Den Intellektualiserede Kristendom
Kontrasterne "mørket" og "lyset", "hadet" og "alkærligheden"
115. I Guds skabelsesplan forekommer der således to store kontraster: "mørket" og "lyset" eller "hadet" og "alkærligheden". Disse to kontraster bliver som regel i daglig tale henholdsvis udtrykt som "det onde" og "det gode". Men hvordan skulle al virkelig godhed eller kærlighed kunne sanses eller opleves, hvis ikke dets modsætning, "det onde" eller hadet, eksisterede? - Og hvordan skulle det levende væsen kunne opleve disse to kontraster, hvis der ikke i dets psyke eller mentale struktur udviklede sig et talent eller en evne, ved hvilket det ved selvoplevelse eller erfaring efterhånden fik et større og større indblik i disse to kontrasters særlige natur? - Hvad betyder da dette indblik eller dette kendskab til disse to kontrasters særlige natur? - Da disse to kontraster udgør de absolut eneste energiformer eller det absolut eneste materiale, af hvilket det levende væsens livsoplevelse kan skabes eller formes, er det naturligvis en livsbetingelse for at kunne få et totalt fuldkomment liv, at væsenet får det absolutte, totale kendskab til begge disse to kontraster og herredømmet over dem. Og hvordan skulle det få dette kendskab og dermed herredømmet over disse uden ved selvoplevelse? - Og hvordan skulle det uden dette nævnte kendskab og herredømme kunne gives evnen til at bringe sin livsmanifestation eller væremåde til at være en så hårfin guddommelig balance mellem mørke og lys, at den bliver livets største kunstværk? - Den bliver intet mindre end selve "Guds billede efter hans lignelse". Det afviger fra alle andre kunstværker eller billeder derved, at lyset i dette billede er "alkærligheden". Og mørket her på samme billede udgør kun lige akkurat den "skygge", der skal til for at markere lyset på billedet som livets altoverstrålende, evige guddommelige ånd og magt. Når livets mørke her kun er nævnt som en "skygge", betyder det, at "mørket" eller "det onde" i det færdige menneskes væremåde absolut ikke forekommer i nogen som helst form for realistisk manifestation eller handling. Her hører alle manifestationer eller handlinger ind under begrebet alkærligheden. Mørket eksisterer derimod her kun som den efterladte viden eller videnskab om livets mørke, som væsenet har oplevet igennem sine mange forudgående fysiske jordliv, og i kraft af hvilke det netop er blevet herre over både lyset og mørket. Det er ved denne kombination af livets mørke og lys i det færdigskabte levende væsens psyke og væremåde, at det er et alkærlighedens væsen og fremtræder i Guds billede efter hans lignelse. Den forjættede Guds skabelse af mennesket i sit billede er her blevet fuldbragt.
      Vi har altså her set, at mørket eller djævlenaturen i det ufærdige menneske er under udvikling frem til at skulle opfylde et absolut uundværligt formål i Guds skabelse af mennesket i sit billede. På samme måde begynder vi nu også her at se, at humaniteten eller livets lys er begyndt at udvikle sig frem til i form af alkærlighed at skulle blive slutfacittet på Guds store skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse. Det har allerede gjort sig til herre over millioner og atter millioner af hestekræfter fra naturens eget umådelige kraftocean. Det har gjort sig til herre over en millionfoldig skabekapacitet i forhold til, hvad det som abe- eller naturmenneske var i stand til. Vi har allerede påpeget en del af de store tekniske fysiske goder, den materielle videnskab har beriget jordmenneskeheden med. Og vi kan her nævne flere. Hvad betyder ikke skabelsen af befordringsmidler, jernbaner, biler, flyvemaskiner, industrimaskiner, apparater til helautomatiske funktioner på mangfoldige områder osv.? - Opfindelser og skabelser af apparater og maskiner, til hjælp og støtte for menneskene i deres daglige liv, tager til i et hurtigere og hurtigere tempo. Rent bortset fra nogle enkelte af dette væld af opfindelser og skabelser er de så at sige alle sket inden for det tyvende århundrede. Hvad er det, vi her er vidne til? - Er vi ikke netop her fysisk dagsbevidst midt inde i Guds skaberværksted, det atelier, i hvilket han udformer og skaber mennesket færdigt i sit billede? -