M0320
Fortolkning af Livets Bog: Fortalen
af Martinus

Da Livets Bog udgør et værk, der er bestemt til at skulle udgøre en beskrivelse af tilværelsens allerstørste problemer eller livets højeste analyser, kunne det allerede på forhånd vides, at den ikke straks ville blive nogen ganske almindelig lekture. Dens særegenhed kommer endnu mere til syne gennem dette, at den, bortset fra nogle enkelte citater fra Bibelen, ikke udgør en sammensætning af citater eller viden hentet fra andre bøger, værker eller personer i verden, men udgør et resultat af et enkelt væsens, hvilket vil sige min absolut egen okkulte oplevelsesevne eller kosmiske sansning. Som følge af denne dens afvigelse fra de fleste andre litterære værker kunne det ligeledes på forhånd forventes, at dens modtagelse ville blive mødt med stor skepsis, i særdeleshed da jeg i sandhedens interesse har følt det som min pligt over for dens læsere åbenlyst at erklære disse særlige omstændigheder ved dens tilblivelse. Denne erklæring har jeg udtrykt i form at dens fortale.
Da jeg således i fortalen har været nødt til at opgive, at jeg er min egen kilde, at Livets Bog ikke på nogen som helst måde udgør et plagiat af andres viden, og at samme bog skulle blive udtryk for så store analyser som "Det treenige princip", "Verdensaltets grundanalyse", "Den evige Guddom", "Det levende væsens udødelighed" osv., kunne det lige så sikkert forudses, at den indtil en vis grad også ville blive mødt med intolerance. Det er jo en kendsgerning, at der findes visse kategorier af mennesker, der hverken vil eller kan tolerere andre medvæseners naturlige overlegenhed, men derimod møder denne med en indignation, vrede eller et had, der bliver desto større, jo større overlegenhed de netop står overfor. Vi har jo store eksempler i den retning fra Jesu lidelseshistorie. At disse kategorier af væsener ikke i størst udstrækning skal søges blandt "hedninger", "antireligiøse" eller "fritænkere", men derimod oftest er at finde hos væsener, der på forhånd måtte formodes at være de mest imødekommende og forstående over for de højeste problemer, er en gammel kendsgerning, som også Jesus giver udtryk for, idet han siger, at "de første skulle blive de sidste", og ligeledes når han udtrykker, at han fandt den største tro hos "hedningerne". Det var således hverken hos ypperstepræsterne, de skriftkloge eller hos andre af de autoriserede visdomsforkyndere, at han blev kærligst blev modtaget. At dette princip endnu gør sig gældende, kan ingen, der er med til at forkynde den ny verdensimpuls eller udbrede visdommen i vore dage, undgå at opleve som kendsgerning. Disse væsener vil alle blive vidne til, at "frænde er frænde værst", hvilket i dette tilfælde altså vil sige, at det er ret almindeligt, at den største uvilje og derfor den største uimodtagelighed er at finde hos mange af de personer, der sidder som store "embedsmænd", "ledere", "medier" osv. i religiøse bevægelser, foreninger og selskaber.
Der må dog her gøres opmærksom på, at der naturligvis findes undtagelser. Men de væsener, der ikke hører ind under disse undtagelser, har jeg beskrevet i Livets Bog stk. 126, som hovedsageligt hørende til anden afdeling i anden kategori i gruppe A, og jeg skal derfor ikke komme nærmere ind på disse væsener her, men blot bemærke, at sådanne væsener har tilegnet sig deres pladser og position i kraft af ærgerrighed, en bevidsthedsfaktor, der absolut ikke er heldig i åndelige foretagender eller missioner. Lige så udmærket ærgerrighed kan være for stimulering af fysiske foretagender, lige så uheldig og umulig er den som drivkraft i religiøse manifestationer. Den eneste virkelig sunde drivkraft i disse kan foruden ren kærlighed kun være "pligtfølelse". Når en person således er i færd med at udføre en åndelig mission i kraft af pligtfølelse, da går missionen forud for hans egen person, men hvis han udfører den i kraft af ærgerrighed, da går hans person forud for missionen. I første tilfælde bliver nævnte person lykkelig, når han møder åndeligt stræbende mennesker ganske uafhængigt af, om de tilhører hans egen livsopfattelse eller andres. Han føler i dem sande åndelige kolleger, brødre og medarbejdere, selv om den samme følelse endnu slet ikke er gensidig hos de andre væsener. I sidstnævnte tilfælde, når individet drives af ærgerrighed, ser han i ethvert andet åndeligt stræbende menneske en konkurrent. Og jo mere fremtrædende og fordelagtig omtalt eller desto mere voksende dette andet væsens åndelige position er, desto mere indigneret, intolerant bliver han netop den denne sin broder. Da indignation og intolerance jo netop er kræfter, der giver sit ophav kvalifikationer for mørk manifestation, begynder et sådant intolerant væsen da også straks at gøre sig til medium for vrede imod og bagtalelse og underminering på enhver tænkelig måde af den anden part, men naturligvis alt sammen under den selvhypnose, der hedder "retfærdig harme", "hellig vrede" eller kort sagt en foregøgling af alt sammen at være i moralens og dydens interesse, alt sammen for at beskytte deres tilhængere fra at få interesse for og dermed blive "vildledt" af nævnte person; men i virkeligheden er sandheden den, at det kun er for at beskytte deres egen position. De er bange for, at det andet væsens lys skal overtrumfe deres eget, så deres tilhængere skal gå hen og blive den andens tilhængere. Disse væsener forstår således ikke, at de netop derved for ethvert udviklet menneske afslører deres egen åndelige mangelfuldhed og dermed ganske underminerer deres egen position.
Men derved udløser de jo de årsager, hvis virkninger kommer tilbage og giver dem de manglende kvalifikationer, ved hvilke de vil blive klar over, at den af kærlighed fremførte virkelige åndelighed ikke på noget punkt kan give sig udslag i nogen som helst bagtalelse, intolerance eller vrede mod nogen eller noget, og at dette netop er den eneste åndelige position hos et væsen, der er uforgængelig eller urokkelig. Over for denne preller al sladder, vrede, intolerance, misundelse og overtro fuldstændig af. Ja, de nævnte realiteter kan ganske vist føre til "korsfæstelse", men efter denne vil sandheden komme for dagen i en lysende og strålende "opstandelse", hvorved det "korsfæstede" væsens position derved yderligere bliver mange gange forstærket.
Da det således i stor udstrækning er ærgerrighed, der skaber disse "korsfæstere", er det ganske naturligt, at disse bliver at søge blandt væsener, der netop i kraft af denne ærgerrighed har tilegnet sig en vis åndelig position, såsom "ypperstepræster", "skriftkloge", religiøse foredragsholdere, præsidenter, sekretærer o. lign. inden for religiøse samfund eller broderskaber, medier inden for spiritistiske cirkler osv., kort sagt alle væsener, der således fremtræder med religiøs position, og om hvem man naturligvis havde lov til at mene skulle være de første til at acceptere og glæde sig over andre væseners åndelige position og naturlige overlegenhed, skulle være de første til ikke at "kaste med sten".
Det må naturligvis, som før bemærket, absolut erindres, at der findes undtagelser, og at de virkelig fremragende åndeligt udviklede personer inden for de religiøse samfund, sekter og bevægelser selvfølgelig ikke i noget som helst tilfælde kan "korsfæste", "kaste med sten", eller tale ondt om nogen, men i fuld forståelse med det gamle ord: "Hævner eder ikke selv I elskelige, jeg vil betale, siger den Herre Zebaot", kun ser, hører og fornemmer Gud eller det gode i alt og alle. Og kendetegnet på disse væsener vil derfor altid være dette, at de aldrig har noget ondt at sige om nogen eller noget, men følger sig åndeligt tilknyttet til alle levende væsener ved et kærlighedens bånd, der i enhver retning lader dem være hævet over al ydre etikette og vil derfor komme alt og alle i møde ganske uafhængig af trosbekendelse, livsopfattelse, manifestation og udviklingstilstand. Men for alle de andre væsener inden for de religiøse samfund, der afviger herfra, vil Kristi ord stadigt være gældende: "Hvo, som synes at stå, se vel til, at han ikke falder".
Med disse her skildrede kendsgerninger for øje, havde jeg ikke lov til at forvente andet, end at den samme tradition: "De første skulle blive de sidste" også ville komme til at gøre sig gældende over for Livets Bog. Og jeg var da også var klar over, at det gjaldt om at skabe nævnte bog således, at der blev så lidt næring som muligt for de omtalte primitive væseners lavere tendenser. Men i kraft af bogens omfang og indhold af store analyser, og i kraft af, at jeg ikke havde ret til at skjule, at jeg er min egen kilde, har jeg naturligvis ikke helt kunnet undgå at mærke svage reflekser fra disse væseners indignation eller intolerance. Det, der navnlig har været en torn i øjet på de nævnte væsener, et netop fortalen i omtalte bog. Jeg har derfor, før jeg går over til en nærmere redegørelse af fortalen, ment det gavnligt at fremkomme med ovennævnte oplysninger – ikke for at gøre ondt for nogen, men absolut udelukkende for at vise det værdiløse i de intolerante væseners fremfærd og derved gøre enhver læser af Livets Bog begribeligt, at han ikke behøver at tage til genmæle over for denne, idet den til syvende og sidst vil kaste sine virkninger tilbage på sit ophav, og at vi andre derfor kun kan udtrykke den største, sande og rene åndelighed og kærlighed ved at "vende den højre kind til, når vi bliver slået på den venstre", og i kontakt med livet i vor stille bøn udtrykke "Fader, forlad dem, thi de véd ikke, hvad de gør".
Som jeg påpegede i forrige nummer, er fortalen til Livets Bog tilpasset til det færdige eller samlede værk. Men da dette endnu ikke foreligger, men kun første bind, har det været og er fremdeles vanskeligt for mange mennesker straks at kunne acceptere fortalen eller undgå at være skeptisk.
Af forskellige grunde, som jeg også påpegede i samme nummer, kan dette igen blive årsag til udløsning af indignation eller intolerance hos visse kategorier af mennesker. Men der findes også mennesker, der selv om de ikke har tendenser til uvilje mod andres opfattelse eller mening om livet, ja måske endog har en virkelig god vilje til gerne at ville modtage denne, men som trods denne omstændighed alligevel ikke kan acceptere fortalen til Livets Bog. Dette er navnlig sådanne personer, der på det materielle område er fremragende intelligensudviklede, men endnu kun i mindre grad eller slet ikke har været i berøring med åndelige eller okkulte erfaringer og derfor heller ikke kan være intelligensudviklede på disse felter. For sådanne væsener bliver enhver åndelig eller okkult beretning, der ligger for langt forude for deres vante intelligensmæssige gebeter som følge heraf let fantastisk. Og jo mere ukendt med åndsvidenskabelig eller okkult litteratur, de nævnte væsener er, desto mere fantastisk virker fortalen på deres opfattelse og sind. Disse væsener er ikke særlig intolerante, men har altså kun evne til at acceptere den autoriserede materielle viden, medens de derimod indtil en vis grad er nødsaget til kun at kunne opfatte åndelig viden som naivitet eller ligefrem overtro. Sådanne væsener vil ofte være at finde blandt fremragende materialistiske videnskabsmænd, forfattere, journalister osv., hvis udtalelser og afgørende dom for mange betragtes som autoritet.
Man vil altså her kunne forstå, at denne dom i absolut forstand ikke på nogen som helst måde kan være nogen retmæssig autoritet på åndelige felter, ligegyldigt hvor meget disse væsener så end måtte høre ind under prædikatet "akademikere". Fordi en mand er doktor i filosofi er han jo ikke ekspert i telepati eller tankeoverføring, eller fordi han er professor i kemi, er han jo absolut ikke nogen autoritet i psykometri eller clairvoyance. Nævnte autoritet kan naturligvis kun ejes af den person, der har disse evner, ganske uafhængigt af hvor beskeden en social stilling han så end måtte indtage.
Den begyndende sandhedssøger må således vænne sig til at være uafhængig af den materielle videnskabs dom og "autoritet" på åndsvidenskabelige felter, thi i modsat fald kan han jo ikke nå ud over den materielle grænse, før videnskaben engang er nået ud over denne. Men det må her bemærkes, at videnskaben er i stærk udvikling i retning mod det psykiske og på mange felter allerede er nået frem til den fysiske verdens grænse, og at det således kun er tidsspørgsmål, når den begynder at bevæge sig inden for de okkulte områder. Men foreløbig er den endnu ikke kommet over nævnte grænse. Og det er derfor ganske naturligt, at de førnævnte væsener må betragte fortalen til Livets Bog med en vis skepsis. Det, den udtrykker, kan jo ikke dokumenteres hverken ved hjælp af mikroskop eller teleskop, kan ikke måles eller vejes ved hjælp af fysiske mål eller vægte.
Jeg har jo i fortalen været nødt til at berette om omstændigheder, der blev udløsende for den begyndende skabelse af Livets Bog. Jeg måtte således berette om de kendsgerninger, som forud fandt sted, nemlig at jeg gentagne gange blev indhyllet i stærke okkulte eller overfysiske lysfænomener eller "ilddåbe", og at disse udløste hidtil uvirksomme eller latente sanser i mig, således at jeg lidt efter lidt kom til at stå over for en helt ny sansehorisont, en horisont der lå ganske hinsides den vante fysiske verden. Jeg så ikke alene ligesom andre mennesker med fysiske øjne i kraft af sollyset, men jeg så også med åndelige øjne i kraft af åndeligt lys. Da al åndelig energi er af kolossale dimensioner i forhold til fysisk energi, blev den ny sansehorisont også i forhold til den fysiske af tilsvarende dimensioner. Og det er denne min beretning om den ny sansehorisont, eller det jeg nu kunne se, og de evner jeg havde fået, der blev det vanskeligste punkt for den begyndende læser af Livets Bog. Ja, for nogle endog så vanskeligt, at det foreløbig blev uoverstigeligt, idet de umuligt kunne opfatte problemerne som sandhed, hvorved den videre læsning af samme bog dermed naturligvis var uden interesse.
Hvis jeg i forvejen havde skrevet et værk om det levende væsens gradvise sanseudvikling fra primitive former hos de laverestående dyr til de former, hvorunder de fremtræder hos det intellektuelt udviklede menneske og den videre fortsættelse heraf, og dér fremført eksempler eller kendsgerninger fra biblen og det daglige liv, der var analog med mig egen oplevede tilstand, ville sagen have stillet sig ganske anderledes. Da ville problemerne have været mere acceptable. Men da en sådan belysning af sanseudviklingen jo får sine specielle kapitler i selve Livets Bog, kunne jeg selvfølgelig ikke gå i detaljer med de nævnte problemer i fortalen, men har måttet indskrænke mig til at berette de nøgne kendsgerninger uden særlige kommentarer ganske uafhængigt af, hvor usandsynlige de på denne måde så end måtte tage sig ud, uafhængigt af hvor stor skepsis de så end måtte afføde, stolende på, at når det færdige værk foreligger, da at have retfærdiggjort min beretning eller påvist min tilstands rigtighed.
At manifestationen af de enkelte bind af Livets Bog er af et sådant omfang, at de kun kan udgives med års mellemrum, gør jo ikke sagen bedre, i særdeleshed så længe der endnu hovedsageligt kun er udgivet selve fortalen og indledningen eller det første bind. Dette har da også bevirket, at nævnte bind naturligvis kun bliver læst af de mennesker, der er så åndeligt udviklede, at de ikke har ladet sig afskrække af fortalen, men dristigt arbejdet sig gennem denne til det virkelige studium, der i realiteten først begynder med indledningen.
Fortalen er således en realitet ved Livets Bog, der naturligvis først får sin retfærdiggørelse og fulde berettigelse, når de endnu ufærdige bind af Livets Bog kommer til at foreligge, idet den jo udgør en slags ouverture til hele det samlede værk.
Da de nævnte bind kommer til at indeholde så store analyser som verdensaltets grundanalyser, og jeg i fortalen har været nødt til at nævne dette, og ydermere været nødsaget til at erklære, at denne analysering fremtræder i kraft af min egen selvoplevelse og ikke ved nogen som helst form for studium eller tilegnelse af viden fra bøger eller andre væsener, er det forståeligt, at visse væsener naturligvis på forhånd kun er i stand til at mene, at jeg her er behersket af forfængelighed, og at mine udtalelser er udtryk for hovmod for ikke at sige "storhedsvanvid". For at forhindre denne for de pågældende læsere uheldige opfattelse og for at hjælpe dem frem til det begyndende studium af livet, der begynder med indledningen, skal jeg i det næste nummer af Kosmos gå over til at uddybe de så vanskeligt acceptable sværeste punkter i fortalen, og håber derved at kunne bringe læserne i kontakt med de virkelige fakta, så de kan få den glæde og inspiration, som den virkelige og uhildede forståelse af fortalen i sin natur har evne til at bringe.
For at lette studiet af Livets Bog har jeg inddelt stoffet i små afsnit eller stykker. Da det koncentrerede indhold eller kærnepunkt i ethvert stykke er udtrykt ved en undertitel, vil enhver læser ved hjælp af denne således let og hurtigt kunne orientere sig med hensyn til dettes indhold eller mening. Da ethvert stykke yderlig er nummereret, letter dette også enhver form for citeren eller henvisning til Livets Bog.
De i fortalen for mange læsere sværeste acceptable stykker er naturligvis de, i hvilke jeg omtaler mig selv og min åndelige eller kosmiske oplevelse. Og jeg skal derfor her forsøge at kommentere disse yderligere.
I stykke 7 kommer jeg således første gang blandt andet ind på at omtale, at jeg ved selvsyn har oplevet et sådant kendskab til verdensenergierne i et sådant omfang, at det på alle måder er blevet svaret på det gennem tiderne stadigt aktuelle spørgsmål, "Hvad er sandhed?", nemlig dette, at "Alt er såre godt". Med andre ord jeg erklærer egentlig her, at jeg har oplevet tilværelse fra Guds eget synspunkt eller har set selve livets facit.
Når jeg yderligere i stykkerne 20, 21 og 22 beretter, at jeg kunne skue ligesom ind i selve evigheden, se livets mening og den evige Guddom eller i en permanent vågen dagsbevidsthedstilstand skue alle de bag den fysiske verden bærende åndelige kræfter, usynlige årsager, evige verdenslove, grundenergier og grundprincipper og at tilværelsesmysteriet således ikke var noget mysterium for mig, men at jeg var indviet i verdensaltets liv eller "Det guddommelige skabeprincip", er det forståeligt, at denne min beretning eller påstand for en vis klasse mennesker naturligvis måtte være ganske utrolig og derfor hos de samme væsener møde megen skepsis og modvilje. For mennesker, der slet ikke tror på eller har evne til at forstå, at andre mennesker kan være udstyret med evner og organer, som det ikke selv har udviklet, men at det almindelige jordiske menneskes begavelse eller sanseevne er toppunktet af alt, hvad der kan opnås i tilværelse, må en beretning som denne selvfølgelig tage sig ud som: Fanatisme, overtro, storhedsvanvid, svindel osv. Men for det menneske, der virkelig er hjemme i sin Bibel, i okkult litteratur, i ærlig åndsforskning eller har indsigt i udviklingens love, vil den nævnte beretning ikke være af en slet så drastisk virkning, men derimod udløse sig som et nyt glædeligt objekt for dets forskning og undersøgelse. Og det er jo netop for, at den kan blive genstand for denne undersøgelse, at den er fremkommet, og ikke for at den blindt skal tros. Hvis jeg ikke i form af Livets Bogs forskellige bind for den udviklede åndsforsker kunne bevise min påstands rigtighed og således gennem samtlige bind give materiale for denne undersøgelse, ville udtalelserne om mig selv aldrig være blevet manifesteret. Men da disse er udtryk for en kendsgernings analyse, ville jeg være en forræder mod den guddommelige verdensordning, i kraft af hvilken mine okkulte sanser eksisterer, eller en "synder mod den hellige ånd" eller det kosmiske bevidsthedsniveau fra hvilket al visdom og kærlighed har sit udspring. Over for en sådan kendsgerning havde jeg naturligvis ikke noget som helst andet valg end dette ene åbenlyst at erklære sandheden til inspiration, bekræftelse og opbyggelse for andre, og ikke på nogen måde lade mig afskrække herfra, blot fordi en lille flok uvidende mennesker i henhold til deres primitive indstilling på okkulte områder nødvendigvis måtte opfatte mig som pralende, hovmodig eller gal. Det er jo netop den korsfæstelse eller skærsild alle menneskehedens hjælpere må igennem, hvis de virkeligt skal opnå at få udrettet noget. Og i bevidstheden om min sags ægthed lod jeg mig således heller ikke afficere af nogen hindring eller modvilje, i særdeleshed da jeg i form af Livets Bog opbygger beviset for, at min højere åndelige eller kosmiske bevidstheds tilstedeværelse er en kendsgerning eller absolut virkelighed og at den samme bevidsthedstilstand udgør det foreløbige mål for alle min medmennesker her på jorden.
Da Livets Bog således i realiteten er hovedbeviset for "kosmisk bevidsthed", og nævnte bog endnu kun er i sin vorden, kan jeg naturligvis ikke endnu i så udstrakt en grad som senere, når nævnte værk bliver færdigt, fundamentalt dokumentere min bevidsthedstilstand eller den i fortalen fremførte beretning. Men selv om jeg også i Livets Bog skaber beviset for en kosmisk bevidsthedstilstands tilstedeværelse, kræves der alligevel en vis udvikling, før man har evne til at acceptere denne som bevis. Min bevidsthedstilstand må således være en tros- eller vantrossag for alle de væsener, der ikke er så fremragende udviklet, at de kan kontrollere rigtigheden eller sandheden i mine ord, thi kun gennem evnen til at skue virkeligheden eller "den hellige ånd" i min manifestation bliver jeg bevis for guddommelig bevidsthed.
Idet jeg henviser til min egen artikel "den hellige ånd" i forrige nr. af Kosmos, skal jeg i næste nr. uddybe emnet videre og håber dermed at gøre "den hellige ånd" begribelig og dermed lette læsernes indstilling og tro på Livets Bog, således at han gennem den kan finde vejen mod en forklaret tilværelse.
Da enhver form for virkelig visdom kun kan have til ophav en virkelig "vismand", må forskningen af visdommens opståen naturligvis koncentreres om en sådan "vismand". Og nævnte forskning vil da altid føre til den analyse, at et sådant væsen har været besjælet af tanker og viden, der har ligget uden for det almindelige jordiske menneskes. Da visdom er det samme som virkelig kundskab om de højere analyser ved selve livet, vil denne forklaring, når den virkelig er upartisk, sand eller ærlig, uundgåeligt føre til det resultat, at et sådant væsen har været besjælet af evner til at se dybere i selve tilværelsen end de fleste af dets medmennesker, hvilket altså igen vil sige, at det i udvikling er foran disse. Men da evner kun kan have sæde i organer, må nævnte væsen altså have organer, der er mere fremragende på visse felter end dets medmenneskers. Disse organer er altså bestemt for gennemstrømning og udløsning af al højere tankeenergi. Det er denne højere tankeenergi, jeg i Kosmos nr. 3 har omtalt som "den hellige ånd". Under dette udtryk er nævnte tankeenergi gang på gang nævnt inden for kirkens og religionens område. At denne højere tankeenergi er en kendsgerning, behøver jo næppe at antydes, eftersom det jo er en kendsgerning at visdommen eksisterer. Om de væsener, der er opgivet som visdommens repræsentanter eller ophav såsom: Moses, profeterne, apostlene, Buddha, Kristus, Muhammed osv. aldrig har eksisteret, er absolut ligegyldigt og derfor ganske unyttigt at diskutere, thi de udtalelser, man tillægger dem, eksisterer jo som en kendsgerning. Og når de eksisterer, er det jo også en kendsgerning, at de har passeret menneskehjerne og har haft levende væsener til ophav. Om disse væsener har været identiske med de førnævnte, eller fremtræder som helt andre, er ganske uden betydning, idet disse andre da absolut kun kan være fra samme bevidsthedsniveau som de første. Visdom er jo visdom, uafhængigt af hvem den så end har til ophav.
"Den hellige ånd" udgør altså en højere form for tankeenergi. Tankeenergi udgør igen en højere form for – "elektricitet". Her må man forstå, at hjerne- og nervesystemet hos de levende væsener udgør et højere elektrisk anlæg for modtagelse og afsendelse af energibølger, med andre ord, et højere system for radiofoni. Ethvert levende væsens tankefunktion eller åndsliv er i realiteten en højere form for afsendelse og modtagelse af "radiobølger". Men "radiobølger" fremtræder i forskellig længde. Og videnskaben er endnu kun nået frem til de lange bølgelængder, der kan afsendes og modtages med et almindeligt teknisk "radioapparat". Den er endnu ikke, selv om den nok har noget, den kalder "kortbølger", nået frem til de mikroskopiske "bølgelængder", der kan afsendes og modtages af – hjernen. Men disse "bølgelængder" er ikke desto mindre en kendsgerning for den fremragende okkulte forsker og fremtræder som det bærende princip i enhver form for udløsning af bevidstheds- eller åndsliv. Alle former for tanker, ideer eller forestillinger er i virkeligheden jegets fornemmelse og manifestation af disse mikroskopiske "radiobølgelængder". Alt bevidsthedsliv er således dels identisk med jegets egen udformning og afsendelse og dels identisk med dets modtagelse af andre væseners som tanker udformede og afsendte "radiobølgelængder". Men til at befordre en sådan energiudveksling kræves der "apparater". Det mest kendte af disse "apparater" er den fysiske hjerne med tilhørende nervesystem. Bag denne eksisterer tilsvarende systemer for finere og finere energi, som jeget efterhånden udvikler sig til at kunne betjene sig af. Da tankeenergi er hævet over alt, hvad menneskene ellers kender af energi, og ikke særligt kan iagttages eller konstateres med noget fysisk apparat, er den at udtrykke som "overfysisk" og erkendes i den daglige tilværelse som "bevidstheds- eller åndsenergi". Da bevidsthed igen repræsenterer en skala af forskellige trin fra meget primitive og grove tanketilstande, der kun kan komme til udtryk gennem robuste eller dræbende manifestationer, til meget forfinede af intelligens, intuition og kærlighed lysende udstråler kan det derigennem konstateres, at "tankebølgelængderne" selv inden for deres mikroskopiske tilstand, fremtræder i en uendelig skala af kortere og kortere "længder". De "længste" af de nævnte "bølgelængder" udløses altså gennem bevidstheden i form af de grove dyriske og dræbende tankeklimaer såsom: had, egoisme, hovmod, uærlighed, griskhed osv., som alle kulminerer i mord, drab og lemlæstelse. Men efterhånden som de bliver af "kortere" natur, udløses de i form af de kendte og ophøjede tankeklimaer, vi udtrykker som: uselviskhed, medfølelse, visdom og kærlighed.
Årsagen til disse bølgers særlige natur, kan jeg ikke komme ind på her, men blot i al korthed bemærke, at individernes modtagelighed for disse er afhængig af deres hjerne- og nervesystem. Hos dyrene er dette jo meget robust, ligeledes hos de primitive eller laverestående mennesker. Disse kan derfor kun reflektere på eller manifestere sig gennem de "lange" bølger inden for "tankebølgerne". Men efterhånden som nævnte system bliver forfinet, aftager de sammen væseners evne til at reflektere på de "lange" bølgelængder i tilsvarende grad. Og individet kommer derved mere og mere til at betjene sig af de "korte" bølgelængder, som altså er identiske med alle former for ophøjede tankearter og dermed grundlaget for alle ædle manifestationer eller fuldkomne tilværelsesformer.
Når det jordiske menneske gennem livets oplevelse efterhånden bliver ført frem fra de "lange" til mere og mere "korte" bølgelængder, kan denne overgang kun ske ved visse forvandlinger i deres "modtagerapparat": Hjernen, der, selv om den er organisk i sin fremtræde, så dog er teknisk i sin konstruktion. Denne forvandling består i åbningen af ligesom en ny og hidtil latent eller ubenyttet afdeling af hjernen. Denne afdeling er altså af en sådan konstruktion, at den netop er tjenlig for et vist stykke af skalaens hidtil af det pågældende individ ubenyttede bølgelængder. Når en sådan afdeling bliver moden for benyttelse, hvilket sker ved individets moralske udvikling, bliver dette altså i stand til at manifestere sig gennem de for nævnte afdeling eller center i hjernen tilpassede tankearter eller bølgelængder. Og individet fremtræder da for sine omgivelser som i tilsvarende grad forvandlet. En sådan forvandling er f.eks. den almindelige religiøse eller sekteriske "omvendelse". Men da det jordiske menneskes hjerne endnu er langt fra at være taget i brug i hele udstrækningen af det, den i realiteten er bestemt til, vil der være flere sådanne i denne endnu forekommende latente eller ubenyttede centre, der altså vil blive åbnet eller taget i brug efterhånden, som individets moralske udvikling skrider frem.
Når et sådant center begynder at blive modent for benyttelse, udløses dets funktionsevne ved et særligt kraftigt bombardement udefra af de for samme center tilpassede bølgelængder. Udløsningen af et sådant bombardement kan skyldes et foredrag, det pågældende individ er kommet ud for eller en gennemgribende moralsk undervisning o.l. Denne udløsning fornemmes eller opleves ofte af individet som et psykisk syn af ild, flammer eller andre forskellige lysende fænomener, der undertiden fremtræder som symbolske udtryk for konsekvenserne af individets indlemmelse i de nye bevidsthedslag. Sådanne oplevelser kendes fra bibelen som "åbenbaringer". Når individet er kommet igennem en sådan udløsning, begynder de under den nyåbnede afdeling henhørende tankebølgelængder at vibrere gennem dets hjerne. Det begynder at modtage og afsende helt nye tankearter. Det oplever helt nye bevidsthedstilstande og begynder at tale ud fra disse.
Efter at have oplevet en sådan nyåbning af det ene hjerneparti eller hjernecenter efter det andet, når individet endelig til den sidste og største udløsning inden for dyreriget. Det er denne udløsning, der er identisk med frigørelsen af det hjernecenter, der gør individet til det færdige eller fuldkomne menneske eller "gudemenneske". Frigørelsen af dette center udtrykker jeg som bekendt i Livets Bog som "den store fødsel". De bølgelængder, som individet derefter kan betjene sig af og opleve igennem, er altså de meste mikroskopiske i tilværelsen og udgør ren fornuft, kærlighed, intuition og salighed. Med "den store fødsel" er individet overgået fra at være et "foster" til at være et virkeligt født væsen i det rigtige menneskerige. Og det er givet, at de ny tankearter, som tilsammen repræsenterer den absolutte "hellige ånd" eller "kosmisk bevidsthed", jo er overvældende over for de væsener, som endnu er ubevidste sjæle på det nævnte område. Individet vibrerer, tænker og oplever jo nu i helt andre bølgelængder og dermed i andre bevidsthedslag end sine i samme lag endnu ufødte medmennesker. Men at tale ud fra andre bevidsthedslag, hvilket jo igen vil sige et andet tilværelsesplan, kan jo kun virke overnaturligt eller fantastisk på umodne og uvidende medmennesker, i særdeleshed da det ny horisontområde netop er lige så gigantisk over for medvæseners horisontområde, som dette sidste er gigantisk over for det i moders liv endnu ufødte fosters horisontområde.
Når individet således har gennemgået "den store fødsel", kan det ikke alene sanse og iagttage på det ny tilværelsesplan, men det kan også modtage ideer og forestillinger, som er udgået fra sammen plans specielle beboere. Og da nævnte tilværelsesplan jo kun kan udtrykke fuldkommenhed i kærlighed, så bliver det sammen plans tankeklima altså at udtrykke som den absolutte "hellige ånd". Og det er væsener med denne "fødsel" eller partielle dele af denne, der fremtræder i verden som virkelige "vismænd" og som den jordiske menneskeheds religionsstiftere, åndelige førere og lærere.
Kristus talte gang på gang om "den hellige ånd" eller "kosmisk bevidsthed" og siger således blandt andet: "Og når de føre eder hen og overgiver eder, da bekymrer eder ikke for, hvad I skulle tale; men hvad der bliver gjort eder i den samme time, det skulle I tale, thi I ere ikke de, som tale, men den hellige ånd" (Markus evg. 13. kap. 1. v).
"Og jeg vil bede Faderen, og han skal give eder en anden talsmand til at være hos eder evindelig, den sandhedens ånd, som verden ikke kan modtage, thi den ser den ikke og kender den ikke, men I kende den, thi den bliver hos eder og skal være i eder".
"Men talsmanden, den hellige ånd, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære eder alle ting og minde eder om alle ting, som jeg har sagt eder" (Johannes evg. 4. kap. 16-17.-26. v.).
Når jeg er blevet i stand til at manifestere Livets Bog og gøre denne til et sådant værk som omtalt i fortalen, skyldes det altså den omstændighed, at mit hjerne- og nervesystem har fået åbnet centrene for de før omtalte "korteste" bølgelængder eller "kosmisk bevidsthed". Jeg har modtaget den forjættede talsmand: "Den hellige ånd". Den "lærer" mig alle ting og "minder" mig om alle ting. Og det skal være enhver af mine læsere et tegn på, at denne min udtalelse er absolut sandhed, at han eller hun aldrig et eneste sted i Livets Bog eller mine øvrige manifestationer vil finde noget, der ikke viser, at verdensaltet er baseret på kærlighed, og at det guddommelige ord, at "alt er såre godt" er absolut virkelighed.
Enhver, der kan demonstrere, at mine manifestationer er baseret på at udtrykke det modsatte, kan stemple mig som: svindler, fanatiker osv. Hvis disse udtryk derimod ikke kan underbygges med nævnte demonstration, vil de anvendt på mig kun kunne affødes af ophav, med hvem det er nødvendigt at have den største medlidenhed, thi disse vil da høre til de blinde sjæle, der endnu famler i mørke, og for hvem det vil være rigtigst at ønske: "Fader forlad dem, thi de ved ikke, hvad de gør".
Efter nu at have gjort rede for de for en begyndende åndsforsker eller sandhedssøger sværeste punkter i Livets Bog, nemlig udtalelserne om mig selv, og påvise, at den tilstand, som jeg gennem disse påberåber mig at befinde mig i, er en naturlig sandhed, der vil blive en absolut kendsgerning for enhver åndsforsker, alt efter som denne kommer til forståelse af Livets Bog, har jeg følt det gavnligt, inden jeg går over til belysning af selve hovedstoffet, at give en lille redegørelse for selve stilen i nævnte bog. Denne har nemlig gjort et højst forskelligt indtryk på læserne. Nogle har således ment, at den var underlig knudret og vanskelig, ja ligefrem skrækkelig, andre at den var lidt tung, atter andre, at det var det smukkeste dansk, der overhovedet fandtes. Alle skalatrinenes udtryk fra ufuldkommenhed til fuldkommenhed er den således blevet tilegnet. Og hvad skal man så tro? –
Naturligvis påberåber jeg mig ikke, at min stil skulle være aldeles perfekt, rent sprogmæssigt set, dertil er der alt for stort et svælg mellem det høje stof, der er skildret, og det trin, hvorpå den almindelige sprogteknik endnu befinder sig. Læserne må nemlig gøre sig begribeligt, at jeg har måttet skildre detaljer eller realiteter fra tilværelsesplaner, over for hvilke det gængse sprog endnu er højst ufuldkomment. Dette kan nemlig endnu kun siges at være et fuldkomment udtryksmiddel i tilfælde, hvor der kun er tale om skildringen af materielle problemer og kendsgerninger. Da åndelige erfaringer eller kendsgerninger jo er af langt nyere og sjældnere fremtræden for de jordiske mennesker end de materielle, er sproget ganske naturligt i disse førstnævnte felter ikke udviklet til en sådan standard som i de sidstnævnte. En forfatter, der kun skal skildre materielle problemer, det være sig i form af romaner, eventyr, digte osv., har derfor langt større mulighed eller mange flere fordelagtige betingelser for at kunne skrive et fuldkomment og smukt sprog end en åndsforsker eller forfatter, der skal skildre erfaringer eller problemer, der ligger uden for den materielle zone og følgelig også ligger uden for det gængse sprog. Mens der for den førstnævnte skribent, for enhver materiel detalje, i sproget gives ham et helt lille udvalg af ord, og han således her kan udvælge sig de bedste og derved få en elegant stil, findes der i samme sprog for den sidstnævnte, for mange af de åndelige detaljer, som han skal skildre, slet intet ord. Han må da i sådanne tilfælde selv skabe sine ord eller udtryk, ligesom han også i mange tilfælde må låne ord fra sproget, der oprindelig er udtryk for materielle realiteter, og benytte disse som udtryk for åndelige problemer. Men at udtrykke sig ved sådanne lånte ord, der oprindeligt er udtryk for noget ganske andet end det, man tilsigter, er jo det samme som at udtrykke sig symbolsk. Vi bliver derfor også vidne til, at beretninger fra vismænd, profeter eller andre, der skal udtrykke realiteter og oplevelser fra højere tilværelsesplaner, i stor udstrækning er symbolske. At udtrykke sig symbolsk vil altså i virkeligheden være det samme som kun at udtrykke sig – indirekte, idet man på denne måde jo først må henvise læseren til de materielle ting, de pågældende ord udtrykker, og dernæst gennem disse lede hans tanker videre til det åndelige problem, som man i virkeligheden ønsker at gøre ham begribelig. Men en skildring af problemer, der kun kan udtrykkes gennem en indirekte brug af det gængse sprog, kan naturligvis umuligt blive det samme som en skildring af problemer, der kan udtrykkes direkte gennem sproget. Da al filosofi, visdom eller åndsvidenskab jo hører til de områder, til hvilke det gængse sprog endnu ikke har tilstrækkeligt gloseforråd og derfor altid må udtrykkes ved indirekte brug af sproget eller ved gloser, der i virkeligheden er udtryk for detaljer inden for den materielle verden, er det givet, at stilen i en skildring af åndelige problemer aldrig nogen sinde kan stå mål med stilen i en beretning om materielle ting, ganske uanset hvem forfatteren så end er, og hvor genial han så end må siges at være, før engang i fremtiden, når sproget bliver så udviklet, at det yder det samme righoldige gloseforråd til den førstnævnte form for beretning, som det nu yder til den sidstnævnte form. Dette er også grunden til, at kritikken over filosoffers og åndsforskeres værker i mange tilfælde udtrykker disse som "knudrede", "tung", "vanskelig" og "besværlig". Og hvorfor skulle Livets Bog være en undtagelse? – Dens forfatter er jo ligesom alle andre personer, der skal skildre den åndelige verden, afhængig af denne sprogets i det pågældende felt fremtrædende glosefattigdom. Og jeg har ligesom enhver anden samvittighedsfuld og ærlig skildrer af de højeste problemer naturligvis været nødsaget til at bruge udtryk eller gloser, som jeg har ment var de absolut bedst egnede og garanterede den størst mulige udelukkelse af misforståelser, ganske uafhængig af, om de var i harmoni med stilens skønhed eller rytme. Derved opstod der jo ganske naturligt tilfælde, hvor denne er brudt. Men dette er jo dog af underordnet betydning, når udelukkelse af misforståelse af den dybere mening i beretningen derved i højere grad er garanteret. Naturligvis vil sådanne brud på stilens rytme og skønhed støde an mod den overfladiske læser, der ikke kan se til bunds i den virkelige mening i beretningen, og for hvem denne i virkeligheden ikke har særlig interesse. Og det er fra sådanne væsener, vi møder den ubarmhjertige og kolde kritik, der ganske blotter dens ophavs manglende indsigt i og forståelse af problemets sande natur. Men den udviklede eller fremskredne sandhedssøger er ganske anderledes indstillet. For ham er stilen, rytmen, trykfejl e.l. ganske underordnet. Han er opfyldt af et hundrede procents begær efter at komme til kærnen bag stilen og ordene. Han ser, at kun den er det absolut væsentlige. Han véd, at guld er guld, hvad enten det forekommer i en pose af sækkelærred eller i en af silke. Han hører ikke til dårerne, der hæfter sig mere ved sækken, ved emballagen end ved indholdet. Og som følge af denne sin holdning kommer han netop til indholdet, til guldet. Og med den samme holdning over for Livets Bog kommer han også her til guldet eller det sande indhold: livets højeste analyser. Men i modsat fald opnår han intet, ser intet væsentligt. De stråler fra en forklaret tilværelse, der udgår fra bogen, formørkes af den sorte sky af kritik over nævnte bog, han selv udstråler. Og det guddommelige lys bliver for ham mere eller mindre til banaliteter, vrøvl, fantasier, fraser, grammatiske ufuldkommenheder osv. – Livets Bog er for ham en lukket bog.
At "åbne" Livets Bog er altså ikke gjort ved blot og bar at åbne den rent fysisk, blade den igennem og "læse" den. Den kan desuagtet heraf for en sådan læser være en absolut lukket bog. Den kan kun virkeligt åbnes af den, der har nået et sådant begær efter åndelig viden, at han i sin søgen efter denne ikke lader sig hindre hverken af stil eller form. Hans bevidsthed må være så åndeligt fremskreden, at disse nævnte realiteter er blevet et så ganske underordnet spørgsmål, at han ikke ønsker at spilde tid med nogen som helst form for kritik af disse. Kun den, der er således indstillet, kan gøre sig håb om i nogen grad at kunne åbne Livets Bog og komme til den dybere mening, som er skjult bag den for alle synlige tekst og stil. Enhver sandhedssøger eller åndsforsker, der ikke har den her skildrede indstilling, men mere hæfter sig ved stilen eller den ydre form, er jo ikke åndsforsker, men stilforsker eller forsker af den ydre form. For et sådant væsen kan den til Livets Bog knyttede ydre form og stil undertiden være en uovervindelig hindring, idet al dets energi udløser sig i kritik af de i samme form eventuelt fremtrædende små tekniske fejl og grammatiske ufuldkommenheder e.l. Først når den dybere mening i Livets Bog bliver til hovedtingen og stilen og formen bliver til en biting for læseren, da oplever han "den hellige ånd" gennem nævnte bog.
Fra et rent overfladisk eller flygtigt syn, hvor man endnu ikke er klar over den fundamentale betydning, Livets Bog vil få for de kommende generationer, men derimod tror, at denne udgør et almindeligt dusinværk, der ikke afføder nogen besværlig eller uvant tænkning, men kun er beregnet på at behage og underholde, er det givet, at Livets Bog, der mindre er baseret på at behage og underholde end på at skabe helt nye tankeområder, med sine gentagelser og besværlige analyser vil virke kedelig. For personer, der ikke læser for at studere, men for at underholdes, vil navnlig gentagelser og analyser virke irriterende. Og jeg har da også fra sådanne personer, der næsten af vanvare er kommet til at læse i Livets Bog, mærket kritik over gentagelserne i nævnte bog. Jeg vil derfor gerne angående disse med det samme have lov til her at fremkomme med en lille orienterende bemærkning.
Da Livets Bog udgør et standard værk for en ny verdensimpuls eller den åndelige kraftbølge, der nu går hen over verden, og ud fra hvilken et altomfattende broderskab for alle levende væsener eller kærlighedsrigets manifestation på jorden vil komme til at udløse, har jeg været nødsaget til at omfatte mine i nævnte værk fremtrædende beskrivelser af tilværelsens højeste bærende realiteter med den størst mulige samvittighedsfuldhed. Jeg har følt mig nødsaget til at måtte gøre alt for at forebygge misforståelse. Og der er denne min samvittighedsfuldhed der således har tvunget mig til atter og atter at måtte fremkomme med gentagelse i mine beretninger, for gennem hver ny gentagelse at kunne belyse nye momenter i de pågældende emner, således at disse på alle måder og fra alle sider kunne være fundamentalt underbyggede. Thi kun i tanken om at have gjort alt, hvad der stod i min magt for at forhindre misforståelse, har jeg kunnet befinde mig i kontakt med det Forsyn, på hvis bud jeg skaber Livets Bog. Og kun i harmoni eller samklang hermed, kan jeg permanent være indhyllet i den kraft og styrke, der til sidst vil lade mine manifestationer uskadt gå gennem enhver form for kritik og modstand.
Da Livets Bog med dens høje og ikke almindelige stof, dens svære kosmiske analyser, dens omfattende fortolkning af livets skjulte bærende problemer for mange mennesker ikke vil være nogen let tilgængelig bog, men derimod for virkeligt at blive forstået kræver et så overordentligt stort koncentrationsarbejde af sin læser, at det til tider måske kan forekomme som en vandring op ad stejle klippeskrænter, vil spørgsmålet om nødvendigheden af studiet af nævnte bog ganske naturligt kunne dukke frem. Samme spørgsmål er ikke blevet mindre aktuelt derved, at man ud fra en vis religiøs retning i nogen grad synes at fortolke vejen til frigørelse som en tagen afstand fra ethvert begær, fra religioner, bøger, sekter, profeter, ja vel endog fra verdensgenløserne. Det synes at fremgå af nævnte fortolkning, at disse realiteter endog har været vildledende og dermed ligefrem skadelige for menneskene. Endvidere fremgår det af samme fortolkning, at "frigørelse", hvilket i realiteten vil sige "den store fødsel", der igen er det samme som individets evne til at sanse i kraft af "den hellige ånd" skulle kunne tilegnes af alle individer i dag, hvis de blot selv ville.
Jeg vil indrømme, at nævnte fortolkning fra et vist synspunkt har sin berettigelse, idet livsproblemerne, derfra, unægteligt tager sig således ud; men jeg må samtidigt gøre bekendt, at dette synspunkt absolut ikke er det højeste og som følge deraf ikke befinder sig i selve livets eget centrum. Det er ikke det, jeg i Livets Bog kalder "Faderens eget udsigtspunkt", hvorfra verdensplanen eller livets absolutte mening ufejlbarligt i hele sin udstrækning gennemskues.
Da man fra et lavereliggende udsigtspunkt jo ikke kan overse et højereliggende punkt, kan det virkelige overblik over et område således absolut kun tilegnes fra det højeste punkt. Og det samme princip gør sig også gældende om end i en anden dimension på det åndelige område. Når det fra et vist synspunkt synes at være fordelagtigt at slippe ethvert begær, er det kun udtryk for, at samme synspunkt ligger så lavt, at man ikke er i stand til at overse begærenes sande analyse, der netop fra et højereliggende synspunkt viser sig at være den eneste absolutte basis for skabelsen af individets lyst til livet. At modarbejde begærene er altså det samme som at modarbejde lysten til livet. Et totalt ophør af begær kan kun finde sted på basis af en hundrede procents ligegyldighed. Denne ligegyldighed er ganske vist "frigørelse", men denne "frigørelse" er jo det samme som en tilsvarende hundrede procents balance eller ligevægt. Men da en sådan ligevægt er det samme som absolut stilstand, og denne igen er det samme som livløshed, bliver nævnte "frigørelse" således det samme som – døden. Da døden igen er det samme som jegets lænkelse til en hundrede procents afmagt, vil menneskehedens førelse mod en sådan "frigørelse" jo være i strid med naturens love og som sådan udtryk for ophav med primitive eller for lavtliggende synspunkter.
Da begærene således i virkeligheden er de tråde, der knytter jeget til livet, skal menneskene ikke ledes bort fra begærene. Men da begærene kan inddeles i to kategorier, nemlig de for individets udviklingstrin naturlige og de for samme trin unaturlige, og de unaturlige skaber usundhed og de naturlige sundhed, vil individernes førelse mod de for hver især passende naturlige begær til sidst afføde en hundrede procents sundhed på ånd og legeme, hvilket igen er det samme som en forklaret tilværelse. Kun denne tilværelsesform alene kan være identisk med den absolutte frigørelse. Men denne frigørelse er ikke uden begær, thi den opretholdes udelukkende i tilfredsstillelsen af begæret efter at få lov til at elske sin næste som sig selv, hvilken tilfredsstillelse jo er det samme som overholdelsen af tilværelsens højeste bud: kærligheden, der er "al lovens fylde".
Med hensyn til en forkyndelse, der går ud på at lede menneskene bort fra religioner, bøger, sekter, profeter og verdensgenløsere og samtidigt udtrykker disse realiteter som falsknerier, kan den ligeledes kun være udrundet fra et primitivt eller lavereliggende udsigtspunkt. Thi fra faderens eget udsigtspunkt bliver disse realiteter til uundværlige og ophøjede led i den menneskelige udvikling og førelse fremad. De er jo hver især fra samme udsigtspunkt synlige som en bærende faktor i manifestationen af selve "Guddommens røst" eller belysningen af de evige fakta iklædt en fortolkning passende for det folks udviklingstrin eller fatteevne, til hvilket de hver især specielt blev givet. Da denne fortolkning jo blev identisk med en bestemt fysisk ordform, et skabt fysisk legeme, måtte den naturligvis ligesom alle andre fysiske legemer efterhånden blive forældet, blive til dogmer, alt efter som individerne udviklede sige videre frem, gjorde erfaringer og derigennem blev dygtiggjort til at kunne forstå mere af de evige fakta, opfatte mere dybtgående detaljer i den guddommelige verdensplan. At de nævnte realiteter er blevet forældet, betyder jo ikke at de har været falske eller unyttige, tværtimod. Religioner, sekter, "hellige skrifter", præster, profeter og verdensgenløsere er alle udslag af et guddommeligt faderprincip, er en guddommelig forsorg og pleje for den endnu uvidende og famlende barnlige menneskehed. De udgør en "gangstol", i hvilken den samme menneskehed bliver støttet, så længe den endnu ikke selv er i stand til at "stå" eller "gå" på sine egne ben, hvilket vil sige, så længe den endnu ikke er i stand til ved egne sanser at opleve og iagttage livets højeste problemer. At den nu begynder at gøre forsøg på at forlade denne "gangstol" er kun udtryk for at den er vokset, men er absolut ikke udtryk for at "gangstolen" har været unyttig. Men da det endnu ikke er almengældende, at det jordiske menneske har "kosmisk bevidsthed" eller er overskygget af "den hellige ånd" og som følge heraf endnu ikke vil være i stand til selv at skue livets højeste analyser, er det en farlig sag at tage dets åndelige støtter eller nævnte "gangstol" bort, thi det vil da uundgåeligt falde til jorden. At dette "fald" ikke skulle afføde en større eller mindre "lemlæstelse" er en forventning, man lige så lidt kan stole på som på en fugl på taget.
At fortælle menneskene, at de alle i dag godt kan undvære religioner, sekter, åndelige bøger og vejledere, at betragte disse realiteter som overflødige er altså en meget stor og farlig illusion. En sådan betragtning er ikke "frigørelse", men en lænke der binder menneskeheden til fald og lemlæstelse, til mørke og lidelse.
At alle mennesker i dag skulle kunne nå den virkelige frigørelse eller "den store fødsel" er en betragtning, der er blottet for al dybere indsigt i de virkelige fakta. Den udgør den højeste kontrast til al logik. Det er jo dog en almindelig kendsgerning, at alle mennesker i dag ikke står på samme trin hvad moral og begavelse angår. At individerne ikke står på samme åndshøjde betinges jo af, at de ikke alle har gjort lige mange erfaringer, og at deres opfattelsesevner som følge heraf ikke er lige meget udviklede. Men når individerne ikke har den samme evne til at opfatte eller gøre erfaringer, kan de jo heller ikke alle i dag opfatte og beherske de erfaringer, analyser og den moralitet, på hvilket den virkelige frigørelse, den store fødsel eller kosmiske bevidsthed er baseret.
En forkyndelse, der udtrykker, at alle mennesker kan nå den absolutte frigørelse på en og samme dag, kan kun have til ophav et væsen, der endnu ikke selv har besteget den højde, hvorfra den fulde udsigt over livets love eller den guddommelige verdensplan opleves, og som følge deraf endnu heller ikke ejer den virkelige store frigørelse som selvoplevelse.
At et sådant væsen eventuelt kan befinde sig i en tilstand, hvor det ikke behøver tro på noget kommende liv, ikke føler begær efter viden om livets højeste analyser, men har nok i at leve fuldstændigt i nuet, er ikke frigørelse, men snarere en slags omskrivelse af den for et primitivt bevidsthedsniveau opfattede salighed, der kun går ud på et så uvirksomt liv som dette i hvide klæder at stå og vifte med palmegrene omkring den formentlige Guddom siddende på en gylden trone. En sådan form for salighed er guddommelig for det bevidsthedsniveau, der endnu ikke i særlig grad har kunnet hæve sig til skønnere eller højere former for tilværelse, men er forældet og uden inspirationsevne for de væsener, der har fået intelligensens og intuitionens guddommelige magt og derved i "den hellige ånds" sekraft er blevet i stand til at opfatte en form for salighed, der gør al bevægelse og vibration til samvær med Gud, og hvorigennem det bliver synligt, at intet liv kan opleves uden at være identisk med uvidenhedens omskabelse til viden. Da Livets Bog er baseret på nøjagtigt dette princip, er den altså fuldstændig i kontakt med selve livet og tilværelsen. Om det er nødvendigt at gøre sig de anstrengelser, det koster at studere denne bog rigtigt, vil altså være afhængigt at, hvilken af de nævnte to former for salighed, man ønsker at tilstræbe. Ønsker man kun den uvirksomme form for salighed, som det er at leve i nuet uden ønske om kendskab til selve det levende væsens virkelige analyser, dets kommende liv etc., da behøver man naturligvis ikke nævnte bog. Da kan man ganske stilfærdigt leve videre i sin formentlige frigørelse. Men hvis man ønsker at komme i virkelig kontakt med det højeste levende væsen, med selv Guddommen, da kan det kun ske ved at komme i tilsvarende kontakt med selve livet, idet dette er Guddommens egen personlige røst eller tale. At blive ét med denne tale er altså det samme som at være praktisk og teoretisk indlevet i dens analyser. Men denne indlevelse er jo det samme som at være "vejen, sandheden og livet", hvilket igen er det samme som at være "ét med Faderen" eller Guddommen. Kun denne tilværelse alene er den absolutte frigørelse. Men en sådan forklaret tilværelse opnås ikke ved en opelsket "ligegyldighed" eller uinteresse for selve det daglige liv, men derimod udelukkende kun gennem udviklingen og tilfredsstillelsen af begæret efter manifestation af kærlighed. Og her kan Livets Bog være til stor nytte, thi den er, som vi nu gennem dens eget stof vil få at se, udelukkende – "KÆRLIGHEDENS BOG".
I Kosmos nr. 2, 1933 startede en fast rubrik for en fortsættende fortolkning eller uddybning af Livets Bog, ledsaget af eventuelle hjælpesymboler af Martinus. Rubrikkens første emne var Fortalen til Livets Bog, og artiklen strakte sig over seks numre af Kosmos (2-6, 8). Rubrikken stoppede herefter og blev ikke genoptaget. Artikel-id: M0320.
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.