M2300
Til læserne!
af Martinus

3.1  Den guddommelige visdom vælder frem alle vegne
Den jordiske menneskehed er nu nået frem til et stadium i sin udvikling, hvor den må lære at forstå, at den guddommelige visdom vælder frem alle vegne. Gud taler til menneskene gennem alle ting, behagelige og ubehagelige, gennem kriser, fattigdom og arbejdsløshed, gennem krig, revolution og lidelse såvel som gennem sundhed, styrke og velvære, gennem kærlighed, tolerance og visdom. Alt er udstråling af det samme væsen. Alt er en ud over verden, gennem hele universet, gennem mikrokosmos og makrokosmos rungende røst eller tale. Den vibrerer gennem stjernernes skin. Den lyser i klodernes gang. Den hviskes gennem den sagte brise og mumles i skovens dyb. Den fløjtes gennem fabrikkernes sirener og mærkes i maskinernes larm. Den synges over vuggen og tales ved graven. Den er anelse, vished og tro. Den er viden, erkendelse og håb. Den er død, opstandelse og liv. Den er farve, vibration og lys. Den er alt, hvad der overhovedet kan sanses, tænkes og opleves. Og da denne tale, jo mere den forstås af individet, viser sig som en bekræftelse på, at "alt er såre godt", vil den altså være identisk med den allerhøjeste kærlighedsmanifestation og visdomsforkyndelse. Det vil derfor ikke være vanskeligt at forstå, at det vil være identisk med naivitet at begynde på at monopolisere, indkapsle eller begrænse denne almægtige røst til kun at kunne udgøres af en enkelt religion, sekt eller tro, til kun at kunne manifesteres gennem et dogme, en prædikant eller et medium, gennem en bog, et blad eller et "budskab" osv., ligegyldigt hvor guddommeligt og oprigtigt enhver af disse realiteter så end måtte være. Dette må naturligvis ikke forstås således, at nævnte realiteter skal forklejnes eller ignoreres, men den nuværende udvikling kræver, at menneskehedens øjne må åbnes for, at disse hver især kun udgør en enkelt stråle, en enkelt sætning i den førnævnte samlede guddommelige kærlighedsmanifestation og visdomsforkyndelse. En hvilken som helst anden form for opfattelse, der går ud på at gøre nogen af disse realiteter til "eneste saliggørende", er illusorisk og som sådan underminerende for den i den pågældende realitet nedlagte guddommelige kraft. En åben erkendelse af, at "alle ting tjener dem til gode, som elsker Gud", hvilket vil sige en forståelse af, at kun alle livets erfaringer tilsammen kan danne den guddommelige lære, den guddommelige undervisning, den guddommelige kærlighed, der alene kan føre individet fremad mod en forklaret tilværelse eller gøre det til "et med vejen, sandheden og livet", vil således være den basis, på hvilken den nu begyndende ny verdensepoke vil komme til at hvile.
3.2  Et kærlighedsocean der er en naturlig sammenslutning af kærlighedsdråber
Når mit arbejde, hvilket vil sige det udkomne første bind af "Livets Bog", mine foredrag og de herpå baserede studiekredse landet over, er begyndt at vække interesse, er begyndt at skabe bevægelse, er det i henhold til det før beskrevne absolut nødvendigt, at denne bevægelse ikke bliver vildledt til at begrænse, indkapsle eller krystallisere sig i en forening, sekt eller et trossamfund og derved blive et ensidigt monopoliserende "eneste saliggørende". Det er nemlig mit arbejdes mission at vise menneskene hen til Guds egen i form af de daglige erfaringer og oplevelser manifesterede "tale" og derigennem gøre dem til frie åndsforskere og ikke til en kunstig åndelig sammenslutnings "embedsmænd" og "undersåtter".
Desuden kan intet som helst åndeligt foretagende i absolut realistisk forstand holdes sammen uden på basis af kærlighed og den deraf følgende evne til praktisering af idealisme, tolerance og respekt for alt og alle. Enhver åndelig sammenslutning på andre former for basis såsom: aftaler, kontrakt eller medlemskort, vil derfor være uægte eller hykleriske i samme grad som "medlemmerne" mangler evne til at repræsentere eller praktisere disse sammenslutningers love, aftaler, læresætninger eller idealer. Men en sammenslutning, der udelukkende er baseret på den medfødte kærlighedsevne hos individerne, er jo en ægte eller naturlig sammenslutning og kan kun eksistere under begrebet: "Hvad Gud har sammenføjet kan menneskene ikke adskille". Den behøver derfor ingen love, ingen aftaler, ingen forskrifter, ingen løfter for sit sammenhold. Hvert enkelt "medlem" er jo en "dråbe" af kærlighed. Og ligesom vanddråben er prædestineret til at smelte sammen med andre vanddråber og derved er med til at skabe oceanet, således er "kærlighedsdråberne" også prædestinerede til at smelte sammen med andre "kærlighedsdråber", hvorved den naturlige sammenslutning eller et "kærlighedsocean" kommer til syne. Men ligesom vanddråben ikke kan indgå forbindelse med olie- eller fedtdråber, således kan "kærlighedsdråben" heller ikke indgå forbindelse med "intolerance-", "misundelses-", "griskheds-" og "bagtalelsesdråberne" osv. Og det er jo netop dette, der, om end ubevidst, søges foranstaltet ved de mange forskellige religiøse sammenslutninger eller foreninger. Disse er i stor udstrækning at ligne ved en flaske, i hvilken man ved hjælp af et "medlemskort" har blandet "kærlighedsdråber", "intolerance-", "misundelses-" og "griskhedsdråber" osv. sammen og forsynet "flasken" med en etikette, på hvilken der står "ren kærlighed". De allerfleste sådanne "flasker" eller religiøse sammenslutninger inden for jordens zoner viser i en ikke ringe udstrækning reaktioner mellem sådanne usammensmeltelige "dråber" inden for deres respektive rammer eller begrænsninger, men som ukendt med de virkelige fakta naturligvis påberåber sig at være udtryk for den rene, uforfalskede kærlighed, visdom eller eneste saliggørelse. Det er denne illusoriske tilstand, verden begynder at få øjnene op for, og som jeg ønsker at føre alle interesserede venner af mit arbejde udenom.
3.3  Livets Bog er en kærlighedens bog, der ikke stimulerer til forenings- og sektdannelse
Da "Livets Bog" er kærlighedens bog, vil den ganske naturligt blive accepteret af alle "kærlighedsdråberne" inden for sekterne, inden for sammenslutningerne, inden for religionerne verden over, eller med andre ord, den er et redskab for alle sådanne væsener, der i kraft af deres udviklede kærlighedsevne allerede af Gud er sammenføjet. Der behøves derfor ingen ydre foranstaltninger, medlemskaber eller kendemærker på denne naturlige åndelige sammenslutning. Alle bærer jo deres "stempel", deres "medlemskort" til syne i deres væsen. De væsener, der ikke bærer medlemskabet i deres væsen, men kun i et papirbevis eller foreningsmærke, kan jo kun imponere naiviteten eller ligesom "gode ord fryde dårer".
Da jeg således er fuldt indforstået med, at Gud alene kan sammenføje og adskille, har jeg absolut intet hermed at gøre. Jeg kan derfor ikke på nogen som helst måde være basis for åndelige ordensdannelser, religionsstiftelser, sektmanifestationer eller andre former for særlige ydre sammenslutninger, men er udelukkende kommen til verden for at være en hjælpende faktor i den af Gud selv her på jorden allerede oprettede "menighed", hvis "medlemmer" er "kærlighedsdråberne" eller de utalte skjulte væsener, der inden for alle samfundslag, alle sekter, alle trosforbund, alle verdensanskuelser i dag kan elske sin næste, kan tolerere andres opfattelse af universet, livet og Guddommen, har respekt for alt levende og som derfor vægrer sig ved at skabe sorg, dræbe, slagte og lemlæste. Til disse er jeg sendt, og kun disse vil komme mig i møde. Alle andre behøver mig ikke, for de kan ikke forstå mig. Ja, de vil endog skabe modstand mod min mission gennem deres endnu ikke overvundne lavere tendenser såsom intolerance, uærlighed og bagtalelse osv., ganske uanset af hvor fremtrædende embeder, grader eller klasser de så end måtte repræsentere inden for deres respektive orden, sekt eller trosbekendelse. Men over for disse væsener har jeg kun "at vende den højre side til, når jeg bliver slået på den venstre", og mane alle andre til at "tilgive dem, thi de véd ikke, hvad de gør". Gud vil tale til dem ad andre veje, fra andre planer, gennem andre bevidsthedslag.
3.4  Et fundamentalt led i mit arbejde er manifestationen af Livets Bog
Med hensyn til mit arbejde vil det altså være baseret på, uden at nogen derfor behøver at give afkald på deres eventuelle åndelige støtte eller inspirerende kraft fra andre åndscentrer eller visdomskilder, det være sig religioner, sekter, bøger eller blade, at være inspirerende for alle mennesker, i hvem der er tolerance, næstekærlighed, åndelig interesse og længsel efter en højere form for oplevelse af livet samt har talent for forståelse af den ny verdenskultur.
Som fundamentalt led i dette mit arbejde er manifestationen af "Livets Bog", der igen er det samme som analyserne af verdensaltet, livet og dets love, Guddommen og de levende væsener, i form af en eneste logisk sammenhængende tankerække synliggjort ikke alene for "troen" eller følelsen, men også for forstanden eller fornuften, og som atter garanterer samme bogs identitet som absolut sandhed i kraft af, at nævnte tankerække går op i livets evige og sluttelige generalfacit: "Alt er såre godt". Men af denne bog er som bekendt endnu kun første bind udkommet, idet de efterfølgende bind jo ikke er færdige. Da disse binds manifestation ikke lader sig udføre i løbet af hverken dage eller uger, men kun i løbet af år, har jeg ikke tænkt mig, ligesom jeg heller ikke kan føle det rigtigt, at trække mig tilbage til en skjult ensomhed og overlade alle mine allerede opnåede mange venner og interesserede til en blind og underminerende ventetid, medens jeg fuldfører de kommende bind. Imidlertid vil det være umuligt for mig at hellige mig foredragene, da disse jo kræver rejser, og rejser kræver tid, hvilket igen kun kan betyde sinkelse, ja måske endog en hindring for bogens videre fuldendelse. Naturligvis mener jeg, at jeg, i lighed med hvad jeg plejer, vil kunne afholde nogle enkelte foredrag af og til ved sådanne lejligheder, hvor dette ikke sinker mit arbejde på bogen, men helt gå op i disse kan jeg ikke, før "Livets Bog" er færdigmanifesteret.
3.5  Bladet "Kosmos" er et nyttigt supplement til mit arbejde
Derimod vil der altid være så mange øjeblikke tilovers, at jeg kan skrive artikler om forskellige af tidens aktuelle emner, belyst fra det kosmiske plan eller ud fra de retningslinjer, i hvilke de vil komme til at udvikle sig i den ny verdenskultur. Samtidig føler jeg også nødvendigheden af, at de, af de talrige spørgsmål, der bliver rettet til mig, der kan have almen interesse, må besvares. Da det jo vil kræve alt for megen tid at skulle besvare hvert enkelt spørgsmål personligt, vil man kunne forstå, at et blad som nærværende ("Kosmos", red.) kan være af uvurderlig nytte. Når dertil kommer, at der i dette også kan oprettes en rubrik for fortolkning og uddybning af de for de uøvede eller utrænede åndsforskere sværeste og vanskeligste punkter i "Livets Bog", og hvorved denne således skulle blive tilgængelig for en endnu større kreds, end det ellers ville være tilfældet, samtidig med at der også skulle være en rubrik, i hvilken de interesserede læsere, der måtte sidde inde med bekræftende eller for Sagen fordelagtige erfaringer, kunne komme til orde, synes nødvendigheden af et sådant blads udgivelse at være af en sådan karakter, at den ikke mere kan undgå at være en samvittighedssag for de med mit arbejde eller min mission mest fortrolige personer. Og det er da også på basis af sådanne forstående menneskers varme interesse og opofrelse for Sagen, at de økonomiske hindringer for første bind af "Livets Bog" og øvrige realiteter Sagen vedrørende blev overvundne, og at nærværende blad hermed begynder at udkomme. Dette er så meget desto mere påskønnelsesværdigt, eftersom "Livets Bog" koster en ikke helt ringe formue at fremstille, ligesom et bladforetagende heller ikke er nogen billig foranstaltning.
3.6  "Kosmos" og "Livets Bog"
Da "Livets Bog" såvel som "Kosmos" ikke er baseret på nogen som helst form for økonomisk spekulation i okkulte evner eller psykisk viden ved sensationel tilfredsstillelse af den meget udbredte vulgære og usunde jordmenneskelige nysgerrighed, men udelukkende er baseret på åbenbarelsen af det for den samlede menneskehed absolut "eneste fornødne", ganske uden hensyn til, om denne åbenbarelse eller belysning af de virkelige fakta virker "kedelig" eller "sensationel" for det store flertal, og da en højere åndslitteratur jo endnu ikke er den mest efterspurgte, er hverken "Livets Bog" eller "Kosmos" noget stort udbyttegivende forretningsforetagende. Men jeg håber, at alle, der virkelig har haft glæde og udbytte af at læse den udkomne del af "Livets Bog", også vil få glæde og udbytte af at læse "Kosmos" og støtte dette med sit abonnement, i særdeleshed når man derved er med til at bevirke, at mit arbejde kan gøres lettere økonomisk tilgængeligt og derved nå ud til en kreds af søgende mennesker, til hvilken det ellers ikke ville nå.
Med hensyn til bladets kommende indhold kan her nævnes, at følgende aktuelle emner, såsom: ligbrænding, fosterfordrivelse, seksualisme, vivisektion, tvangstanker, naturlig ernæring, narkotiske nydelser osv., foruden faste rubrikker: "Fortolkning af Livets Bog" og "Spørgesiden" af mig selv vil blive behandlede. Endvidere vil der også blive gjort plads for andre personers for Sagen gavnlige erfaringer og oplevelser, i særdeleshed når disse er af en sådan natur, at de ikke forstyrrer bladets karakter, der ligesom "Livets Bog" skal holdes oppe på et niveau, hvor det ikke bliver et angreb på nogen eller noget, men derimod et universalt defensorat for alt og alle og således i harmoni med livets virkelige facit være en omfavnelse af alle, der retter blikket mod de evige fakta, eller alt, hvad der kommer ind under begrebet "at elske sin næste som sig selv".
I april 1933 udkom det første nummer af tidsskriftet Kosmos, der indledtes med denne artikel af Martinus. Artiklen er nummer tre i Artikelsamling 1. Artikel-id: M2300.
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.