanseredskaber, således kan Guddommen heller ikke foretage sig noget over for os uden at bruge sanseredskaber. Skal Guddommen sanse os, må det være gennem sanseredskaber. Hvem er så Guddommens sanseredskaber? Det er alle de levende væsener, der eksisterer. Når Guddommen "taler" til os gennem et af de levende væsener, der er hans sanseredskaber, udstråler han energi. Denne energi går ikke ud i det tomme rum. Den møder en energibølge udsendt fra et andet væsen, og der, hvor de mødes, opstår der skabelse. Det samme er tilfældet med det enkelte menneske. Intet menneske kan tale, spise, høre eller se uden at udstråle energi. Intet menneske kan leve uden at udstråle energi. Hvad enten det ånder, bevæger sig, tænker, taler, spiser, drikker eller hvad det nu foretager sig, udstråler det en eller anden form for energi. Men al denne energiudfoldelse ville ingenting betyde, hvis den ikke var en reaktion over for en anden energiudstråling, som kommer ude fra verdensaltets centrum. Der hvor det enkelte levende væsens energier møder energierne fra Guddommen, der opstår der skabelse, der opstår der en reaktion mellem Guddommens kraft og det enkelte levende væsens kraft. Når De hører noget og optager det med Deres sanser, så er der sket en reaktion mellem den energi, De udsender ved hjælp af Deres sanser, og den energi, som det pågældende væsen, der fortæller Dem noget, udsender.
11. Den fuldstændige korrespondance med Guddommen
Når De lytter til mig, er det en fuldstændig korrespondance. De analyserer det, jeg fortæller Dem, ud og sætter det på plads i Deres bevidsthed, og derefter retter De måske Deres tanker ud imod rummet, mod andre væsener, og også der opstår der en reaktion, der opstår skabelse. I hele den samlede reaktion over for omgivelserne er man i stand til at skabe videre på sin organisme, så at den bliver finere og finere og mere og mere egnet til en fuldstændig korrespondance med Guddommen. Hele tiden sker der en reaktion, et samarbejde mellem ens egne energier og omgivelsernes, Guddommens energier. Alt, hvad mennesket kan frembringe, er resultat af dette samarbejde. Alle de stole, De sidder på, kunne snedkeren ikke have lavet uden træ. De kan ikke bygge nogen organisme op uden at spise og drikke; thi skabelsen af Deres organisme sker ikke alene ved hjælp af kræfter inde fra Deres jeg, der må også noget til ude fra Deres omgivelser, fra verdensaltet, fra Guddommen. De må have alting udefra. Når De skal ånde, må De have luft udefra, når De skal spise og drikke, må De have fødemidler, når De skal høre, må De opfange nogle lydsvingninger udefra, hvad enten det nu er andre menneskers tale, fuglenes sang o.l. Skal De tænke, bliver det også på basis af noget, De har fået udefra, noget, De har læst eller hørt. Således kan De ikke leve et eneste øjeblik uden at få en eller anden form for energi tilført udefra. Der må hele tiden opstå en reaktion mellem Forsynets energi, De får tilført udefra, og den energi, der stråler ud fra Deres jeg.
Det er vigtigt, at De forstår, at vi ikke kan være til et eneste sekund uden at arbejde sammen med de kræfter, der bliver stillet til vor rådighed. Det er ikke udtryk for "døde" kræfter, selv om mange af de kræfter, som bliver stillet til menneskenes disposition, f.eks. naturkræfterne, i almindelighed opfattes som "døde" kræfter. De er tværtimod udtryk for den højeste planmæssighed, de har hver for sig en ganske bestemt form for reaktion, de er forstandigt og logisk organiserede og lagt til rette, så at vi, når vi er tilstrækkeligt udviklede, kan se, at de er udtryk for en henvendelse fra Guddommen til os. Når vi oplever et eller andet, kan vi se, at det er en henvendelse fra et andet væsen, og på samme måde skulle vi gerne komme til at se alt, hvad der sker, hvad enten der nu indtræffer en hård kulde, eller det er ubehageligheder og bagtalelser fra andre mennesker, elementernes rasen, verdenskrig, arbejdsløshed, sygdom etc., som en henvendelse fra Guddommen til os.
Og når jeg nu fortæller Dem alle disse ting, er det for at De kan blive bevidst i denne henvendelse og nå frem til det sande gudsforhold. Det er nødvendigt at blive bevidst i alle disse ting, jeg fortæller Dem om – jeg gør det ikke bare for at give Dem kundskab og viden om disse ting, så at De kan brillere med dem, men snarere for at De ved hjælp af denne viden kan komme til at opleve en virkelig harmonisk tilværelse og være i kontakt med livets love. Det er ikke noget udtryk for et virkelig harmonisk liv bare teoretisk at vide, at man lever efter døden. De har i virkeligheden ingen viden om, hvad De egentlig er født til, og hvad der er Deres skæbnebestemmelse. De har ingen virkelig viden om, hvad De oplevede i de første år af Deres tilværelse, hvis De ved det nu, er det noget, De har hørt af Deres forældre, men når De får kosmisk bevidsthed, kan De opleve realistisk, at man lever efter døden, og opleve, hvad De i virkeligheden er født til, hvad der er Deres skæbnebestemmelse m.m. Så får De en virkelig guddommelig oplevelse, så kan De opleve og erfare disse ting direkte fra Guddommen, så kan De få direkte svar på alt, hvad De spørger Guddommen om. Det lyder fantastisk for Dem, men det er ikke desto mindre fuldkommen rigtigt. Så har De fuldbyrdet vandringen mod lyset, så er De kommet i kontakt med Guddommen, så bliver hele Deres tilværelse en eneste stor korrespondance med Guddommen, så taler De med Guddommen, som en mand taler med sin næste, så bliver hele Deres væremåde en eneste stor "bøn" i "lønkammeret".
12. Stadier i vandringen mod lyset
Nu vil jeg så fortælle lidt om de forskellige stadier i vandringen mod lyset, således som den former sig for det levende væsen, helt nede fra dyret og op til det rigtige menneske, der har fået kosmisk bevidsthed.
Det første stadium i denne vandring er dyrets stadium. Hvis vi undersøger dyrets bevidsthed, vil vi se, at der ingen ligevægt er mellem følelse og intelligens. Dyret har en overvældende følelse i forhold til den lille smule intelligens, det råder over. Dyret lever næsten udelukkende på instinkt og vanebevidsthed fra en tidligere spiral. Det er denne vanebevidsthed, der får det til at udstøde angstskrig, når det kommer i livsfare. Dyret udstøder rent vanemæssigt, automatisk sit dødsangstskrig, når alt håb om redning er ude. Dette dødsangstskrig er ikke rettet mod det dyr eller den jæger, der forfølger det, men det er derimod rettet mod det ukendte. Dyret har ingen dagsbevidst viden om, at der i det ukendte eksisterer et forsyn. Dyrets dødsangstskrig er den første spæde form for "bøn" eller gudsforhold. Hermed er det nået et lille stykke frem i vandringen mod lyset.
13. Naturmenneskets og det troende menneskes stadier
Efterhånden bliver det mere og mere bevidst i sine angstskrig og får udviklet sin intelligens, og så er det ikke længere et dyr, men et naturmenneske. Dermed er vi nået til det næste stadium. Hos naturmennesket er der lidt mere intelligens end hos dyret, men der er stadig ikke balance mellem følelse og intelligens. Følelsen er stadig dominerende i forhold til intelligensen. Dette bevirker, at væsenet på dette stadium er et troende væsen. Det tror fuldt og fast på, at der eksisterer et forsyn, men det har ingen realistisk viden derom. Det samme gælder det civiliserede menneske, der går i kirke. Også hos det er det stadig følelsen og vaneinstinktfunktionen, der har overtaget. De bliver ikke i særlig grad reguleret af intelligensen, når der er tale om åndelige felter. Et menneske kan udmærket godt være fremragende inden for den materielle forskning og alligevel være et troende, kristent menneske, der ikke kan bruge sin intelligens på de åndelige områder. På dette stadium begynder Guddommen at blive opfattet som et levende væsen, men man har absolut ingen viden om det. I den situation befinder en mængde moderne mennesker sig, de lever endnu under en form for tro.
14. Det gudløse stadium, hvor intelligensen har overtaget
På det næste stadium kommer vi til et væsen, der har fået sin intelligens udviklet så meget, at intelligensen har overtaget. Også her er der en uligevægtstilstand. Væsenet begynder nu at regulere de forskellige bevidsthedstilstande ved hjælp af intelligensen, lige som det begynder at styre sin vilje ved hjælp af den. Det begynder at gøre erfaringer på en masse felter – materielt videnskabelige områder eller forretningsområder. Det bruger sin forstand alle vegne, hvor det kan komme til det, og der, hvor det ikke kan komme til at bruge forstanden, tror det absolut ikke på noget som helst. Da det har for lidt følelse i forhold til intelligensen, kan det ikke komme i berøring med de åndelige områder og få højere følelseserfaringer, og da det ikke kan anvende intelligensen på disse felter, dør bevidstheden om Guds eksistens for en tid helt bort fra dets sind. Derved kommer det i en bevidsthedstilstand, hvor det ligefrem benægter, at der er nogen Gud til eller i heldigste tilfælde regner ham for overflødig, hvad der i virkeligheden vil sige, at det ikke tror, at der er nogen Gud til. På dette stadium er der ikke tale om, at væsenet henvender sig til Forsynet. På dette stadium kender det ikke noget til "bønnen i lønkammeret". Det regner sådan noget for umoderne og ser ned på de mennesker, der beskæftiger sig med sådan noget. Men det var jo netop dette stadium, væsenet skulle nå til. Dette stadium danner den yderste kontrast til lyset, og uden at man har oplevet den yderste kontrast til lyset, kommer man aldrig nogensinde til virkelig at sætte pris på lyset, på det sande gudsforhold.
15. Den materialistiske verdensanskuelse
Derfor er der ingen grund til at bebrejde disse mennesker, at de er kommet længst muligt bort fra Guddommen og faktisk tilbeder "døden". I denne tilstand tror de ikke, at det er muligt at nå frem til sandheden, med mindre man bruger de hævdvundne "videnskabelige" forskningsmetoder, der består i at veje, måle og registrere, alle andre måder at nærme sig sandheden på regner de for naive og uvidenskabelige, men det skyldes jo kun, at alle andre forskningsmåder, f.eks. livsytringsforskningen, går over deres forstand. Og da det ikke lader sig gøre at anvende mål- og vægtforskning på det religiøse område, regner de da også realiteter, der hører ind under dette område, for overtro og fantasi. Sådanne mennesker, der er tilhængere af den materialistiske verdensanskuelse, kan ikke, når de bliver gamle, se roligt hen til døden som en "ven", som en organismeudskiftning, fordi de mener, at det ville være udtryk for naivitet at tro på et liv efter døden, da et sådant efter deres formening ikke eksisterer. Dog er der hertil at bemærke, at vanebevidstheden om, at der eksisterer såvel en Gud som et liv efter "døden", ikke lader sig helt udslette, den kan højst dysses i søvn for en tid.
16. Gudsforholdet hos den døende materialist
Når et menneske, der er tilhænger af den materialistiske verdensanskuelse, ligger på dødslejet, vågner dets vanebevidsthed om en Guds eksistens igen, så begynder det atter at fornemme, at der er en Gud til, og at det skal leve videre efter "døden", og denne fornemmelse gør det roligt, men dette sker kun, hvis det får et længere sygeleje, og derimod ikke, såfremt det får en pludselig død ved et ulykkestilfælde el.lign. Så længe et menneske, der dyrker den materialistiske verdensanskuelse, er sundt og raskt, bekæmper det enhver form for åndelighed og betragter den materialistiske verdensanskuelse som den eneste vej til sandheden, der er værdig for det moderne menneske. Men i denne tilstand, hvor det fuldstændig har forladt troen på Gud og de højeste idealer og i stedet har dannet sig idealer inden for de materielle områder, som ofte hører ind under det dræbende princip, kan det ikke undgås, at det pågældende væsen får en tilsvarende mørk skæbne i form af svære sygdomme, økonomiske vanskeligheder, ja måske ligefrem økonomisk ruin, arbejdsløshed, nød og elendighed, ja i det hele taget alle former for vanskeligheder, der gør sig gældende her på jorden. Jeg må her for fuldstændighedens skyld indskyde, at et sådant væsen godt kan opleve nogle enkelte liv, hvor det er en stor og mægtig materiel matador og lever i rigdom og velvære, men de skæbnebølger, det har udsendt ved at dyrke idealer, der hører ind under det dræbende princip, vil uvægerligt forårsage, at det får en ulykkelig skæbne og kommer i en tilstand, som svarer til soldatens på valpladsen, sådan som jeg fortalte Dem om. Denne tilstand af fortvivlelse, angst og sjælekval er i virkeligheden en slags råben til Gud om hjælp, og fra det øjeblik et menneske er kommet i den tilstand, begynder det mere og mere at kunne bruge sin intelligens på de åndelige felter.
17. Livsytringsfacitter og Guds eksistens som bevidst kendsgerning
Så kan det ikke længere tro på, at der kun eksisterer mål- og vægtsfacitter. Så begynder det at blive vidende om, at der eksisterer en anden slags facitter, nemlig livsytringsfacitter. Hermed er det begyndt at udforske de okkulte områder, og derved gør det en hel masse nye erfaringer, der mere og mere lader Guddommen blive til en virkelig bevidst kendsgerning for det. Disse erfaringer vil bevirke, at dets intelligens kommer på højde med dets følelse, der jo er blevet udviklet gennem alle de lidelser, dyrkelsen af idealerne inden for det dræbende princips område bibragte det. Når intelligensen er kommet på højde med følelsen, er der blevet ligevægt mellem dem, og i denne ligevægtstilstand er dets medfødte vanebevidsthed om Guddommens eksistens blevet taget fuldt og helt i brug. Nu undersøger det alle sine erfaringer ved hjælp af intelligensen og bliver efterhånden fuldstændig klar over, at Guddommen er til. Her er det nået frem til en tilstand, hvor det har en dagsbevidst viden om Guds eksistens. Denne tilstand kalder jeg den kosmisk-bevidste tilstand. Når væsenet er nået frem til denne tilstand, vil det være i stand til at opleve Guddommen hele tiden, og så indtræder den oplevelse, jeg kalder "den store fødsel".
18. Væsener på det fysiske plan og i den 1. sfære samt væsener på de højere planer
I de situationer, jeg nu vil fortælle Dem om, har vi at gøre med såvel væsener på det fysiske plan, væsener i den 1. sfære og væsener på de højere planer, dvs. det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden osv. Den 1. sfære udgøres af den del af det rigtige menneskerige, der grænser umiddelbart op til det fysiske plan. Det er her i denne 1. sfære, at bl.a. menneskene kommer hen, når de "dør". Men her må De gøre Dem klart, at når der er tale om åndelige planer og sfærer, så må De ikke tro, at De er et eller andet bestemt sted henne. De åndelige "planer og sfærer" er i virkeligheden dybest set udtryk for tilstande og findes alle vegne.
Den 1. sfære har vi meget med at gøre, thi her findes en hærskare af væsener, der har til opgave at være bl.a. de jordiske mennesker behjælpelig med at komme i forbindelse med Guddommen, dvs. at befordre opfyldelsen af de "bønner", der bedes i "lønkammeret". Ligesom vi for det meste ikke kan komme til at hjælpe vore medmennesker, uden at de beder os derom på en eller anden måde, og vi heller ikke kan opfatte deres henvendelse til os uden ved at bruge vore sanser, således kan Guddommen heller ikke opfatte vore bønner uden at anvende sanseredskaber, og til disse sanseredskaber hører bl.a. de psykiske væsener i den 1. sfære. Vore bønner bliver "opfanget" af disse psykiske væsener, der har til opgave at foretage sig alt, hvad der er muligt i vor bønhørelses favør, dvs. alt, hvad der ikke kolliderer med vor skæbnebestemmelse.
19. Menneskets skæbnebestemmelse
Med hensyn til vor skæbnebestemmelse er der at sige, at vi alle sammen har et vist mål, vi skal nå i hver tilværelse. Før vi fik en ny fysisk organisme, blev det bestemt i den åndelige verden, hvilken sum af oplevelser, hvilket mål vi skulle nå i denne inkarnation – ikke på nogen jordisk måde med noteringer i bøger og protokoller, men derimod blev det rent automatisk bestemt bl.a. ud fra vor skæbne i den foregående inkarnation, ud fra selve verdensplanen og ud fra vore talentkerners kvalitet og sammensætning. Vi skal således ifølge vor skæbne nå en bestemt sum af oplevelser i hver inkarnation, og disse oplevelser skal vi for enhver pris igennem. Når vore egne skæbnebølger vender tilbage ude fra verdensaltet og når vor bevidsthed, så oplever vi det som lys eller mørk skæbne, alt efter hvilken art af skæbnebølger, vi har udsendt. Når man fra den åndelige verden kan se, at der f.eks. uvægerligt vil vende en række mørke skæbnebølger tilbage til os, og at der ikke er noget at gøre, fordi det er erfaringer, vi nødvendigvis må have, ja så kan det ikke nytte, at vi f.eks. beder om at få den eller den direktørstilling, eller om at vi må vinde den store gevinst i lotteriet, når dette ville kollidere med vor skæbnebestemmelse. Det kan ganske vist ikke undgås, at sådanne bønner, som dem jeg lige nævnte, bliver opfanget af de psykiske væsener, hvis opgave det er at tjene de jordiske mennesker, men i sådanne tilfælde vil de psykiske væsener ikke være i stand til at hjælpe. I det hele taget må det siges, at væsenerne på det psykiske plan, hvorfra man kan se skæbnebølgerne, hjælper så godt de kan, men der hvor de kan se, at den og den oplevelse skal det og det væsen igennem, og at det derfor ville være et uheldigt indgreb i hans (hendes) skæbne, at de hjalp, og dermed i strid med livets love, der kan de med deres bedste vilje ikke hjælpe.
20. Kontakten til den åndelige verden ved anvendelsen af bønnen i lønkammeret
I den første af de særlige situationer, der kan opstå på det fysiske plan, og i hvilke det ville være formålstjenligt at anvende "lønkammerets" princip, drejer det sig om et menneske, der er kommet i en ubehagelig situation, det er f.eks. kommet i pengeforlegenhed. Det henvender sig til det ene efter det andet af dets medmennesker, men alle dets henvendelser viser sig at være frugtesløse, de vender det alle sammen ryggen, og det ved til sidst ingen udvej. I en sådan situation er det, at det vil være formålstjenligt at bede til Guddommen i "lønkammeret". Det pågældende menneske sender så en bøn eller en impuls imod det ukendte, og denne impuls bliver opfanget af et psykisk væsen, og straks vil dette væsen være orienteret om, hvor det kan sætte ind, og det vil så sende en impuls til et andet væsen på det fysiske plan, og denne impuls vil bevirke, at dette andet væsen henvender sig til ham (hende), der var i pengeforlegenhed, og han (hun) bliver hjulpet. Det behøver slet ikke være en, det kendte i forvejen, der nu kommer og hjælper det. Hjælpen kan godt komme fra et helt fremmed menneske. Mennesker bliver undertiden ført sammen – tilsyneladende tilfældigt og tilsyneladende uden nogens mellemkomst, men da der ingen tilfældigheder eksisterer, og der ikke kan opstå "noget" ud af "ingenting", så er den logiske og virkelige forklaring da også den, at mennesker i sådanne tilfælde er blevet ført sammen i kraft af "noget", nemlig i kraft af åndelige væseners indgriben.
21. Den tankemæssige kontakt til de afdøde
I den næste situation drejer det sig om et ungt menneske, hvis elskede er død. Her går tankerne meget naturligt til den kære afdøde. Disse kærlige tanker kan ikke undgå at blive opfanget af et væsen på det åndelige plan. – Der er overhovedet ingen form for bevidsthedsmanifestation, der kan undgå at blive opfanget af de væsener på det psykiske plan, der har til opgave at tjene væsener på det fysiske plan. Vi kan overhovedet ikke være så stille, uden at der foregår et eller andet i vor bevidsthed, og dette kan ikke undgå at blive "hørt". – Disse kærlige tanker går videre til et psykisk væsen, der er specialist i at modtage kærlighedsimpulser, og såfremt dette væsen ikke er i stand til at komme i forbindelse med den afdøde, sender det tankerne videre til et andet psykisk væsen, der er i stand dertil, og dette væsen sætter sig så i forbindelse med den afdøde, som det unge menneske på det fysiske plan tænkte kærligt på. Så har kærlighedsimpulsen nået sin bestemmelse, således at den afdøde bliver påvirket med nogle kærlighedsimpulser.
22. Den mediumistiske kontakt til de afdøde
I den næste situation drejer det sig om en afdød, der tænker på nogen på det fysiske plan. Det kan være en mor eller en far, der er død fra et barn og nu gerne vil sende en kærlig tanke til det på det fysiske plan. Så sender de impulser mod barnet som udtryk for, at de gerne vil i forbindelse med det. Det er den slags, der hindrer væsenerne, der befinder sig i den 1. sfære, i at komme videre; thi et af formålene med deres ophold der er, at de skal glemme alt, hvad der endnu "binder" dem til det fysiske plan. Men i den situation, jeg taler om her, har de afdøde altså sendt en impuls mod det fysiske plan, og der kommer en forbindelse i stand. Det er ikke altid, at denne forbindelse opstår direkte mellem de afdøde og den, der befinder sig på det fysiske plan. Hvis dette ikke er muligt, skaber de psykiske væsener sådanne situationer, hvor en forbindelse kan komme i stand, f.eks. gennem et andet væsen på det fysiske plan, nemlig et sådant, som vi kalder et medium.
For at en mediumistisk forbindelse kan komme i stand gennem et andet væsen, kræves der, at der stilles en fysisk organisme til rådighed for det psykiske væsen, der skal viderebringe den kærlige tanke, den afdøde ønsker at sende sit barn. Men for at en fysisk organisme kan blive stillet til rådighed for et psykisk væsen, kræves der, at det pågældende fysiske væsen, der ejer organismen, trækker sin bevidsthed ud af den, og dette kalder man, at den pågældende "falder i trance". Der findes situationer, hvor det kan være af betydning, at der findes medier, men i al almindelighed må det siges, at dette at træne sig op til at blive medium er mindre heldigt, da man her kommer ud for situationer og kræfter, der kan blive farlige for dem, der beskæftiger sig med mediumisme. Hvis man dyrker disse kræfter uden at kende deres rækkevidde meget nøje, kan der ske de forfærdeligste ting. Sagen er den, at den 1. sfære, som nævnt, grænser umiddelbart op til det fysiske plan. Som følge heraf findes der i den 1. sfære en masse væsener med de samme ufuldkomne karakteregenskaber, f.eks. ærgerrighed, ondskabsfuldhed, hævnsyge, som her. Hvis de f.eks. er ærgerrige og gerne vil spille en stor rolle, kan de ved sådanne lejligheder finde det morsomt at søge at bilde væsenerne på det fysiske plan ind, at de er den og den store afdøde personlighed. Det er f.eks. ofte tilfældet ved spiritistiske seancer, at de psykiske væsener søger at foregøgle deltagerne i denne, at de er Kristus, Buddha el.lign. Og deltagerne i seancen er i reglen fuldkommen prisgivet det, der bliver sagt. Det er meget vigtigt at være klar over, at det er meget farligt at beskæftige sig med disse ting uden kyndig vejledning. Disse ting burde i virkeligheden kun finde sted i laboratorier under kyndigt opsyn af videnskabsmænd, der arbejder med det formål at finde den absolutte sandhed i det, de beskæftiger sig med. Nu foregår disse ting som oftest i form af gudstjeneste med salmesang m.m., men det er et primitivt stadium. I fremtiden vil man komme til at dyrke psykisk forskning i kosmisk-kemiske laboratorier, hvor der kun vil blive adgang for væsener, der arbejder således, at disse ting kommer menneskeheden til gode.
23. Psykiske væsener formidler kontakten mellem det fysiske og det åndelige plan
Men det kan altså lykkes at få en forbindelse i stand med væsener i det ukendte, og denne forbindelse kan ikke komme i stand uden i kraft af psykiske væseners mellemkomst, og det er disse psykiske væsener, Jesus hentyder til, når han siger: "Er ikke alle disse tjenende ånder udsendt til dem, der skal arve salighed?" Det, vi kalder det ukendte, er således ikke noget tomt rum. Det er klart, at Guddommen må have noget, ved hjælp af hvilket han kan sanse, ganske svarende til, at vi ikke kunne sanse, hvis vi ikke havde en organisme med forskellige sanseredskaber. Der kan således ikke eksistere en forbindelse med Guddommen uden i kraft af sanseredskaber – Guddommens sanseredskaber og vore sanseredskaber. De psykiske væsener, der tilvejebringer forbindelsen mellem væsener på de forskellige planer, f.eks. mellem et væsen på det fysiske plan og et væsen i den 1. sfære, er i deres højeste analyse Guddommens sanseredskaber. I den 1. sfære findes der både såkaldte "banditter, skurke, engle og helgener", og i denne sfære skal alt, hvad der hører det dræbende princip til, alt, hvad der binder væsenerne til det fysiske plan, suggereres bort fra bevidstheden, før de kan overskride tærskelen til den næste sfære.
I den følgende sfære er alt det mørke suggereret bort fra bevidstheden. Her er der harmoni, fred og lykke. Her begynder den åndelige verdens virkelige liv. Det jordiske menneske er her vendt tilbage til sin egentlige hjemstavn. Udrenset for enhver form for mentalt mørke oplever det nu den skønhed, hvis eksistens det igennem sin religiøse følelse anede var til. Det er nu på Guds eget udsigtspunkt, og dets liv fornemmes som en strålende oplevelse af lys og skønhed, af intuition og salighed.
24. Guddommens organisme og sanseredskaber
Foruden det, jeg her i dette foredrag har fortalt Dem om "lønkammeret", er der nogle andre ting, De gerne skulle være klar over for at kunne forstå "lønkammerets" betydning helt. De må gøre Dem klart, at gudesønnen, det levende væsen, Dem, mig, et hvilket som helst væsen i mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos, til enhver tid befinder sig midt i Guddommen, og at Guddommen således er over Dem, under Dem, omkring Dem, i makrokosmos, i mellemkosmos og i mikrokosmos, ja alle vegne. Ja, De kan ikke pege på et nok så lille punkt uden for Dem i det hele verdensalt, som ikke er Guddommen. De må endvidere gøre Dem klart, at alle spiralens riger, mineralriget, planteriget, dyreriget, det rigtige menneskerige, visdomsriget og den guddommelige verden, er repræsenteret såvel i gudesønnen som i Guddommen, således at begge har felter i sig, hvorigennem forbindelsen i "lønkammeret" kan komme i stand. Således har vi f.eks. i os et felt, hvormed vi kan sanse planter. Vor muskulatur f.eks. er ikke andet end en planteorganisme på et mere fremskredent stadium. Med det felt i os, der udgøres af tyngdeenergien, den eksplosive eller dræbende energi, sanser vi reaktioner, der repræsenterer "dyreriget" eller "det dræbende princips zone". På tilsvarende måde er det med de felter i os, der repræsenterer spiralens øvrige riger. Guddommen har ligeledes alle spiralens 6 riger repræsenteret i sig, og organismerne hos alle de levende væsener, som tilhører samtlige 6 riger i spiralen, er, som jeg tidligere har nævnt, Guddommens sanseredskaber. Det er den ydre form, organismen, der er sanseredskabet. Jeget bagved er ens for alle gudesønner. Ved at blive klar over, at man til et hvilket som helst tidspunkt befinder sig midt i Guddommen, og at Guddommen overalt har "øjne", "ører" m.m. til at sanse os med, således at vi ikke et eneste sekund er helt forladt af Guddommen, ved at blive klar over, at vi ikke kan udstøde et nok så lille suk, uden at det bliver modtaget af Guddommen gennem andre levende væsener, der er hans sanseredskaber, ja, så kan det ikke undgås, at vi får en tryghedsfølelse, til hvilken der absolut ikke findes noget som helst sidestykke.
Men der er stor forskel på, hvor meget de enkelte væsener anvender deres sanseredskaber til at komme i forbindelse med Guddommen. På nogle tidspunkter er de levende væsener meget sikre på sig selv og udfolder næsten ingen energi for at komme i forbindelse med Guddommen, og her trækker Guddommen sine sanseredskaber tilbage. Her lytter væsenet ikke meget til, hvad Guddommen har at fortælle det. Til andre tider befinder gudesønnen sig i en mental "bølgedal" og råber, ligesom soldaten på slagmarken, i sin fortvivlelse til Forsynet om hjælp, og her er Guddommens energiudfoldelse stor. Hvor gudesønnen er i nød, er Guddommen nærmest, eller som ordsproget lyder: "Hvor nøden er størst, er hjælpen nærmest". Dette princip, jeg her har skildret, gør sig gældende alle vegne. Det er klart, at der hvor vi har medgang, der er det os, der dominerer, og der hvor vi har modgang, der er det os, der er de små, og der er det omgivelserne, der dominerer.
25. Guddommen oplevet som en mangfoldighed og som en enhed
Vi befinder os, som sagt, midt i Guddommen. Denne vældige mangfoldighed, vi er omgivet af, mineraler, planter, dyr, mennesker m.m., er Guddommens organisme. Guddommen har et jeg og en overbevidsthed bag alt det synlige, der udgør hans organisme. Der er et "noget" bag organismen, og det er dette "noget", vi gerne skulle komme i forbindelse med. Når vi henvender os til et væsen, så taler vi ikke til hans øjne, ører, næse eller fødder, når vi siger "du", men derimod til jeget, det levende "noget" bag organismen. Der udgår så at sige en henvendelse fra et punkt i os til et punkt i det væsen, vi henvender os til. Det er "skaberen" bag organismen, vi henvender os til. Så længe vi kun er indstillet på selve organismen, er vi kun indstillet på "mangfoldighed", så regner vi faktisk kun hinanden for en samling materie, for "øjne", "ører", "næse", "mund" m.m. Men vi regner da også hinanden for meget mere end dette. Vi regner hinanden for levende væsener med intelligens, følelse m.m. bag al den fysiske udfoldelse, med et centrum, der øjeblikkelig kan få fødderne til at bevæge sig, hjernen til at fungere m.m. Men dette centrum er usynligt, er utilgængeligt for sansning, og når vi henvender os til et andet menneske, henvender vi os således dybest set til det usynlige i det. Og det var sådan, at vi gerne skulle komme til at henvende os også til Guddommen.
Så længe vi kun ser de enkelte mineraler, kloder, sole, stjerner, planeter m.m. og ikke er klar over, at det er levende væsener, der er Guddommens sanseredskaber, så er verden i virkeligheden en død ting for os og Guddommen dybest set slet ikke til for os. Så ser vi kun Guddommen som en mangfoldighed, men vi skulle gerne lære at se Guddommen ikke alene som en mangfoldighed, men mere som en enhed, som det eneste, der i virkeligheden eksisterer for os, som det centrum, der kan dirigere alt andet. Men her er Forsynet også kommet os til hjælp. Det er så dejligt indrettet, at vi ikke kan se det hele på én gang, kunne vi det, ville det blive svært at opfatte Guddommen som en enhed. Nu er der altid noget, vi kan omspænde med vore sanser. Det er det kendte. Det er mangfoldigheden. Så er der noget, vi ikke kan omspænde med vore sanser, nemlig det ukendte. Men vi kan henvende os til det ukendte i "lønkammeret". I "lønkammeret", som vi har, hvor vi end befinder os, om det så er på oceanet, i ørkenen, i skoven, eller hvor det nu er, der kan vi henvende os til Guddommen som en enhed. Det ukendte er i virkeligheden "lønkammeret", hvor vi skal finde Guddommen.
26. Grænsen mellem det kendte og det ukendte
I Guddommen findes som nævnt alle de 6 riger, De har lært at kende gennem mine analyser, repræsenteret. De kan ikke sanse dem alle, men jeg kan se dem og analysere dem ud, så at De intelligensmæssigt kan fatte det. Jeg kan se det i detaljer. Guddommen bliver ikke en mangfoldighed for mig, men forbliver hele tiden en enhed. Menneskene kan ikke komme til at se Guddommen som en enhed, før de er nået frem til at opleve, at der er en guddommelig forbindelse mellem alt, hvad der eksisterer. Det er denne guddommelige forbindelse, der gør det hele til en enhed. Og det var denne oplevelse, De gerne skulle nå frem til gennem kendskabet til og forståelsen af "lønkammeret". Side om side med den fysiske verden er der et ukendt felt. Og dette ukendte felt begynder De nu mere og mere at udforske ved hjælp af de kosmiske analyser og Deres egne selvoplevede erfaringer.
Der er et "noget" i Dem, der til alle tider vil befinde sig på grænsen mellem det kendte og det ukendte felt. Det er Deres jeg. Det er i det ukendte felt, at dyret udstøder sit angstskrig. Er det et naturmenneske, det drejer sig om, vil han danne sig en forestilling om, at der findes et forsyn i stene, træer m.m., men det er stadigvæk kun en forestilling om det ukendte. Det kristne menneske har også sin forestilling om Guddommen. Men efterhånden forsvinder forestillingerne om Guddommen, fordi Guddommen ikke skal dyrkes i form. Vanebevidstheden om Guddommens eksistens, som vi først mødte i dyrets dødsangstskrig, begynder at blive mere og mere levende i bevidstheden i form af en "højere" forestilling om en Gud, og igennem alle de mange mørke situationer, væsenet oplever, kan det ikke undgå at komme i situationer, hvor det møder Guddommen, og der sker da det, at jeget sender en energistråle, en impuls, imod det ukendte, hvor det aner, at der er en Gud. Disse impulser eller bønner bliver, som jeg tidligere har bemærket, altid opfanget, men kan ikke altid tages til følge i den rækkefølge, som væsenet selv ønsker. Bønnerne er inddelt i forskellige kategorier, alt efter de stadier, de når til. Nogle når kun til de lavere liggende stadier, nogle kommer noget længere, og nogle når helt op til det højeste stadium, hvor kosmiske væsener tager sig af deres befordring.
27. Udvikling af latente hjernecentre, der er modtagelige for højere kosmiske energier
Gennem alle de mørketilstande, menneskene oplever, bliver de efterhånden klar over, at der virkelig er system i tilværelsen, og at alt er livsytringer. De bliver mere og mere trænede i at forstå, at der er levende væsener bag det hele. De bliver mere og mere vant til at rette deres bevidsthed mod Forsynet, og de lærer, at al lidelse dybest set er udtryk for kærlighed, at der dybest set ikke eksisterer "straf" eller "synd", at ingen kan gøre uret eller lide uret, at alt, hvad der sker i verden, er belæring, er reaktioner af væsenernes egne udfoldelser, og at disse kommer tilbage og viser, hvorledes den og den form for bevidsthedsudfoldelse virker. Derved opstår visdom. Jo mere man ser fuldkommenheden i alt, jo vældigere bliver kærligheden til alle levende væsener og til Forsynet, i hvis favn man befinder sig.
Dette studium af åndsvidenskab gør, at nogle latente hjerneceller, der ligger og venter på at blive taget i brug, begynder at komme til udfoldelse, så at man ved hjælp af kombineret intelligens og følelse begynder at udforske de kosmiske realiteter. De får efterhånden en vis trang til at få disse latente hjernecentrer udviklet, og det bevirker, at De træner Dem mere og mere op til at blive modtagelige for de højere kosmiske energier, og så sker der noget ejendommeligt.
28. Kosmiske oplevelser eller indvielser af forskellig grad
En skønne dag, når De begynder at forstå, at De skal være kærlig over for de væsener, der er ubehagelige mod Dem, over for de væsener, der ikke kan lide Dem, og forstår alt det ubehagelige, De møder, og ser det fuldkomne i det og finder, at det alt sammen er svar fra Guddommen, rettet til Dem, så vender De den højre kind til, når De bliver slået på den venstre, så udløser De kærlighed overalt og bliver derved mere og mere modtagelig for selve verdensaltets kærlighedsenergier, selve Guddommens direkte kærlighed gennem de højeste tilstande, så at den ikke behøver at blive transformeret ned til mere primitive tilstande, thi så er De direkte i forbindelse med Guddommens højeste sanseredskaber. De vil da opleve, at når De mindst venter det, vil De blive overstrålet af intuitionsenergi. De befinder Dem da i et kolossalt ildhav, hvis styrke afhænger af den grad af indvielse, De er nået til. I første tilstand vil dette "ildhav" fornemmes som et hvidt lys med blå skygger. I dette "ildhav" vil De kunne fornemme skikkelser, der bevæger sig, skikkelser, der er symbolske, og hvis udseende afhænger af Deres særlige interesser. På det næste stadium er "ildhavet" mere gyldent, og på det højeste stadium består "ildhavet" ligesom af "guld". På dette stadium virker "ildhavet" som "tråde" ud fra Dem selv, fra borde, fra stole, dette umådelige "ildhav" af "guldtråde" stråler ud fra alt. Hele denne proces vil virke kolossalt på de nye centrer, og De vil få udvidet Deres sanseevne, så at den får en sådan styrke, at De ved hjælp af den kan få en fuldstændig oplevelse af, at De er stedet over for det evige Forsyn, og De vil få en fornemmelse af salighed, som De aldrig mere glemmer.
29. En ny kosmisk sanseevne
Det hænder ofte, at mennesker får fornemmelsen af at have oplevet vældige lysfænomener af en lignende karakter, som jeg har skildret her. Det er ikke noget usædvanligt. Men hvis de mennesker, der oplever dem, kun får salighedsfornemmelsen derved, og der ikke følger noget andet med, nemlig en fuldstændig forvandling af deres hjerne, så har det ikke været den rigtige oplevelse. Når visse nerver er i uorden, kan det godt flimre for øjnene. Man skal passe på ikke at lade sig illusionere af en sådan oplevelse.
Men har det været den rigtige oplevelse, så vil det efter den første af den slags oplevelser blive sådan, at alle steder, hvor De før så i blinde, er der nu blevet "åbnet" for Dem, så at De ser klart og tydeligt. De vil mærke lysstråler udgå fra Dem og Forsynets lysstråler gå ind i Dem. De vil befinde Dem i et umådeligt lysocean. Så ser De ud over kloder, oceaner, stjernebyer, ud over alle fysiske verdener. Retter De Deres bevidsthed mod den åndelige verden, så åbner denne sig også for Dem. De kan være brøkdele af sekunder om at opleve det, der vil tage Dem måneder at beskrive. Jeg har jo selv oplevet det. Jeg har aldrig læst noget om disse ting. Denne oplevelse er i virkeligheden mødet med Faderen, og dette møde med Faderen vil alle gudesønner uundgåeligt nå frem til efterhånden, så at De ser ham i levende virkelighed bag alle ting, ser ham i hvert eneste levende væsen, ser samhørigheden mellem alle levende væsener.
Den kosmisk bevidste ser hele tiden verdensaltet som et strålende lysocean, ser den samme lysglorie, hvad enten det er en morder eller en helgen, det drejer sig om, ser det samme lys overalt. Så kan man kun hengive sig helt til Guddommen og gøre Kristi ord til sine, der hvor han siger: "Fader, ske ikke min, men din guddommelige vilje". Har man kosmisk bevidsthed, skal man slet ikke spørge nogen, hvis der er et eller andet, man gerne vil vide. I samme øjeblik ønsket om at vide et eller andet melder sig, retter man sin bevidsthed ind derpå. Verdensaltet åbner sig for en, og man ser frit det, man ønsker. Når jeg ønsker at klarlægge et eller andet problem, sætter jeg mig hen til skrivemaskinen. Så åbner min kosmiske bevidsthed sig, og jeg ser en masse ting, hvorpå jeg skriver disse ting ned. Gang på gang hænder det, at der i brøkdele af et sekund kommer så meget til mig, at jeg ikke kan nå at skrive det hele ned. Så laver jeg symboler og kan altid senere ved hjælp af disse beskrive det, jeg har set.
30. Guddommen er koncentreret direkte på hvert enkelt individ
Men det er ikke alene det, at man har førstehånds adgang til alverdens viden ved hjælp af den udvidede sanseevne, der er det særegne og vidunderlige ved at have kosmisk bevidsthed, men det, at man samtidig bliver "ét med Faderen". I denne tilstand ser man ikke længere kun væsenernes ydre form. Man ser desuden væsenerne som Guddommens sanseredskaber. Derved forstår man, at den eneste virkelige måde at kærtegne Guddommen på er at kærtegne ham gennem sin næste, ved at elske sin næste som sig selv. I denne tilstand er forholdet mellem gudesønnen og Guddommen så fuldkomment, som det overhovedet kan tænkes, fordi man her virkelig forstår, at der dybest set kun er 2 væsener i hele verdensaltet: en selv og Faderen. De forstår, at når De er nået frem til en sådan bevidsthedstilstand, så forser De Dem ikke længere på det og det lille lokale felt, så er det ikke længere noget problem for Dem, om den eller den magt skal sejre, om den eller den klode skal forgå eller ej, om verdensrotationen skal have den eller den hastighed osv. Nej, så ser De, at alle ting er detaljer i det samme storslåede sceneri, som Guddommen opruller for Deres undrende øjne. Så ser De, at livet er en eneste stor udfoldelse af kærlighed, og at alt, hvad der finder sted, er en demonstration af Guddommens vældige skabemagt. Da forstår De, at hele dette spil udelukkende er til for Dem alene. Sådan vil efterhånden hvert eneste levende væsen blive indstillet.
Det er virkelig sådan, at Guddommen er direkte koncentreret på hvert eneste enkelt individ, og så forstår De nok, at bønnen ikke vil blive noget umoderne, som man vil afskaffe, fordi man får mere viden, tværtimod: At man får mere viden vil bevirke, at man bliver mere og mere indstillet på at blive et geni i at anvende bønnen i "lønkammeret" og sige: "Fader, du som er i himlen!" uden derfor at forestille sig dette "du" i en billedform, der jo er begrænset.
31. At leve i et bevidst samvær med Guddommen
Mit forhold til Guddommen er så fuldkomment, at jeg taler med ham, som en mand taler med sin næste, og Guddommen viser mig i denne "samtale" alt, hvad jeg ønsker at se i hele verdensaltet. Alt det, jeg har beskrevet i mine analyser, og alt det, jeg skal give Dem, før jeg forlader denne zone, er noget, Guddommen viser mig. Jeg har ikke min viden fra noget, jeg har læst, men derimod fra alt det, jeg ser, og jeg ser, at alt, hvad der sker, er udtryk for strålende kærlighed, selv om jeg lever midt i en zone, hvor det dræbende princip udfoldes så vældigt, og hvor krigen kulminerer. Jeg ser, at det er strålende lys alt sammen, og jeg ved, at De længes alle sammen efter dette strålende lys.
Det ville jo være dejligt for Dem at få en lykkelig skæbne og komme i en tilstand, hvor alt er behageligt lys, hvor De er ét med Faderen, og hvor De i en hvilken som helst situation er på Guddommens eget udsigtspunkt, hvorfra De ser, at De aldrig mere kan komme ud for lidelse og uret, hvor alt er en eneste strålende åbenbaring af kærlighed, demonstreret i alle eksisterende former for farveudfoldelse, energiudfoldelse, legemsudfoldelse, ja alt, hvad tænkes kan. Når man forstår, at alt er en eneste strålende, kulminerende åbenbaring af kærlighed, kan det ikke undgås, at man kommer til at leve i et bevidst samvær med Guddommen, og dette samvær er den største oplevelse, der eksisterer. Dette samvær med Guddommen er det "lys", De ubevidst iler hen imod, når De føler trang til at høre, hvad jeg har at fortælle, fordi der er noget i Dem – ligesom i dyret, når det udstøder sit angstskrig – der råber efter Forsynet i det ukendte.
Når De kommer herhen for at høre mig, for at studere disse ting og bruge hjernen til at finde forklaring på de ting, De oplever, så er det i virkeligheden en fortsættelse af dyrets dødsangstskrig. Det er dyrets dødsangstskrig på et mere udviklet stadium. Det er en længsel efter at blive forenet med Guddommen, som bevirker, at De får trang til at udforske livet, studere mine analyser og tage disse til følge. Denne vejledning i at elske Deres næste som Dem selv, som de kosmiske analyser udgør, kan ikke undgå at bringe Dem frem til den lyse morgen, hvor Guddommen vil vise sig for Dem lyslevende – og fra det øjeblik er De blevet "ét med Faderen" og kan kun manifestere en strålende lys og kærlig væremåde over for Deres omgivelser, og så kan De kun skabe kærlighed og glæde, hvorhen De så end bevæger Dem.
Artiklen er et referat af Martinus' foredrag afholdt marts 1942 i Livets Bogs Bureau. Referatet er bygget over et stenogram af Hans Bønnelycke m.fl. Ny retskrivning og stykoverskrifter af Ole Therkelsen er godkendt i rådet 08.09.2013. Første gang bragt i Kontaktbrev nr. 14-18, 1942. Artikel-id: M2045.
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.