M2467
Vejen til Shangri-La
af Martinus

1. En tak til alle, der har hjulpet sagen
Jeg vil gerne sige Dem rigtig hjertelig og inderlig tak for denne dejlige aften, De har givet mig. Den vil være meget inspirerende for mig i fortsættelsen af mit arbejde, og jeg takker Dem ikke blot for denne aften, men nok så meget for al den hjælp, jeg har fået igennem tiderne. Lige fra begyndelsen har der stået kærlige mennesker omkring mit arbejde, omkring min skabelse af analyserne og foredragene, og uden denne kreds af kærlige mennesker ville sagen ikke have været fremme, således som den nu er.
2. Sagen er ingen sekt – sagen er et Shangri-la
Hvad er det så for en sag, der er blevet ud af det? Hvad er det, der bevirker, at mennesker har støttet mig? Hvad er det vi har? Har vi noget i denne sag at byde menneskene? – Ja, det har vi!
Denne sag er ikke blevet en sekt; den er nok blevet en sag, men den er mere end en sag: Den er et Shangri-la!
I filmen "Tabte horisonter" hed det sig, at menneskene i Shangri-la sad inde med en viden om gamle kulturer, der kunne frelse verden. Vi kan i allerhøjeste grad sige, at vi sidder inde med den viden, på hvilken hele menneskehedens fremtid vil komme til at bero. Jeg kan sige det fuldstændig sikkert, fordi jeg ved, at der nu er givet menneskeheden alle de oplysninger, der skal til for at livsmysteriet kan åbenbares for menneskenes forstand, uden at de behøver intuition for at sætte sig ind i det. Vi er et sådant og har et sådant Shangri-la her. Vi har den højeste viden. Vi har det, der vil blive fremtidens kulturfundament.
3. Den lange og besværlige vej til Shangri-la
Men det er ikke så let at komme til dette Shangri-la. Der er, som vi ser i filmen, høje bjergtinder og klippeformationer, der skal overvindes, og de, der kom til Shangri-la, kom dertil med megen møje og besvær. Det Shangri-la, som de kosmiske analyser udgør, er også noget, der ikke er så ligetil. Der er mange mennesker, som slet ikke kan tage denne vandring, som slet ikke kan se de kosmiske analyser. Der er mennesker, for hvem det kun er tryksværte og papir. Kosmisk set er de analfabeter, men det kan man ikke bebrejde dem.
Symbolsk set er to tredjedele af menneskeheden åndelige analfabeter, og en tredjedel er stærkt på vej til Shangri-la. I denne ene tredjedel af menneskeheden finder vi alle de mange humane sekter og samfund. De har hver især deres egne forestillinger, der er mere eller mindre afvigende fra den virkelige sandhed, men de har noget af sandheden. De har forskellige klippeskrænter og stejle bjergsider, de skal op ad for at komme til det virkelige Shangri-la, dvs. til den virkelige sandhed om livet, men de er allesammen på vej.
De to tredjedele af menneskeheden, der så at sige endnu ikke er på vej, bearbejdes af Guddommen og af deres karma, som kommer over verden og bevirker, at det vil komme til at gå hurtigt. De vil altså komme til at gennemgå den mørke skæbne, de har lavet i deres primitive tilstand.
4. Nogle mennesker er allerede oppe ved porten til Shangri-la
De, der hører til den første tredjedel, har gennemgået deres mørke karma. Det er dem, der ikke længere vil føre krig og have med militarisme at gøre. De kan ikke nænne at gøre dyr fortræd, at spise kød og at gøre fortræd eller ondt i det hele taget. Skinsyge og den slags har de overvundet.
Skinsyge, intolerance, brødnid, had og hævngerrighed er de klippeskrænter, man skal overvinde for at komme til det Shangri-la, som vi sidder inde med. Derfor forstår man, at disse mange mennesker i de sidste to tredjedele endnu har nogle besværligheder, de skal igennem. De skal overvinde deres fejltagelser, de skal bort fra al den overtro og de fejlagtige dogmer, som de endnu er afhængige af. Men de kommer allesammen frem, de er allesammen på vej.
Der er mennesker, der er kommet så langt frem, at de hungrer og tørster efter de kosmiske analyser. Disse analyser passer nøjagtigt ind i deres ønsker, begær og længsel efter det guddommelige, og disse mennesker er allerede ved porten til Shangri-la. Denne port kan man sammenligne med kosmiske glimt. Efterhånden som de når længere frem i kærlighedsudviklingen, vil de få kosmiske glimt. De begynder at kunne skimte dette Shangri-la, dvs. de begynder at kunne se udødelighed, opleve intuitivt og opleve, at "man skal elske sin næste som sig selv" for at kunne blive til "det færdige menneske". De, der er nået frem til at hungre efter at skulle have tilfredsstillelse ved de kosmiske analyser, er ved at være ved vejs ende.
5. Krigene ødelægger sig selv. Den grove og den lettere karma
Det er en stor opmuntring at vide, at denne del af menneskeheden ikke skal være bange for krigene, der kommer. Der kommer jo krige, krigene kan ikke undværes, for det er klart, at de to tredjedele af menneskene, som vil krig, og som tror, det er nødvendigt at have krig, og at man kan afskaffe krigen ved krig, skal prøve krigen lige så meget, de vil. Men krigen med alle dens lidelser og ulykkelige tilstande har den guddommelige egenskab, at den afføder en evne, der bevirker, at man ikke mere kan nænne at gøre det onde. De kommende krige ødelægger sig selv, og disse mennesker bliver også vandrere imod dette Shangri-la, imod de kosmiske analyser, og det er noget, der vil gå hurtigt set i forhold til den udvikling, der har været hidtil. Verden eller menneskeheden går fremad i en kolossal eksplosiv udvikling. I vore dage udvikler menneskene sig næsten mere på ti år end tidligere i et århundrede eller mere. Nu går udviklingen meget stærkt.
For dem, der nu søger de kosmiske analyser, gælder det netop om aldrig at glemme, hvad det er, der kan hjælpe dem til at komme fremad opover. For selv om de nok er kommet over den brogede karma, er de ikke fri for karma. Den brogede eller svære karma opstår ved mord, drab, tortur og lignende, som man påfører andre. Denne karma kommer jo tilbage igen i form af mord, drab, tortur osv. De mennesker, der har overstået den, har kun en lettere karma tilbage. Selv om de nok er søgende efter de kosmiske analyser, og selv om de også er nået frem til at forstå dem rent teoretisk, betyder det jo ikke, at de er helt fri for karma. De har endnu visse småfejl eller småting, der ikke er fuldkomne, og som vil give karma. Men det er kun en lettere karma. Den store karma, som de kommende krige bringer, vil ramme alle de mennesker, der skaber krigen.
6. Den nye verdenskulturs pionerer
Mange mennesker i den første tredjedel og navnlig de, der er nået frem til de kosmiske analyser, er nået ud over sektdannelse og blevet til frie mennesker. De er ikke bundet af sammenslutninger. Man kan ikke binde en viden i sammenslutninger. Viden er noget, der bliver givet til menneskene, efterhånden som de udvikler sig til det. De kosmiske analyser er beregnet for disse mennesker, og de er pionererne for den nye verdenskultur.
Det gælder om ikke at glemme, at man har fået lejlighed til at støtte og være med til at opleve denne guddommelige åbenbaring af verdensbilledet, de guddommelige love og hele livsmysteriets løsning. Det ville også være godt, om man huskede på, at man selv er med til, at andre mennesker også kan komme til at opleve det, og det kan man netop ved at tage bønnen i besiddelse.
7. Det er en god vane at bede hver dag
Kristus har lært os, at man kan bede alle vegne, og at "man bør altid bede og aldrig blive træt" (Luk.18.1). Dette at bede er ikke det, at man skal falde ned på knæ. Gud er ikke sådan en, der siger: "Kan du så komme ned på knæ". Gud er ikke så smålig, at han forlanger, at man skal folde hænder, indtage bestemte stillinger eller lave bestemte ceremonier. Man behøver bare at sende tanken op, selv det mindste suk vil blive hørt. Der er en hel skare af højtudviklede, indviede væsener, som er Guds redskaber til at føre verdensgenløsningen frem, og som er indviede til at høre alle menneskers bønner.
Det er godt at bede hver dag, man kan begynde den nye dag med en bøn, og man kan bede før man går i seng. Hver aften før jeg skal i seng, beder jeg en bøn og takker for det døgn, der er gået, og jeg beder stadig om, at jeg må sige og gøre de rigtige ting. Jeg bruger også bønnen, når jeg skal tale med mennesker, der er ulykkelige, når jeg skal holde foredrag eller arbejde med alle disse ting, som jeg skal overføre til mennesker. Jeg beder til Gud om, at der ikke indblander sig noget, som kan være til skade, men at det altsammen må være til velsignelse. Det er en glimrende vane at få!
8. Vi har et medfødt lønkammer i vor egen bevidsthed
Man kan bede, når man sidder i en bil, når man taler med andre mennesker, eller man er til stede i en forsamling. Man kan altid udløse en bøn, man kan altid lukke døren til sit kammer. Kristus siger jo: "Når du beder, da gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din Fader, som er i løndom, og din Fader, som ser i løndom, skal betale dig." (Matt. 6.6. Se også LB3 stk. 755).
Ja, man kan gå ind i et kammer og være alene, og der kan man bede. Men det er lidt besværligt, for det er ikke alle vegne, man kan komme til sådan et kammer. Vi har derimod et medfødt kammer i vor egen bevidsthed. Vi kan sende en bøn til Gud, selv om der er aldrig så mange mennesker omkring os, det kan de ikke opdage, og det kan vi ganske roligt gøre. Dette hele tiden at have bønnen i bevidstheden er altså det, jeg vil anbefale alle de mennesker, der nu er nået frem til at være interesseret i de kosmiske analyser, og som er med til at føre hele den nye verdenskultur frem.
9. Bønnen virker også, selv om man ikke tror på den
Man behøver ikke engang at tro på bønnen, den virker alligevel. Det med at man skal tro, det er også en overtro, det er ikke nødvendigt. Men der er mange mennesker, for hvem det er nyt at bede. Når der er kommet mennesker til mig, som har været ulykkelige, spørger jeg: "Beder De ikke til Gud?" – "Beder til Gud? Nej, jeg kan ikke bede et Fadervor, der blander sig så mange tanker ind i Fadervor." – "Ja, men De behøver heller ikke at bede Fadervor. De behøver ikke at bede nogen lang remse. Hvis De er i en pinlig situation, kan De bare tænke, om De må få lov til at få hjælp til at overvinde denne pinlige situation. Det kan De gøre ved at sende Deres tanke mod Gud. Gør det, selv om De ikke tror på det! Gør det alligevel! – Så skal De nok se, at det kommer til at virke."
10. Den daglige bøn giver en umådelig tryghed
Når man beder hver dag, bliver det til en levende virkelighed, som man ikke kan undvære. Man kommer til at gå igennem verden med en umådelig tryghed. Når man har Gud med i alle sine foretagender, er man hævet over al angst og frygt, uanset hvad man møder. På denne måde kan man netop overvinde alle disse klipper, skær og stejle mure, jeg nævnte før, der i form af intolerance, had, skinsyge, jalousi og misundelse ligger som hindringer på vejen fremover. Ved bønnens magt får man en vældig hjælp til at overvinde disse ting og komme på bølgelængde med de kosmiske analyser og dermed på bølgelængde med alkærligheden, som er det evige lys, vi skal opnå for at blive til "mennesket i Guds billede".
11. Ved at bruge bønnen kan man komme til at elske sine fjender
Man skal bare bede til Gud, også selv om man synes, man ikke trænger til det. Man kan alligevel altid sende tanken op, og man vil opleve, at man derved opelsker et talent, der skaber en levende forbindelse mellem det guddommelige Forsyn og én selv. Man vil opdage, hvordan angsten og frygten forsvinder, og man kommer til at leve i en guddommelig tryghed. Det bevirker også, at man bliver til stor nytte og glæde og velsignelse for andre mennesker, og det er jo det, man skal være. Man kan i særlig grad bruge bønnen til at komme til at elske sine fjender. Det er nemt at elske dem, der er kærlige mod os, men det store problem, den værste mur eller største hindring er, at menneskene ikke elsker deres fjender, at de ikke velsigner dem, der forbander dem. Men ved bønnens magt kan de altså få hjælp til at overvinde disse skrænter og stejle klipper.
12. Gud taler til os gennem alle mennesker
Endnu engang vil jeg sige Dem rigtig hjertelig tak for denne dejlige aften, alle de store kærlighedsbeviser og al den hjælp og støtte, De hele tiden giver mig. Det gør, at jeg føler en inderlig tryghed, ligesom jeg også i kraft af mit forhold til Guddommen føler en vældig tryghed. Jeg ser Guddommen i Dem, og Gud taler jo til mig gennem Dem. Gud kan jo ikke tale til mig gennem noget ingenting, men derimod gennem alle de mennesker, som reflekterer på min tale. Man må lære at forstå, at Hansen, Pedersen og Sørensen er Guds redskaber, Gud taler igennem alle mennesker. Man står altid over for Guds tale, uanset hvem man har med at gøre, og dér har man også bønnen til hjælp. Dermed vil jeg sige: "Tusind tak for denne dejlige aften"!
* * *
Martinus holdt en takketale ved sin 79-års fødselsdag den 11.08.69 på Restaurant Josty, Frederiksberg. Båndafskrift af talen er bearbejdet af Ole Therkelsen. Bearbejdelsen godkendt af rådet. Bragt første gang i Kosmos 1993/8. Artikel-id: M2467
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.