Den Intellektualiserede Kristendom
Guds tanke- og skabelsesfunktioner
144. Verdensaltets energi- og bevægelsesfunktioner udgør Guds tanke- og skabelsesfunktioner. Bevægelsernes omdannelse til disse funktioner befordres på det fysiske plan i kraft af de fysiske levende væsener. I kraft af denne tilstand får de levende væsener erfaringer og oplevelser, der i virkeligheden er det samme som Guds bevidsthed. Men således opfatter de levende væsener ikke situationen, før de når frem til det færdige stadium i udviklingen, hvilket igen vil sige: det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Selv om menneskene er med i denne Guds store skabelsesproces, har de endnu et stykke at tilbagelægge i denne skabelse eller udvikling, inden de bliver til færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Denne bevidsthed udtrykker vi som "kosmisk bevidsthed". Vi er altså her kommet til målet for det jordiske menneskes færdiggørelse i sin skabelse i Guds billede. Kristus kom netop til verden for at indvie menneskeheden i denne færdigskabelse af mennesket, for at bringe menneskeheden ind i en væremåde, der var ét med Guds primære væremåde. Den forløb ved Kristus synlig som en række religiøse dogmer. Disse var i virkeligheden bærepillerne i en helt ny guddommelig verdensepoke eller verdenskultur, men menneskene kunne ikke modtage Kristi guddommelige udtalelser som videnskab. De kunne kun blive til en verdensreligion, der har haft en kolossal virkning på menneskeheden. Millioner af mennesker er nået et godt stykke fremad i deres udvikling og laver nu kun små fejlmanifestationer i deres daglige væremåde.
      Hvorfor er skabelsen af mennesket i Guds billede af en så gigantisk størrelse, så den overstiger de ufærdige menneskers fatteevne? - Det gør den, fordi den skabelsesproces er ikke blot til for menneskenes skyld. Den store skabelsesproces er også en vedligeholdelse af Guds bevidsthed. Derfor må alle levende væsener udvikles til absolut alvidenhed, almægtighed og alkærlighed. Hvis ikke væsenerne blev udviklet til denne højde i bevidsthedskapacitet, var de jo ikke i Guds billede. Og var de ikke i Guds billede, var Guds alvidenhed, almægtighed og alkærlighed ikke holdt vedlige. Men en sådan tilstand er en total umulighed, da al bevidsthedsskabelse er bundet i urokkelige, logisk betingede kredsløb. En absolut ond handling eller brud på Guds skabelsessystem er en umulighed. Absolut uret eller virkelig kosmisk ondskab eller djævelskab er en umulighed i Guds evige bevidsthed. * * *
Næste