Det Evige Verdensbillede, bog 1
Forord
Nærværende symbolbog er et supplement til "Livets Bog", hvilket vil sige: til mit hovedværk over livets kosmiske struktur, principper og love. Den indeholder i koncentrerede facitter selve essensen af det nævnte værks kosmiske analyser, hvilke facitter er supplerede med kosmiske symboler. Da de nævnte facitter er udførligt begrundede og underbyggede i hovedværket, vil denne begrundelse og underbygning naturligvis ikke blive så detaljeret gentaget her. Den læser, der ønsker en mere indgående stadfæstelse af verdensbilledets analyser, må jeg henvise til studiet af mit hovedværk. Nærværende bog er kun beregnet på at skulle give det på disse facitter baserede kosmiske verdensbillede i en for interesserede mennesker let overskuelig form.
      Foruden at være et fundamentalt supplement til Livets Bog vil symbolbogen i kraft af sit indholds let overskuelige form også kunne være til nytte for det menneske, der – dog uden specielt at være forsker – gerne vil lære det kosmiske verdensbillede at kende, således som det i kraft af sin totale, logiske form vil blive fundament for fremtidens mennesker i deres væremåde eller daglige handel og vandel. Det er denne væremåde, der bringer mennesket i kontakt med verdensaltets grundtone: kærligheden og dermed i kontakt med livet. Og det er i kraft af denne kontakt, at mennesket udfries af primitivitetens og dermed af hadets mørke bevidsthedssfærer og føres frem til fuldbyrdelsen af Guds plan med det levende væsen, der er frembringelsen af "mennesket i Guds billede efter hans lignelse".
Forrige