Det Evige Verdensbillede, bog 1
Forklaring til symbol nr. 12
3. De farvede felter imellem de sorte tværstriber på symbolet udgør tilværelsesplanerne. Vi ser, at der på symbolet forekommer seks af disse, samt et halvt forneden og et halvt foroven. Disse to halve tilværelsesplaner skal her blot markere, at tilværelsesplanerne er en fortsættelse af forudgående tilværelsesplaner og på samme måde stadigt fortsætter fremover, ud over det afsnit, som symbolet udtrykker. De seks tilværelsesplaner, der på symbolet forekommer mellem det halve tilværelsesplan foroven og det halve tilværelsesplan forneden, udgør en kosmisk livsepoke, vi har udtrykt som en "kosmisk udviklingsspiral". Vi skal i et senere symbol komme tilbage til forklaringen af disse kosmiske spiralafsnit. Yderst til venstre og yderst til højre på symbolet ser vi nogle næsten kvadratiske felter. Farven på disse felter udtrykker spiralafsnittets seks tilværelsesplaner læst fra neden og opefter: planteriget (rød farve), dyreriget (orange farve), menneskeriget (gul farve), visdomsriget (grøn farve), den guddommelige verden (blå farve) og salighedsriget (lys indigo farve).
      Mellem de farvede felter på symbolet yderst til højre og venstre ser vi seks farvede figurer, der strækker sig igennem de på symbolet markerede tilværelsesplaner. Disse figurer udtrykker de seks grundenergiers lovbundne evige udfoldelsestilstand. Vi ser, at hver figur har et smalt felt, det symboliserer, at hver grundenergi har et latent eller et mindsteudfoldelsesstadium. Dernæst ser vi, at figurerne udvider sig igennem to felter frem til deres største udvidelsesfelt i det tredje stadium, hvorefter de fra dette stadium og igennem de to næste stadier indsnævrer sig igen til et latent eller mindsteudfoldelsestilstand i det sjette stadium, hvorefter de atter vil gentage rytmen og således fortsættende. Dette symboliserer, at enhver grundenergi efter sit latente eller mindsteudfoldelses stadium igennem to stadier tiltager i udfoldelse for at kulminere i kapacitet i det fjerde stadium, hvorefter den fra dette stadium og igennem det femte og sjette stadium aftager i udfoldelse og når sin latente eller mindste udfoldelse i et nyt spiralafsnit. Mellemrummene mellem de sorte tværstriber er som før nævnt tilværelsesplanerne. På symbolet ser vi hver grundenergis udfoldelsestilstand eller kapacitet i hvert tilværelsesplan. På det nederste tilværelsesplan på symbolet ser vi, at instinktenergien (rød farve) forekommer i sin største udfoldelsestilstand eller højeste kapacitet. Dernæst kommer tyngdeenergien (orange farve). Den forekommer i sit stadium før kulminationsstadiet. Den næste grundenergi er følelsesenergien (gul farve). Den er i sit første stadium efter det latente. Efter denne kommer intelligensenergien (grøn farve). Den forekommer her i sin mindsteudfoldelse eller latente tilstand. Dernæst kommer intuitionsenergien (blå farve). Den er i sit sidste stadium før det latente. Tilsidst kommer så hukommelsesenergien (lys indigo farve). Den befinder sig i det næstsidste stadium før det latente. Det er denne kombination af grundenergierne, der danner planteriget. Vi ser, hvorledes denne grundenergikombinations forvandling fører til det næste rige, nemlig dyreriget og videre frem til menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget, for herefter at fortsætte i form af et nyt planterige, dyrerige, menneskerige osv. Disse riger kunne vi også, som før berørt, henholdsvis kalde: instinktriget, tyngderiget, følelsesriget, intelligensriget, intuitionsriget og hukommelsesriget, alt efter den grundenergi der kulminerer i det pågældende rige eller tilværelsesplan.
      Vi har set de seks grundenergiers kombination og kapacitet i hvert tilværelsesplan. Vi skal ved hjælp af de næste symboler forklare nærmere, hvordan disse grundenergier er materie for det levende væsens mentalitet, organisme og væremåde og vise, hvorledes disse skiftende grundenergikombinationer er det evige livs fundament og garanti for ikke blot alle eksisterende levende væseners udødelighed og evige liv, men også for at dette evige liv bliver en garanti for en evig oplevelse af en kulminerende visdom og kærlighed.
Symbol af Martinus
Symbol 12
Grundenergiernes kombinationer