Livets Bog, bind 3
Forrige
Kosmisk kemi
Symbol nr. 10
Kredsløbsprincippet
Intet kan eksistere uden at repræsentere et stadium i et kredsløb
639. Igennem 11. kapitel har vi samlet os et omfattende materiale for vor udredning af den side ved livet, der er at udtrykke som "kosmisk kemi". Da dette materiale afslører adskillige uomstødelige fakta, som det er nødvendigt at have et stabilt overblik over, med henblik på den videre udvikling af den absolutte sandheds erkendelse i læserens bevidsthed, skal vi her, inden vi fortsætter den yderligere udredning af "kosmisk kemi", samle nogle af de vigtigste af disse fakta eller bærende realiteter på et par symboler for på denne måde at give læseren et koncentreret overblik over nævnte kapitels udstrakte materiale.
      Som det fremgår af nævnte materiale, repræsenterer det levende væsens bevidsthedsnaturer en atmosfære med klimaer og stemninger på lignende måde som den fysiske atmosfære. Disse udgør stadier eller led i et kredsløb. Dette kredsløb repræsenterer et evigt eksisterende bærende princip, der kommer til syne overalt i enhver form for oplevelse af livet, i enhver form for manifestation eller skabelse, ligesåvel i det område, vi kalder "naturen", som i det område, der udgør det levende væsens bevidsthed, er fremtrædende i det yderste synlige univers såvel som i væsenets allerinderste hjerte- og tankeregioner. Dette princip består i en udløsning af modsætninger, ja, er selve kontrastprincippet.
      Enhver form for kontrast vil således i realiteten ikke kunne eksistere eller blive til uden på basis af sin modsætnings kulmination. Enhver sådan kulmination vil derfor i kraft heraf uvægerlig afføde sin modsætnings tilblivelse. Det er i henhold hertil, at sommer og vinter, dag og nat, solskin og regn følger efter hinanden i permanent skiftning såvel som hungeren og mættelsen i det levende væsens fysiske og sjælelige fremtræden. Al manifestation i tilværelsen er således et kredsløb. Og vi har da også allerede flere gange før her i "Livets Bog" strejfet dette kredsløb (se blandt andet stykke 37, stykke 45 og stykke 461) og erfaret, hvorledes væsenets evige tilværelse eller bevidsthed udgør en evigt skiftende tilstand mellem de to kontraster, vi har kaldt "indvikling" og "udvikling". Et væsens oplevelse af disse to kontrasters kulmination udgør således et enkelt kredsløb. Men da et sådant kredsløb efterfølges af et nyt kredsløb og således fremdeles, har vi givet dette betegnelsen "spiral". En sådan "spiral" udtrykker et livsoplevelsesafsnit, hvis detaljer i logisk rækkefølge udgør individets ligelige oplevelse af kulminationen af to kontraster. Men da alle eksisterende detaljer i enhver oplevelse er kontraster, vil man forstå, at nævnte spiral eller kredsløb gentager sig i en mangfoldighed af former og tilstande og repræsenterer ligeså mange grader i tid eller aldre. Der vil være kredsløb, der er tilendebragt i en brøkdel af et sekund, medens der er andre, der kræver årtusinder, ja, årmillioner for sin åbenbaring eller fuldendelse.
      Med hensyn til hele denne mangfoldighed har vi her kun til opgave at vise selve princippet i nævnte kredsløb. Deres størrelse eller alder er uden betydning i denne forbindelse. Princippet bliver nøjagtig det samme i dem alle, både store og små. Men alt, hvad vi har med at gøre eller kommer i berøring med, er således led i spiraler eller kredsløb. Intet kan eksistere uden at udgøre denne identitet.
Symbol af Martinus
Symbol 10
Kredsløbsprincippet
Forrige