Den Intellektualiserede Kristendom
"Nydelsen af kundskabens træ" og den heraf følgende udvikling af kendskabet til "godt" og "ondt"
116. Alle levende væseners mentalitet eller alt, hvad der overhovedet kan sanses af liv, fremtræder som en kombination af de to forannævnte kontraster "mørket" og "lyset". Og det er netop i kraft af disse to kontraster, at menneskene har kunnet udvikle sig frem til at frembringe eller skabe ting, der er hævet over mordvåbnene, krigsapparaterne, atom- eller kernevåben og de med disse forbundne mangfoldiggørelsesdrab, lemlæstelse og helvedes atmosfære. - Men som før berørt er menneskene også i stigende grad i færd med at skabe en mangfoldighed af ting, der i særlig grad er til brug i fredens tjeneste. De er meget effektive hjælpe- eller støttemidler for menneskene i deres daglige arbejde eller energiudfoldelse for opretholdelsen af deres daglige liv. Hele denne stigende skabelse af hjælpeapparater og ligeledes en mangfoldighed af kommende nye opfindelser af endnu mere effektive apparater vil fortsætte og til sidst gøre hele menneskehedens livsbetingende manuelle fysiske arbejde helautomatisk.
      Hvordan går det til, at menneskene efterhånden mere og mere får tendens til at skabe nytte- og livsbefordrende ting i stedet for at skabe mørke- og helvedesapparater? - Tror man ikke, det skyldes "nydelsen af kundskabens træ"? - Er det ikke en begyndende opfyldelse af det, "slangen" sagde til "Eva" i "paradisets have"? - Sagde den ikke netop til Eva: "Mon Gud skulle have sagt: I må ikke æde af hvert træ i haven?" - Da sagde kvinden til slangen: "Vi må æde af havens træers frugt; men om det træs frugt, som er midt i haven, sagde Gud: Æder ikke deraf og rører ikke derved, at I ikke skulle dø". - Da sagde slangen til kvinden: "I skulle ikke dø døden; men Gud ved, at hvilken dag I æde deraf, da skulle eders øjne oplades, og I skulle blive ligesom Gud og kende godt og ondt" (1 Mos. 3,1-5). Er det ikke netop denne kundskabs tilegnelse, der i absolut forstand er et urokkeligt fundament i Guds skabelse af mennesket i sit billede? - Hvordan skulle mennesket kunne komme til at blive ekspert i kundskab om, hvad der er absolut godt, og hvad der er absolut ondt, hvis det ikke netop var bragt i en tilstand, hvor det havde mulighed for hver dag at kunne nyde af "kundskabens træ" og opdage dettes uundværlighed i bevidsthedsskabelse? - Da kundskabens træ er det samme som menneskenes daglige fysiske liv, er det ikke så vanskeligt her at se, hvorledes deres forhold er til nydelserne af frugterne fra kundskabens træ. Deres skæbne er netop udelukkende virkningerne af denne nydelse. Hvad er det, der bevirker, at menneskene i stor udstrækning lever i lidelser og ulykker af mangfoldige arter eller slags? - Ligefrem menneskemasser er indlagte på hospitaler og sygehuse, fordi deres fysiske organismer er mere eller mindre defekte. Oceaner af dødssygdomme og invaliderende andre sygdomme florerer i menneskelige organismer over hele jorden. Millioner af mennesker sulter ihjel. Atter andre har taget skade på selve deres mentalitet eller psyke. Atter andre lever i sorger, bekymringer og livslede, der fører til selvmord. Og andre lever i invaliderede organismer, der er ødelagte af frådseri, drukkenskab, nydelsen af narkotika, alkohol og cigaretrygning, skråtobak, snus og andre former for nikotinnydelse.
      Hvad er årsagen til alle disse bevidsthedsformørkelser? - Er de ikke netop udtryk for nydelsen af "kundskabens træ", der, som vi i det efterfølgende skal se, giver menneskene selvoplevet kundskab eller viden om, hvad der i livsoplevelsen hører ind under "det onde", hvilket vil sige: hvad der er forkert, og hvad der er fejlagtigt, hvad der er mørke i menneskets væremåde i forhold til den nydelse af kundskabens træ, der udgør den totale opfyldelse af verdensaltets evige, altbeherskende grundprincip eller grundlov: "alkærligheden"? -