M0565
Guds øjne
Om feriebyens mission
af Martinus

1. Indvielse af en ny foredragssal 1. juli 1962
Vi har i dag den store glæde at kunne tage vort nye foredragshus i brug. Når dette har kunnet ske, skyldes det næsten intet mindre end et mirakel. Til grund for dette mirakel ligger udelukkende den kærlighed og enorme hjælpsomhed, vi har mødt fra flere af sagens trofaste mænd og kvinder. De er ikke veget tilbage fra at anvende hele deres fritid til formålet, og de har desuden gjort det med stor glæde. Deres samarbejde har ligefrem ytret sig som en fest. De er trofast kørt herop hver weekend lige siden januar. De har arbejdet i kulde og frost, i regn og mørke. De har gjort det, fordi de med os følte, at det skulle gøres.
Nu er arbejdet gjort, og jeg vil derfor på sagens og vor fælles missions vegne udtrykke min inderligste og hjerteligste tak til alle de forskellige, der således forstod vor sags alvor og rakte os deres kærlige hånd og gjorde det muligt at få dette hus færdigt til den i dag begyndende højsæson.
Dette hus vil i fremtiden ikke blot være en foredragssal og helligdom for os, men det vil stå som et minde om den fælles kærlighed og det trofaste samarbejde og den fred, i kraft af hvilket det blev skabt. Det er denne fred, det i henhold til de kosmiske analyser er vor mission at bringe ind i menneskenes væremåde. Disse sagens trofaste væseners kærlighed og offervilje er for mig et glædeligt eksempel på, at de kosmiske analysers ånd er blevet til liv, energi og kraft i deres sind og væremåde. Endnu engang rigtig hjertelig tak!
2. Den færdige skabelsesproces er overalt til glæde og velsignelse for levende væsener
Livets mening er, at vi skal udvikles eller omskabes til at være i "Guds billede". Hvad er nu "Guds billede"? – "Guds billede" er "Guds væremåde". Men hvordan kommer vi til at erkende Guds væremåde? – Det kan vi komme til ved at iagttage den. Vi er midt i Guds væremåde, alt, hvad der foregår omkring os, er Guds manifestation eller skabelsesproces. Denne naturens eller Guds skabelsesproces viser sig at være umådelig logisk og fuldkommen. I alle de situationer, hvor disse skabelsesprocesser er færdige, er de udelukkende til glæde og velsignelse for levende væsener. Vi kan gøre det til kendsgerning ved at iagttage vor egen organisme. Vi har fået dejlige øjne at se med, øren at høre med. Vi kan skabe, vi kan opleve, vi har forskellige sanser og denne dejlige organisme, hvor hundreder af automatfunktioner fungerer fuldstændigt genialt og fuldkomment, når vi da ikke selv griber ind og ødelægger dem. Vi ser, at alle levende væseners organismer er genialt byggede og tilpassede livsbetingelserne på de forskellige trin.
3. Ufærdige skabelsesprocesser
Mange af de skabelsesprocesser, vi er vidne til, er ikke færdige, ja, der er så overordentlig mange, der ikke er færdige, at det synes at vise, at der ikke er nogen Gud til, at vi lever i et forfærdeligt mørke, at alting er tilfældigheder. Men det er ikke rigtigt. Vi må holde fast ved de oplevelser, hvor vi kan iagttage de færdige skabelsesprocesser. Der, hvor de ikke er færdige, kan de naturligvis ikke opfylde formålet og være til glæde og velsignelse. Dyrene er endnu under en automatisk førelse eller udvikling, da deres liv befordres instinktmæssigt. Menneskene, der til en vis grad er instinktbefordrede, har også fået en evne til selv at kunne skabe. Men menneskenes skabelse og væremåde er tilsyneladende ikke altid til glæde og velsignelse, og det viser, at de endnu ikke er færdige. Hvis de var færdige, måtte hele deres fremtræden være sollys og varme. Den måtte i vældig grad være til glæde og velsignelse for alle omgivelser. Det, der er målet, er at være i Guds billede. Ligesom Guddommen skaber alting til glæde og velsignelse i dets slutfacit, således må det også være målet med den skabeevne, som Guddommen er begyndt at give menneskene. Der, hvor de ikke skaber på samme måde som Guddommen, sker ulykkerne og lidelserne, og der kommer de til at leve i melankoli, sorg, bekymring, sygdom, krig, lemlæstelse, nød, selvmord og alt det, som det daglige liv er så fyldt med.
4. Meningen med de kosmiske analyser er at lære menneskene at skabe ligesom Gud
Menneskene har fået evne til at tænke og forstå, til at forske og iagttage og kunne danne slutninger. De har så stor intelligensevne, at de må forstå, at de ikke er så sagesløse over for det, der sker i deres daglige liv, som de måske selv mener. Meningen med de kosmiske analyser, som Gud har givet mig evne til at skabe, er, at de skal hjælpe menneskene frem til at kunne skabe akkurat ligesom Guddommen og komme til at forstå, at de evner og anlæg, de har, ikke skal blive ved med at bruges til at dræbe, myrde, skabe mordvåben, føre krig, bagtale næsten og være fornærmet, vred og bitter. Når der alligevel udfoldes så meget mørke, skyldes det, at menneskene ikke er færdige, og når de ikke er færdige, må de være mere eller mindre til gene.
5. Feriebyens mission er at lære menneskene at se med "Guds øjne"
Feriebyen er ligesom et anneks eller et tillægsområde til vor mission og vort arbejde inde på Instituttet i København, og formålet med den er at give de mennesker, der hungrer efter at komme til at forstå livets mening, lejlighed til i deres ferie at kunne studere de kosmiske analyser og derved få en vejledning i Guddommens skabelsesprocesser. Det er meningen, at de igennem denne vejledning skal komme til at lære at se med "Guds øjne". Guddommens syn på tilværelsen, menneskene, dyrene, jordkloden og universet er et eget syn, et allerhøjeste syn. Dette syn ved besked med det hele og kan ikke tage fejl.
6. Menneskene lærer af deres fejltagelser
Menneskene lever i en verden og i et synsfelt, hvor de tager fejl i mange tilfælde og gør højst uheldige fejltagelser. Men på en måde er de heldige, fordi de er beregnet på at vise os, hvad der er forkert. Alle vegne, hvor vor væremåde skaber lidelse, smerte, fjendskab og ondskab, har vi handlet forkert. Der er noget i vor væremåde, der ikke er i kontakt med Guddommens skabelsesprocesser. Guddommen skaber efter den højeste logik, og når menneskene også skaber, bliver der altså to skabelser. Men hvis de ikke er i kontakt med hinanden – den ene er logisk, og den anden er ulogisk – kan resultatet ikke blive andet end en kortslutning, og det er denne kortslutning, vi kalder vrede og bitterhed, krig og lemlæstelse, død og undergang. Disse kortslutninger viser kun, at mennesket endnu ikke er i "Guds billede". Mennesket skal selvfølgelig nå frem til at blive i "Guds billede", men så er det nødvendigt, at det kommer til at se tingene på samme måde som Guddommen og opleve den samme guddommelige tilstand: ikke at kunne tage fejl.
7. Med "Guds øjne" kan man se den sande virkelighed bag den illusoriske
Vi har allerede igennem årtusinder fået forkyndt, hvad der er den rigtige vej. Man skal være god og kærlig, "man skal elske sin næste som sig selv og Gud over alle ting. Det er alle loves fylde". Verdensgenløseren siger også, at "man skal tilgive sin næste ikke blot syv gange dagligt, men indtil halvfjerdsindstyve gange syv gange dagligt". Det vil altså sige, der er ingen som helst situation, hvor man ikke skal tilgive sin næste. Når man ikke gør det, er det klart, at der bliver kortslutning med Guddommens skabelse. At mennesker ikke er færdige berettiger ikke til, at man bliver vred, hader eller hævner sig på dem. Det har kun hjemme i uvidenhedens områder. Derfor er det absolut en livsbetingelse at komme til at se den sande virkelighed, der eksisterer bag den illusoriske virkelighed, hvor intet er det, det ser ud til at være. Menneskene er kommet ind i en tidsepoke, hvor de får adgang til ved udvikling af dette guddommelige syn at se den absolutte virkelighed bag den illusoriske, og her i Feriebyen er der i sommermånederne en særlig lejlighed til det.
8. Dømmer ikke ...
De ufærdige mennesker har to naturer. De har den fra dyret nedarvede tendens, "selvopholdelsesdriften" eller dette "enhver er sig selv nærmest", og den begyndende virkelige menneskelige natur. Det er vigtigt, at man kommer til at se, hvad der er det menneskelige, og hvad der er det dyriske. At vænne sig af med det dyriske er den eneste vej til en lys og lykkelig skæbne.
Vi er alle sammen redskaber for Guddommen; nogle er redskaber for at dræbe og myrde, og de er nødt til at være i den sfære, hvor de kan få det samme tilbage. Andre er i en tilstand, hvor de ikke nænner at gøre så meget ondt, de nænner ikke at hævne, hade eller bagtale, og de kommer til at leve i den lysere sfære. Men for at komme op til dette høje stadium må man komme bort fra denne vanetænkning om næsten. Når man bliver vred, dømmer og kritiserer næsten, er det et udtryk for, at man heller ikke selv er færdig, da er man selv i den samme sfære. "Den dom, man dømmer andre med, skal man selv tilmåles". Det er en virkelig videnskabelig sandhed, og de kosmiske analyser viser i al korthed dette, at "man skal tilgive sin næste".
9. Lysten til at bagtale er en ren mental kræftart
Ved at studere analyserne kan man se, hvor vigtigt det er at gøre op med sig selv: "Hvordan er mit syn på menneskene, på tilværelsen og på Guddommen? – Hvor står jeg midt i dette univers, midt imellem alle de levende væseners forskellige udfoldelsesmåder?" – Hvis man ærligt undersøger sig selv, vil man måske opdage: "Uha, jeg er slem til at bagtale, jeg synes, det er meget interessant at komme og fortælle nyheder om andre mennesker og særligt, hvis det er ubehagelige nyheder eller noget nedværdigende og nedsættende." – Hvis man har denne tendens, må man hurtigst muligt komme bort fra den, for den er en ren mental kræftart, som kan ødelægge den gode del af mentaliteten, som man allerede har udviklet. Hvis man har andre kedelige tilbøjeligheder, må man også søge at vænne sig af med dem. Målet er, at man skal se det fra Guds synspunkt, dvs. man må være med til at gøre livet lyst og lykkeligt for medmenneskene. Hvis disse medmennesker er fjendtligt indstillet imod os, kan de ikke gøre for det. Der er ikke noget som helst, der kan ramme os, som vi ikke selv har været årsag til enten i dette eller i tidligere liv. Det gælder om ikke at se på menneskene som skurke, forbrydere, bøller, bisser, røvere og mordere, selv om de er sådan. Man må se på dem som noget, Gud er ved at modellere. Når en kunstner modellerer en buste, er der også stadier, hvor ansigtet ikke er så pænt og fint udformet, som når det er færdigt. Gud modellerer alle ufærdige mennesker, de er under Guds skabende hånd og er nået til et bestemt stadium, hvor de endnu ikke er færdige, og da er det jo tåbeligt, at vi bliver bitre og vrede af den grund.
10. Sygdomme skyldes tankefejl
Det er farligt at have onde tanker eller være vred og bitter og genere andre mennesker, og det er ikke blot en ydre fare, men også en indre fare, fordi de enkelte tankearter er livskræfter, der virker ind på de særlige organer i os. Vi kan have tanker, der virker direkte på hjertet og giver dårligt hjerte. Det kan komme, uden at man er klar over det, ved at man har hadet i årevis og stadig er bitter og bliver vred ved næsten ingenting.1 Man kan have tankearter, der virker på maven og skaber mavesår, andre virker på hjernen, så man til sidst bliver åndssvag, mens andre igen kan ødelægge muskulaturen og huden osv.2, 3
11. Tankearter der fører til mirakuløs helbredelse
Igennem de kosmiske analyser skal man komme til at lære om disse tankearter og derved kunne komme til at opnå mirakuløs helbredelse.4, 5 Men da må menneskene nå frem til at kunne tænke i disse høje baner og i alle situationer kunne forstå, at "ingen kan lide uret, og ingen kan gøre uret", og at det hele er så kosmisk fuldkomment indrettet, at alting i Guddommens slutfacit bliver til glæde og velsignelse for menneskene. Det er måske ikke til glæde og velsignelse lige med det samme, men takket være den oplevede lidelse udvikles den humane evne. For at komme bort fra lidelserne må man tænke sig ind i årsagen til dem og hensigten med dem. Meningen er, at man skal komme til at se det hele med "Guds øjne".
12. Alt er i øjeblikket så fuldkomment, som det kan være
Vi har i Bibelen et udtryk for, hvorledes Gud ser på tingene. I skabelsesberetningen lader man Gud sige: "Se, alt er såre godt". Alting er i dette øjeblik så fuldkomment, som det overhovedet kan være på grund af fortiden og med henblik på det, det skal blive i fremtiden. I dag er det ikke, som det skal blive i fremtiden, men det er i dag så fuldkomment, som det kan være.
13. Der, hvor uvidenheden fjernes, ophører det såkaldte onde at eksistere
Vi må lære at komme bort fra den forestilling, at nogen skal straffes, eller at Gud straffer menneskene. Der er overhovedet ingen "straf" til, der er kun "årsag og virkning". Hvis man kommer salt i sin kaffe, så bliver den salt. Kommer man sukker i, bliver den sød. Det er ikke nogen "synd", at man tager fejl, og således er alt det, vi er vant til at kalde "synder", bare fejltagelser. Men de forkerte handlinger giver visdom og forstand, og der er det guddommelige ved lidelserne, at de afføder den humane evne eller den begyndende næstekærlighed. Den viser sig på den måde, at man ikke kan nænne at gøre det onde, man kunne før. Man kommer så vidt, at man gerne finder sig i en fornærmelse. Man vil hellere selv lide, end at andre skal lide. Denne guddommelige kærlighedsevne vil beskytte én, idet man selv er beskyttet i samme grad, man beskytter andre.
14. Intuitionen er en stor gave fra Forsynet
Ud over kærlighedsevnen får menneskene endnu en stor gave af Forsynet, nemlig "intuitionen". "Intuitionen" er den evne, igennem hvilken de skal opleve Guddommen og tilværelsen uden for tid og rum. Det er den evne, de skal have, for at det åndelige kan blive til videnskab. Åndsvidenskaben kan kun opstå ved intuition og ikke ved intelligens som den materielle videnskab. Det er intuitionen, der lader menneskene opleve den sande virkelighed bag den fysiske virkelighed, bag tiden og rummet. Det er denne evne, der får dem til at se med "Guds øjne", og være i kontakt med Guddommen. Når Kristus i sin bjergprædiken udtaler: "Jeg og Faderen vi er ét", viser det, at han var nået til dette stadium.
15. Hvad der spærrer for intuitionen
Det er vigtigt for menneskene at komme til at se tilværelsen på en helt anden måde. Så længe man bliver vred og bitter, nærer antipati og generer andre, er man kosmisk blind. Vrede, bitterhed og antipati spærrer for intuitionen. For at komme til at se med Guds syn må man vænne sig af med disse ting. Hvis man ikke har noget godt at sige om et menneske, er det bedst at tie. Hvis man er med til at dræbe, direkte eller indirekte, skal man også tænke på at komme bort fra det. Ved at spise kød er man med til, at dyrene dræbes. Her i Danmark dræber vi dagligt tusinder og atter tusinder af dyr for at spise dem, men det er ikke det, der giver det højeste syn. Menneskene skal ikke blive ved at æde andre dyrs kroppe eller lig. Jeg fremfører ikke dette for at kritisere de mennesker, der spiser animalsk føde. Folk må selvfølgelig gøre, som de vil. Jeg har kun til opgave at forklare, hvordan man kommer til at se med "Guds øjne".
16. Hvad studierne af de kosmiske analyser drejer sig om
Man må nå frem til at forstå verdensbilledet og se, at verdensaltets grundtone er kærlighed. Verdensaltet er Guds organisme, og vi er alle organer i denne organisme, vi er alle Guds redskaber. Guddommen har redskaber, der kan manifestere mørket, fordi der skal skabes en mørkekontrast, men det er kun noget sekundært. Det primære liv i Guddommens bevidsthed er kærligheden, lyset, visdommen, skønheden, og det er det, der skal gøre dyret til menneske. I vor mission og sag drejer det sig om at studere de kosmiske analyser og komme til erkendelse af, at vejen til lyset er dette at aflægge alle disse gamle nedværdigende, generende traditioner og komme frem til at kunne se Gud i alle væsener og se Guds plan i alle skabelsesprocesser. Alle skabte ting må have et ufærdigt stadium. Frugterne har et surt stadium, før de bliver modne og velsmagende. Et hus, der er ved at blive bygget, har også et ufærdigt eller surt stadium. Under bygningen af dette hus har vi lige set kalkbaljer, brædder, mursten og andre sager i ét kaos. Men nu er det færdigt og står klar til brug, så det kan være til glæde og velsignelse for de mennesker, der ønsker at komme her og få undervisning.
17. Feriebyen er et undervisningsområde og samtidig en vældig træningsplads
Feriebyen er ikke beregnet på blot at skulle være en ferieby, hvor man kun kommer for at bade og ligge ved stranden. Det er selvfølgelig udmærket, men feriebyen her er beregnet på at være et undervisningsområde, hvor man i ferien kan få daglig undervisning og derved komme til erkendelse af, hvad det er man ser, når man ser med "Guds øjne". Man skal her lære at se, at "alt er såre godt".
Vi er mange mennesker her, mange forskellige karakterer, evner og anlæg er repræsenteret. Vi er måske ikke alle sammen på samme højde, men det gør det netop til en vældig træningsplads, at man her møder mange forskellige mennesker. Disse menneskers psyke er på visse felter mindre udviklede og derfor ikke så lysende som på de færdige felter, men man skal ikke straks begynde at føle antipati, fordi de har sådanne ufærdige sider. Her kan man lære at lade være med at bagtale. Her kan man lære at blive gode venner med ligesindede, der deler de samme interesser. Det er det, der er meningen, og derfor er dette hus blevet bygget. I sommermånederne, hvor der ikke så godt kan være undervisning inde i de store byer, kan folk komme her og samtidig med deres ferie få velsignelse og glæde ind i bevidstheden.
18. Kun lyset kan fjerne skyggerne
Det er en velsignelse og glæde at få visdom ind i bevidstheden, at komme til erkendelse af, hvor man har gjort fejl, og hvordan man gør det rigtige. Da kan man ikke leve ret længe uden at se, at man er vokset og har fået et lykkeligere liv. Det, der tidligere kunne fortrædige og genere én, rører ikke én mere. Efterhånden bliver man trænet op til ikke mere at kunne føle antipati. Der er mennesker, der føler antipati, både når det er logisk, og når det er ulogisk. Der er mennesker, der nærer sympati for visse mennesketyper og antipati for andre. Det er også noget, der er ganske forkert. Man må lære at forstå, at alle mennesker er sønner af Guddommen. Guddommen bor i os alle, og det, der er vort "jeg", er Guddommens "jeg".
Det primære eller bedste for os er at blive redskab for at lyse og varme for mennesker i en verden, hvor der er dommedag, krig og lidelser. Det er en guddommelig nydelse at komme til at lyse og varme for andre mennesker, og det er ikke blot lys og varme for dem, det er også lys og varme i ens egen bevidsthed at få alt det onde og bitre ud af sindet. Det gælder om, at man hele tiden lyser og varmer, der hvor man ser noget ufuldkomment eller noget, der ikke er så godt. Kun lyset kan fjerne skyggerne!
19. Du skal elske Gud over alle ting; bøn og samtale med Guddommen
Igennem udviklingen bliver vi efterhånden ført frem til kun at kunne skabe logisk, således at vi kun vil bruge vore evner og anlæg til glæde og velsignelse for alle væsener, for mennesker, dyr og planter, ja, vi vil endog sende vore kærlige tanker til mikrokosmos og makrokosmos. Det er "at elske Gud over alle ting". Det må vi komme til, eftersom Guddommen er det levende "jeg", der har den logik, intelligens og bevidsthed, som vi ser skabe omkring os, og som er i færd med at omdanne mennesket til at blive "i sit billede". Vi ser, at vi således er under Guds skabende hånd, og at vi i fremtiden vil komme til at opleve større og større lys.
At tale til dette guddommelige væsen er ikke at tale til et væsen, der sidder oppe i himlen eller langt borte i et mælkevejssystem. At tale til Guddommen er at kærtegne sin næste, enten det er dyr eller mennesker, det er at være venlig og god, at tilgive osv. Når man ser med "Guds øjne", er man klar over, at alt er i dette øjeblik så fuldkomment, som det kan være, og at menneskene i dag ikke kan være anderledes, end de er. Da er man med i Guds skabelsesproces, og så er der ikke længere noget, der kan bedrøve én. Man får en urokkelig tillid til livet, en tillid eller bevidsthed, der er baseret på oplevede kendsgerninger og ikke på en tro på et eller andet udsagn. Således kommer vi til at opleve det, efterhånden som vi hele tiden tænker: Hvordan ser Gud på ham?Hvordan ser Gud på hende?Hvordan ser Gud på det der?Hvis vi retter vor bøn mod Guddommen, skal der nok være skytsengle, der indpoder os, hvordan Guddommen ser på tingene.
Hele vejen igennem mit liv har jeg på denne måde været indstillet på Guddommen. Allerede før jeg fik kosmisk bevidsthed, indstillede jeg mig på: "Mon Kristus ville gøre det?" – Så kunne jeg mærke: "Nej, det ville han ikke gøre". Somme tider kunne jeg mærke: "Jo, det ville han gøre". Det ledte mig derefter frem til den tilstand, hvor jeg fik min åndelige oplevelse.
20. Min mission er blevet til en stor fælles sag
Denne åndelige oplevelse bevirkede, at jeg kunne opfatte de kosmiske analyser, som det er blevet min mission at give verden, og som nu til en vis grad også er blevet Deres mission, således at min mission er blevet en stor fælles sag. Det er den første begyndelse til det virkelige guddommelige verdensrige, der skal komme. Det er begyndelsen til det slutfacit, som Guddommen har til hensigt at skabe med menneskenes liv. Alt efter vore evner og anlæg, alt efter som vi kan se med "Guds øjne", er vi i færd med at hjælpe Gud med at skabe en langt højere kultur og langt skønnere tilværelsesform.
21. Hvorledes Guddommen bliver levende i vor bevidsthed
Vi ser således, at det gælder om at træne sig op til at se med "Guds øjne". Det fører uundgåeligt til, at man bliver en lysende og varmende sol for omgivelserne. Man får inde i sig denne vældige lyst: "Jeg vil være til glæde og velsignelse for alt, hvad jeg kommer i berøring med!" – Når vi når frem til at få denne vilje, begynder Guddommen at være levende i vor bevidsthed. Det er det, der er vor mission. Det er feriebyens hensigt at hjælpe menneskene til at få denne vilje og lyst til at være til glæde og velsignelse for deres omgivelser.
Hermed vil jeg gerne erklære dette hus for indviet og åbnet for vort fremtidige arbejde i min mission.
Litteratur:
1. Hjertesvaghed. Livets Bog, bind 2, stk. 296
2. Organer som galakser eller områder for instinkt, tyngde, følelses, intelligens, intuitions og hukommelsesenergi. Livets Bog, bind 5, stk. 1922-1927, Bog nr. 16 B, kap. 7, Kosmos 11/82, s. 209
3. Tankekraft og sygdom. Bisættelse, kap. 42-48, Bog nr. 16 C, kap. 9
4. Mirakuløs helbredelse. Livets Bog, bind 3, stk. 756-757, Det Evige Verdensbillede, bog 3, 33:71, s. 289, 33:74, s. 292
5. Verdensgenløseres sygdomsrisiko. Livets Bog, bind 6, stk. 2120-2122.
Fra et foredrag afholdt ved indvielsen af den ny foredragssal i Kosmos Ferieby i Klint den 1. juli 1962. Stykoverskrifter og bearbejdelse af båndafskrift af Ole Therkelsen. Bearbejdelsen godkendt af rådet. Første gang bragt i Kosmos nr. 7, 1992. Artikel-id: M0565.
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.