Det Evige Verdensbillede, bog 1
Forklaring til symbol nr. 10
6. Symbolet symboliserer resultatet af verdensaltets "X1" og "X2", hvilket altså igen vil sige: resultatet af Guddommens skabeevne, der består af alle de levende væseners skabeevner tilsammen. Dette resultat er det synlige verdensalt eller X3. Nævnte verdensalt udgør således Guddommens organisme, der igen består af de levende væseners organismer og udgør alt, hvad der kommer ind under begrebet tids- og rumdimensionelle realiteter, hvilket vil sige makrokosmiske og mikrokosmiske såvel som mellemkosmiske organismer, der alle udgør skabte redskaber for udfoldelsen af Guddommens skabeevne og den heraf følgende opretholdelse af evig livsoplevelse.
      På symbolet ses seks farvede felter. Det er Guddommens bevidsthedsfelter. Disse felter befordres i kraft af tilsvarende seks grundenergier. Disse grundenergier kender vi under begreberne: "instinktenergien", "tyngdeenergien", "følelsesenergien", "intelligensenergien", "intuitionsenergien" og "hukommelsesenergien". Ved hjælp af disse energier kombineres Guddommens skabeevne og de levende væseners skabeevne i et evigt samarbejde. Resultatet af dette samarbejde udgør, som vi senere skal komme tilbage til, de store livsoplevelsessfærer: "instinktsfæren", som vi kender under begrebet "planteriget", på symbolet markeret med rød farve. Dernæst kommer "tyngdesfæren". Denne er markeret med orangefarve, og vi kender den under begrebet "dyreriget". Herefter følger "følelsessfæren", markeret ved gul farve. Denne sfære udgør det totalt fuldkomne "menneskerige". Den næste sfære er "intelligenssfæren", markeret med grøn farve. Denne sfære har vi udtrykt som "visdomsriget". Den følgende sfære udgør "intuitionssfæren", markeret med blå farve. Denne sfære har vi udtrykt som "den guddommelige verden". Herefter kommer den sidste sfære "hukommelsessfæren", markeret med lys indigofarve. Denne sfære har vi udtrykt som "salighedsriget". Vi skal i det næste symbols forklaring uddybe denne Guddommens og de levende væseners bevidsthed og samarbejde nærmere.
Symbol af Martinus