M0461
Gennem dødens port 1 (paradiset)
af Martinus

1. Alle skal dø, men kun den indviede ved, hvad det vil sige at dø, og at døden kun er en frigørelse fra den fysiske materie og dermed er en port ind til en helt ny tilværelsesform, hvor man lever i tanke i stedet for i materien
Mit foredrag i dag omhandler selve dødsprocessen eller det, vi i daglig tale kalder "døden". Til en af de største kendsgerninger, jordmennesket på det fysiske plan oplever, hører dette, at vi skal "dø". Alle skal dø, men det er ikke nær alle, der ved, hvad det vil sige at dø. Kun de indviede væsener ved, at døden ikke er en udslettelse af liv, således som den ser ud til at være her fra det fysiske plan. Et sådant væsen ved, at døden kun er en tilstand, i hvilken individet, frigjort af den fysiske materie og dermed af sit fysiske legeme, overgår til at blive båret af sin tanke og dermed af sin forestillingsevne.
2. Der forekommer ikke noget logisk grundlag for at antage, at alle de erfaringer, individet har tilegnet sig igennem et jordliv, ligesom jordlivet skal forrådne eller forgå, tværtimod, de er jo netop målet, og for hvis skyld organismen og den fysiske tilværelse eksisterer
Ved et meget nøje studium af den fysiske tilværelse kan man se, at den i virkeligheden netop udelukkende kun er en træning eller udvikling i at kunne lade sig bære af sin mentalitet eller tænkeevne. Det, vi kalder livet, er jo netop det samme som bevidsthed. Bevidsthed er igen tankefunktion, skabelse af viden eller erfaringer. Hvorfor alle de mange lidelser og besværligheder, de mange ulykker og sorger, de mange mørke tilstande med sult, savn og sygdom, hvis ikke målet var den erfarings- eller mentalitetstilstand, de hensatte de pågældende væsener i. Menneskene bliver jo ikke til små og primitive, naive væsener igennem erfaringsoplevelserne, tværtimod. Det er jo de store lidelsesskæbner, der giver menneskene det højeste lys, den største forståelse af mørket eller lidelserne og dermed den største forædling af bevidstheden. Det er rigtigt, at vi ser alle levende væsener tilsyneladende dø og deres lig opløses eller tilintetgøres, men det ville jo være tåbeligt at tro, at alle de erfaringer, som det levende noget i organismen har tilegnet sig igennem sit fysiske jordliv, skulle opløses eller forrådne sammen med liget. En slig meningsløs tilstand kan vi aldrig i noget som helst tilfælde af naturens øvrige processer blive vidne til, og vi har derfor ikke noget som helst videnskabeligt eller logisk grundlag for at skulle antage, at en sådan opløsning eller tilintetgørelse af bevidsthed er livets mening.
3. Når vi dvæler i vore erindringer, er vi uopmærksomme eller åndsfraværende på det fysiske plan. Disse øjeblikke i erindrings- eller tankeverdenen er dødsøjeblikke på det fysiske plan
Som jeg nævnte før, kan vi allerede her i vort eget daglige fysiske liv iagttage mange situationer, hvor vi i få sekunder allerede befinder os i den samme tilstand, som når vi er døde. Det er, når vi f.eks. henrives af nogle erindringer. Vi kan måske sidde behageligt i en lænestol, og vore øjne stirrer blindt ud i luften, men vi ser slet ikke noget som helst på det fysiske plan, idet vi indtil hundrede procent er optaget af de erindringer, der i den givne situation passerer vor dagsbevidsthed. Så længe denne behagelige situation står på, er vort jeg udelukkende optaget af erindringens detalje og verden, dens oplivelse eller formørkning af sindet. Denne oplevelse er en åndelig oplevelse. Erindringerne er nemlig ikke noget, der er på det fysiske plan. De udgør særligt udformede stråler eller bølger i stråleformig eller åndelig materie, og kan fremkaldes i den fysiske tilværelse ved hjælp af særlige centre i den fysiske hjerne. Men de kan ikke ses eller opleves med de ydre fysiske sanser, de kan ikke ses med de fysiske øjne eller høres med de fysiske øren. De bliver derfor altid en for individet selv indre intim oplevelse. Hver gang vi er stærkt optaget af erindringsoplevelsen, er vi i de samme sekunder tilsvarende mindre optaget af den fysiske verden. I samme grad som erindringerne optager vor opmærksomhed, i samme grad er vi altså uopmærksomme eller "døde" på det vågne fysiske plan. Mange ting kan foregå omkring os, men vi ser eller hører dem ikke.
4. Hvorledes vi allerede her på det fysiske plan har oplevelsestendenser, hvor de fysiske sanser helst skal holdes i ro, ja, er en direkte forstyrrelse eller gene. Disse oplevelsesøjeblikke, hvor disse tendenser dominerer bevidstheden, er oplevelse uden for fysisk sansning
Alle mennesker har sådanne øjeblikke, hvor de dvæler i deres erindringsverden. For nogle mennesker kan denne deres dvælen i erindringernes verden være en over al beskrivelse betagende oplevelse, ja en oplevelse, der undertiden kan henrive dem helt til betagelse, give dem en glæde og inspiration, der absolut ikke er mindre end den ydre fysiske oplevelse. En særlig underbar oplevelse bliver denne dvælen i de gode erindringer i situationer, hvor den ydre fysiske skæbne er blevet barsk og hård med sorg og sygdom. Hvor mange voksne har ikke tit dvælet med vemod i barndomserindringerne, når de er kommet fra barndomshjemmet og de kærlige forældre og ud i livets bitre og kolde storme. Ja, hvad er hjemve? – Er det ikke ligeledes en vandring i en verden, som man ikke mere har adgang til på det fysiske plan? – Lykkelig den, der har gode erindringer at ty til. De gode erindringer er en åndelig eller psykisk verdens genspejling af kærligheden og livsglæden på det fysiske plan.
Men erindringsverdenen kan også være så at sige en vandring i helvede. Hvad er samvittighedskvaler andet end en vandring i skærsilden? – Den, der har myrdet og nu ingen steder kan finde fred i sit sind, fordi han ikke kan give sit døde offer det fysiske liv tilbage, som han har taget, befinder sig på flugt i helvedes mørke labyrinter og slamkroge. Ja, kan et sådant væsen ikke netop være så koncentreret på de mørke erindringer, at det slet ikke ænser den fysiske verden, er totalt ligeglad med den og derfor undertiden helt går fysisk til grunde, begår selvmord? – I samme grad som mennesket således er koncentreret på sine gode eller dårlige erindringer, i samme grad er det i disse øjeblikke død fra det fysiske plan.
Men det er ikke blot i erindringerne, at væsenerne kan vandre i den åndelige verden. Et menneske kan også gå og være stærkt tankemæssigt optaget af en ide, en opfindelse, skabelsen af en kommende levevej, skabelsen af et kunstværk, et billedværk, et skuespil, et digt, en roman eller et eventyr etc. Så længe væsenet i sine tanker er koncentreret og optaget af denne ideudformning, vil det ikke ret gerne generes af nogen eller noget fra den ydre fysiske verden. Det vil have ro og fred. Det er faktisk i en tilstand, hvor det vil være fri af den ydre fysiske verden, ja, det befinder sig i en tilstand, hvor den ydre verdens påvirkninger er en forstyrrelse, er en slags generende "vækkelse", der vil forhindre den drømmeverden eller åndelige oplevelsestilstand, som den nævnte ideudformning eller skabelse er.
Som vi her ser, er der allerede her på det fysiske plan en hel serie af træninger i at kunne opleve i en tilstand, hvor fysiske sansers påvirkninger eller reaktioner er en gene. Vi har altså her i den vågne fysiske tilværelse en oplevelsestilstand, der kan være fuldkommen, når man helt kan standse de ydre fysiske påvirkninger af vore tilsvarende fysiske sanser, en oplevelsestilstand, der helst skal foretages med lukkede fysiske øjne og øren eller kort sagt med alle de fysiske sanser i ro eller stilhed, så ingen ydre oplevelse i de givne øjeblikke kan indtræde. Men det er ikke blot med de ydre fysiske sanser i ro, at vi oplever uden for den fysiske sansning. Vi kan også tænke, hvilket vil sige: opleve åndeligt, side om side med vor fysiske beskæftigelse. Vor daglige livsgerning kan jo være så vanemæssig, at den i stor udstrækning er blevet til automatfunktion og kan da i tilsvarende grad finde sted uden at være nogen særlig gene eller belastning af tænkningen. Et menneske kan da udføre sit arbejde og samtidig tænke på mange andre ting.
5. Drømme er brudstykker af en åndelig oplevelse, vort jeg kan foretage i en situation, hvor vort fysiske legeme sover eller er ude af funktion
Men tænkning er jo oplevelser af billeder og forestillinger, der både kan være glædesbefordrende og sorgbefordrende. Menneskene går således dagligt rundt og er så og så meget i en tilværelse, der bedst kan opleves, når de fysiske sanser er i ro, og der ikke finder nogen særlige ydre fysiske oplevelser sted. Denne oplevelsestilstand er en foreteelse, der ikke kan ophøre med tabet af den fysiske organisme, ja en oplevelse, der faktisk bliver meget stærkere og endnu mere til absolut virkelighed.
Det er den samme oplevelsestilstand, der også gør sig gældende i form af det, vi kalder drømme. Her er oplevelserne endnu mere fuldkomne, idet den fysiske organisme har hvilet i eller været bundet af søvnen, selv om denne søvn ikke har været helt normal. Det skyldes nemlig en unormal søvn, at vi drømmer. At drømme er kun dette, at vi får overført et større eller mindre brudstykke af en åndelig oplevelse til den fysiske hjerne eller vor vågne, fysiske dagsbevidsthed. Dette vil altså igen sige, at når vi sover, befinder vort jeg sig stadig i en oplevelsestilstand, som vi i den vågne, fysiske tilstand ikke mærker noget til, når vor søvn ikke forstyrres af noget, såsom en dårlig mave eller en anden fysisk sygdom eller et uheldigt fysisk liv, hvor vi lever i frygt for det ene eller det andet. Det kan være økonomisk ruin, det kan være forfølgelse fra den eller den fjende, det kan være ulykkelig kærlighed etc. eller andre uheldige fysiske situationer, der mere eller mindre har ødelagt de fysiske nerver og derfor mere eller mindre forstyrrer nattesøvnen. Ved denne unaturlige eller i brudstykker opdelte nattesøvn kommer det levende fysiske væsen til at drømme. Hvilket vil sige, at med denne unormale omskiftning fra fysisk til åndelig og fra åndelig til fysisk tilværelse eller dagsbevidsthed fungerer erindringsstrukturen ikke, som den skal. Der kan da i disse abnorme situationer slippe nogle erindringer fra den åndelige oplevelsestilstand over i den vågne, fysiske tilstand, og vi kalder da disse erindringer for drømme.
6. Hvorfor menneskene tror, at de er bevidstløse, når de sover
Og i al almindelighed regner vi ikke disse drømme for at være virkelige oplevelser. Men disse oplevelser er absolut lige så virkelige som de fysiske. Men idet de således kun overføres til den vågne dagsbevidsthed ved en abnorm søvn, bliver det herigennem altså til virkelighed, at vi har en sådan oplevelsestilstand, når vi sover, selv om vi slet ikke kan huske noget af den. Da erindringen ikke på normal måde kan overføre den åndelige oplevelse til den vågne dagsbevidsthed uden ved sådanne enkelte lejligheder, er den almengældende opfattelse heraf den, at vi er bevidstløse, når vi sover.
7. Hvorfor menneskene i vågen dagsbevidsthed ikke kan huske den åndelige tilværelse, de oplever under søvnen (den kosmiske død) og konsekvenserne heraf
Men dette er altså slet ikke tilfældet. Vi befinder os i en overordentlig stor aktivitet i den åndelige verden, når vort fysiske legeme sover. Denne åndelige aktivitet kan jo netop blive fuldkommen og uforstyrret, når vi har den gode søvn. En dårlig søvn ødelægger jo både den fysiske og den åndelige tilværelse for mennesket. Nu er det store spørgsmål jo for mange dette: Hvorfor kan man ikke huske denne åndelige tilværelse, som man har oplevet om natten? – Det er simpelthen, fordi vor erindringsevne er en degenereret evne. Den er meget nær sit latente stadium i sit kredsløb. Menneskene kan jo heller ikke huske deres tidligere liv. Men ikke desto mindre har disse alligevel eksisteret. Det kan heller ikke huske de første år af sit nuværende jordliv, og dog er disse en levende kendsgerning. Den manglende erindring om en åndelig oplevelsestilstand er således ikke noget bevis for, at vi ikke har denne tilstand. Hvorfor er da denne erindringstilstand blevet degenereret eller forsvundet? – Ja, er det ikke netop en opfyldelse af nydelsen af kundskabens træ, der ligger til grund herfor? – Hedder det sig ikke her, at den, der nyder af kundskabens træ, hvilket vil sige kaster sig over tilbedelsen af materien eller det skabte i stedet for skaberen, skal dø døden? – Hvorfor har menneskene ikke kosmisk bevidsthed? – Er det ikke netop, fordi de som "Adam" og "Eva" forlod den åndelige verden ved i stigende grad at koncentrere sig på de fysiske foreteelser, indtil de nåede den genialitet, de i dag besidder i at herske over materien, over elementerne. De har ved denne altbeherskende koncentration på opnåelsen af herredømmet over materien vundet dette herredømme, men har tabt herredømmet over deres ånd. Ja, de har helt mistet deres viden om denne ånd eller psyke og benægter helt dens eksistens. De benægter således deres egen kosmiske eksistens. Mere død kan et væsen ikke blive. De kan nemlig ikke udslette denne eksistens, selv om de kan udslette deres viden om denne eksistens. Derfor tror de nu, at de står og falder med materien, deres fysiske organisme. De tror, de er bevidstløse under søvnen og tror, at de udslettes efter deres fysiske legemes undergang.
8. Døden er indgangen til en tilværelse eller oplevelsesform, individet havde allerede før, under og efter sin fysiske fødsel
Denne oplevelse af at være ét med det skabte, være ét med materien, kunne jo ikke opleves, hvis ikke kredsløbsprincippet ændrede væsenets erindringsevne og lod denne være underkastet årstidsprincippet. Væsenernes erindringsevne er nu lig med vinterprincippet. Den har sit latente stadium og vil igen komme til at gå imod sit forårs- og sommerstadium og dermed i tilsvarende grad gøre individet bevidst i sin kosmiske herkomst som ét med Guddommen og dermed identisk med evigheden, udgørende tidens og rummets herre. Døden bliver derved ikke nogen indgang til en bevidstløs tilstand eller til nogen udslettelse. Den er tværtimod indgangen til en oplevelsestilstand, uden hvilken den fysiske slet ikke kunne blive til en oplevelsestilstand, og som individet havde inden det blev født til den fysiske verden og havde under den fysiske tilstand og skal blive ved med at have, efter at denne tilstand er ophørt.
9. "Dødens port" er en kombination af fire hovedporte, nemlig en for barnedøden, en for ungdomsdøden, en for manddomsdøden og en for alderdomsdøden
Nu er der så tilbage at dvæle ved selve den proces, der udløser den fysiske organisme fra individets ånd og jeg. Denne adskillelse udtrykkes altså som døden, men det er ikke nogen død. Det er kun en åndelig fødsel. Livet består altså for de levende væsener her i denne del af det kosmiske spiralkredsløb, i hvilket vi befinder os, som en fysisk fødsel og en åndelig fødsel. Den fysiske fødsel kender væsenerne, fordi den kan de her iagttage med deres fysiske sanser, den åndelige fødsel kender de ikke, for den kan de ikke iagttage med deres fysiske sanser. Kun de indviede væsener, der har fået deres vågne dagsbevidsthedsoplevelsesevne udvidet til i vågen, fysisk dagsbevidsthed at kunne opleve døden, er bevidst i dens struktur og mission. Og ud fra denne kosmiske oplevelse af døden vil den være at udtrykke som en stor port ind til en anden livs- eller tilværelsesform. Denne port skal altså alle fysiske væsener af i dag gå igennem. Ingen slipper fri. Men dødens port er ikke sådan en enkelt, lille dør. Den er en stor kombination af døre, der fører ind til flere forskellige mentale eller åndelige verdener eller sfærer. Intet sted får man en så overvældende bekræftelse på Jesu ord, "I min Faders hus er der mange boliger", som netop i dødens port. Her er der først en meget stor hovedport. I denne er der fire mindre porte. Der er en port eller indgang for den, der dør som barn i den fysiske verden, og jeg vil kalde den for barndomsporten. Så er der en port for de væsener, der dør i ungdommens vår. Den vil jeg kalde ungdomsporten. Dernæst er der en port for dem, der dør i manddommen. Den kan vi kalde manddomsporten. Og så endelig er der porten for dem, der dør den naturlige død ved alderdom, og som vi altså kan udtrykke som alderdomsporten. Fra disse fire porte fører der fra hver især passager ind i forskellige sfærer og zoner, som de forskellige væsener altså i kraft af deres særlige mentale tilstand, deres karakter, begavelse og kærlighedsevne, føres til.
10. Den naturlige død eller passagen igennem alderdomsporten
Alderdomsporten er altså beregnet for alle de væsener, der har levet det fysiske liv ud og har haft en alderdom, igennem hvilken de er blevet mæt af dage, er modnet til den åndelige tilværelse. Men inden for denne port er der forskellige passager hver især til de særlige sfærer, der måtte passe for den eller den af dem, der skal passere porten. Vi vil tage et sådant gammelt væsen, som ikke har noget samvittighedsnag, og som har levet som et trofast væsen imod dem, det har været knyttet til, ligesom det igennem sit religiøse talent har haft et inderligt gudsforhold, der har kunnet bære og styrke det igennem alle livets labyrinter og svære timer. Dette væsen har således en inderlig fred i sindet, og træt som det er af den fysiske tilværelse, ser det kun med glæde hen til den dag, da det får lov til at blive udfriet fra sit jordiske, skrøbelige legeme. Og så en skønne nat, hvor det som sædvanlig efter sin tanke på Gud er faldet i søvn, befinder det sig ved porten. Det begynder nu at opleve de vidunderligste ting, og hvis det igen den næste morgen skulle vågne på det fysiske plan og kunne huske oplevelsen, ville det sige, at det havde haft en dejlig drøm. Men nu sker der det, at det skal ikke mere vågne på det fysiske plan. Noget efter at det var faldet i søvn, begyndte der umærkeligt for væsenet selv en proces, der frigjorde dets forbindelse med dets fysiske legeme, hvis hjerte- og livsfunktioner standser. Og den kendte dødsbleghed indtræder. Og hvis der har været noget vågent fysisk væsen til stede, ville kun et lille suk, en lille svag krampetrækning vise, at det pågældende væsen nu havde forladt sit jordiske hylster.
Men for den såkaldte døde selv er oplevelsen af høj guddommelighed. Det oplever pludselig sig selv i en hidtil ukendt frigjort tilstand. Det ser en strålende port, som det har set mange gange før i den åndelige tilværelse under søvnen. Men det har aldrig kunnet komme den helt nær. Det har hele tiden været på afstand. Men her har det kunnet iagttage, hvorledes den ved usynlige kræfter åbnede sig for andre væsener, der var frigjorte af deres forbindelse med deres fysiske legeme og derfor nu kunne passere denne. Ved disse lejligheder har det ligesom kunnet skimte, hvorledes et stærkt lysvæld fra den åbnede port strålede dem i møde, som nu skulle passere. Men i dag var det nu blevet til virkelighed, i dag var vejen fri, i dag var det selv genstand for det strålende lysvæld. Vældige lysende og strålende skikkelser glitrede, funklede og lyste omkring det fra væsener, der bar det hen imod den strålende port. Og selv var det nu i et nyt strålende ungdommeligt legeme, lysende og funklende, strålende ligesom i perlemorsglans. Alle himlens farver, morgen- og aftenrødens farver, funklede og glitrede i englenes klædebon.
Da væsenet lidt efter lidt blev mere og mere bevidst, så det, at de lysende skikkelser føltes som inderlige venner igennem mange reinkarnationer. En strålende musik og de mest vidunderlige skønne terræner og landskaber begyndte nu at vise sig hinsides porten. Her så det vældige parkanlæg med de mest vidunderlige plantearter, mærkværdige træer, fugle, der skinnede, lyste og funklede, og hvis lovsange imod skyerne blandede sig med den underbare sfærernes musik fra hærskarer af lysengle, der overalt kun levede, strålede og funklede kærlighedens ild, flammer og farver ud for hinanden. Det gamle døende væsen fra det fysiske plan er nu ikke mere. En lysende skytsengel er blevet indviet, har passeret dødens port, er opstandet til det virkelige liv og ser sine skønneste forhåbninger her blive til virkelighed. Alt, hvad det tidligere kun kunne opleve som fantasi, er her blevet til levende virkelighed. Dets skønneste forhåbninger og drømme er her blevet til opfyldelse. Men hele denne åbenbaring er kun dødens port. Det var en indvielse til et vidunderligt liv i lysets sfærer. Fra denne port foran det ligger der nu en lang vej, som vil føre det igennem højere guddommelige verdener for derfra igen at føre det imod den fysiske fødsel, langt ude i det fjerne.
Artiklen er en gengivelse af et manuskript, som Martinus skrev til forberedelse af et foredrag på Martinus Institut, søndag den 16. oktober 1949. Foredraget er det femte i serien "Den åndelige verden", og det er samtidig det første af fire specialforedrag med fællestitlen "Gennem dødens port". De fire specialforedrag har artikel-id: M0461, M0462, M0463, M0464. Stykoverskrifter af Martinus, renskrift af Torben Hedegaard. Artiklen er godkendt i rådet 06.11.2016. Første gang bragt i Kosmos nr. 6, 2017. Artikel-id: M0461. De fire specialforedrag er blevet bearbejdet af Mogens Møller til én artikel under titlen "Gennem dødens port – søvnen og døden" (M0465).
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.