Den Intellektualiserede Kristendom
Djævlebevidsthed er ikke livets slutfacit. En ny bevidsthed opstår
114. At mørket eller helvedesmanifestationerne ikke er det endelige mål for denne store udviklings-, skabelses- eller forvandlingsproces, menneskeheden er inde i, kommer til syne og bliver til kendsgerning på mange områder. Vi ser, at mange mennesker for længst er blevet så forvandlede i retning imod det fuldkomne eller humane, at de ikke mere kan myrde mennesker. Og af dem er der også mange, der heller ikke kan myrde dyr. De viger fra at påføre deres næste lidelser og besværligheder. Mange er endog så langt fremme, at de gerne vil hjælpe denne og gøre meget godt for denne og navnlig også for mennesker, der er i nød. Vi ser også af og til, at sådanne mennesker har indflydelse på politik, på samfundslove, på kulturskabelse, skabelse af kirker, skoler og læreanstalter, opførelse af hospitaler, rekreations-, pleje- og alderdomshjem, folkepension, børnehjem, Røde Kors og hjælp til ulande og katastroferamte byer og områder, såvel internationalt som nationalt. Hertil kommer yderligere store beviser for, at djævlebevidstheden ikke er helt enerådende i den udvikling, menneskene for tiden befinder sig i.
      Selv om videnskaben skaber kernevåben og alle andre større eller mindre dødsapparater, krigs- eller helvedesapparater, bomber og torpedoer, flammekastere, maskinpistoler, bakterievåben osv., må vi erkende, at de også har skabt tusinder af større eller mindre opfindelser, der er blevet til kolossale goder for menneskene. Den har forandret deres daglige liv i en bestemt retning til det bedre. Den har skabt maskiner, fabrikker, kraftværker, elektriske anlæg, elektronapparater, datamaskiner, teleskoper, foto- og filmoptagelser, fjernsyn m.m. - Hertil kommer også jernbaner, flyvemaskiner, flyvepladser, biler, kostbare autostrada- og vejanlæg osv. Menneskenes tidligere så primitive og hårde arbejds- og skabevilkår er blevet hundreder af gange lettere, ja, er i stor udtrækning blevet helautomatisk. Menneskene er i stor udstrækning på vej til at blive befriet fra den bibelske dom: "I dit ansigts sved skal du æde dit brød". Hele det materielle, fysiske arbejdsområde vil efterhånden blive helautomatiseret og vil således komme til at gøre tilværelsen meget lettere og behageligere for menneskene og efterhånden fjerne kampen for det daglige brød. - Hvordan går det til, at menneskene har fundet på at skabe alle disse goder, alle disse fysiske hjælpemidler? - Er de ikke netop udtryk for Guds fremadskridende skabelse eller udvikling af mennesket til at kunne frembringe disse goder? - Har denne udvikling ikke givet dem evne til at opfinde og skabe disse goder for at afskaffe visse besværligheder og derved mildne deres daglige tilværelse? - Har ikke dyrkningen af jorden i dag ved traktorer, der trækker flerfurede plove hen ad marken, samt ved deres nytte i andre retninger, befriet både mennesker og dyr fra noget af den kraft, de selv måtte præstere ved deres egen kropslige styrke? - Hvad med de større og mindre industrivirksomheder? - Fabrikerer de ikke goder af mange slags, såsom materiale til byggeri og andre store skabelsesområder, materiale til møbler, husholdning, beklædning, fodtøj m.m.? - Og udviklingen fortsætter. Der kommer stadig flere og flere nye opfindelser på mange områder til større og større medvirken til at skabe lys og velvære og den heraf følgende opmuntring og glæde for menneskene ved at være til. Begynder vi ikke netop i alle disse goder, som før nævnt, at se, at der hinsides mørkets domæne og helvedesflammer tegner sig Guds fremadskridende lysende skabelse af "mennesket i sit billede efter sin lignelse"? - Hvordan skulle det levende væsen blive til dette sollyse billede af Gud uden på baggrund af mørket? -